Ottův slovník naučný/Edictum Rothari

Údaje o textu
Titulek: Edictum Rothari
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. s. 379. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Edictum Rothari čili Edictus sluje sbírka práva Langobardů sepsaná za krále Rothara r. 643 a vyhlášená za zákonník. Čítala 388 kapitol a s dodatky nástupců Rotharových 581. Sepsána byla latinsky a obsahovala vedle práva trestního také soukromé a processní dle zásad germánských, na něž právo římské a moc církve ještě nebyly účinkovaly. Za vlády francké sepsána dle této rozšířené sbírky zvané také Edictus Langobardorum pro markrabí furlanského, vévodu Evrarda, kniha právní Concordia de singulis causis, v níž sestavena v 60 kapitolách ustanovení Rotharova a jeho nástupců, pokud se týkají týchž předmětů. (E. vydal Bluhme roku 1869 ve sbírce Pertzově IV a zvl. Edictus ceteraeque Langobardorum leges). Srv. Hanel, Říš. i práv. dějiny německé, 163.