Ottův slovník naučný/Digesta

Údaje o textu
Titulek: Digesta
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. s. 525. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Corpus iuris civilis

Digesta nazvali někteří římští právníci spisy, ve kterých hleděli vylíčiti veškeré právo římské, užívajíce při tom určitého, celkem ustáleného pořádku systematického. V první části jejich bylo pojednáváno o právu praetorském podle pořadu ediktového. K ní se připojoval jako dodatek výklad práva civilního, ale kromě tohoto též vypsání práva veřejného. Přední místo zaujímají D. Juliánova a Celsova. Systém digestový byl s různými změnami položen za základ i pozdějším sbírkám právním, jmenovitě též Justiniánovým Pandektám, které pak přímo též D. nazvány byly (viz Corpus iuris civilis). O označení a systematickém spořádání Digest vůbec viz Mommsen a Krüger v Zeitschr. f. Rechtsgesch. VII. 480. XX. 94, jakož i H. Pernice, Miscellanea str. 1–88 a C. Ferrini, Il Digesto (1893). Hý.