Ottův slovník naučný/Diétní třída

Údaje o textu
Titulek: Diétní třída
Autor: František Havrda
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 501–502. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Diétní třída. Ve službách státu nalézá se veliký počet úředníků, kteří mezi sebou liší se důstojenstvím i platem. Aby zjednán byl jednoduchý a jednotný náhled pro stanovení poměru nadřadnosti, souřadnosti a podřadnosti různých kategorií úřednictva a pro posouzení významu, jaký stát službě toho neb onoho druhu přikládá, bývá úřadnictvo státní vřaděno v určitý počet tříd platem od sebe se lišících. Třídy tyto nazývají se třídami hodnosti, t. platu nebo d-mi t-mi. Název poslední zakládá se na tom, že v jednotlivých třídách vyměřeny jsou úředníkům státním za jisté kromobyčejné práce diéty vyšší nebo nižší dle hodnosti úředníka. Název tento byl v Rakousku až do r. 1873 úředním; od r. 1873 zní zákonné pojmenování třída hodnostní (Rangklasse); avšak podnes užívá se zhusta názvu staršího. Dle říš. zákona z 15. dubna 1873 č. 47 řadí se všichni placení úřadníci státní (nikoliv zřízenci nižší, zejména sluhové) v jedenácte tříd hodnostních s rozdílným služným dle následujícího schématu:

I. třída . 12.000 zl. VIII. třída . Accolade gauche.png 1.800 zl.
II. » . 10.000 » 1.600 »
III. » . 8.000 » 1.400 »
IV. » . 7.000 » IX. » . Accolade gauche.png 1.300 »
V. » . Accolade gauche.png 6.000 » 1.200 »
5.500 » 1.100 »
4.500 » X. » . Accolade gauche.png 1.000 »
VI. » . Accolade gauche.png 3.600 » 950 »
3.200 » 900 »
2.800 » XI. » . Accolade gauche.png 800 »
VII. » . Accolade gauche.png 2.400 » 700 »
2.200 » 600 »
2.000 »

Praktikanti, aspiranti, auskultanti atd. mají adjuta (podpory), nikoliv služné, ač co do čestných práv a pořadu služebního staví se z pravidla na roveň třídě XI. Význam tří stupňů platu v třídách V.—XI. záleží v tom, že do vyššího stupně platu v téže třídě postupuje se vždy po uplynutí 5 let. Kromě základního služného požívají úředníci státní po dobu činné služby ještě zvláštních přídavků, jež se ve výslužné nečítají a které nazývají se v třídách I.—IV. přídavky funkčními, v třídách V.—XI. přídavky aktivitními. Přídavky funkční obnášejí v I. tř. 14.000 zl., v II. tř. 10.000 zl., v třídě III. stanoveny jsou různými obnosy pro různá místa úřední mezi 1000 a 10.000 zl (největší funkční přídavek v třídě této má český místodržitel 10.000 zl.); rovněž ve IV. tř. jsou funkční přídavky různé od 1000—4000 zl. Přídavky aktivitní v každé třídě hodnostní (V.—XI.) vyskytují se ve čtyřech stupních dle velikosti a drahotních poměrů sídla úředního. Na prvém stupni jest Vídeň a aktivitní přídavky činí zde: V V. tř. 1000 zl., VI. 800, VII. 700, VIII. 600, IX. 500, X. 400, XI. 300 zl. Aktivitní přídavek stupně druhého obnáší 60% vídeňského, stupně třetího 50%, stupně čtvrtého 40% přídavku téže třídy platného pro Vídeň. Ve stupni druhém řadí se v zásadě místa s obyvatelstvem přes 50.000, v třetím místa s více než 10.000 obyv., v čtvrtém ostatní; vláda však může jednotlivá místa vzhledem k drahotním poměrům vřaditi do 2. neb 3. stupně přídavku aktivitního, což děje se zejména s předměstími větších měst a místy lázeňskými. Učitelstvo na státních ústavech vyučovacích a úřednictvo knihoven má platy upraveny zvláštními zákony, a sice jsou platy jeho z pravidla menší, než platy ostatních úředníků státních téže třídy hodnostní; přídavky aktivitní jsou však celkem stejny; za to však má státní učitelstvo pět pětiletých přídavků po 200 zl.

V  jednotlivé třídy hodnostní řadí se zejména následující místa úřední: 1. předseda ministerstva; 2. ministr, I. president nejvyš. soudu, president říš. soudu, předseda správního soudu, předseda nejv. účtárny; 3. místodržitel, II. president nejvyš. soudu, předseda vrchního zemsk. soudu; 4. zemští předsedové (presidenti), odborní přednostové v ministerstvech, předsedové senátu nejv. soudu, policejní president ve Vídni, vicepresidenti pražského, vídeňského a lvovského finančního zemského ředitelstva, generální prokurátor při nejv. soudě; 5. ministerský rada, dvorní rada, generální advokát při nejv. soudě, ústřední inspektor živnostenský, polic. ředitel v Praze, předseda ústř. statist. kommisse, místopředseda zem. školní rady, předseda námořního úřadu, přednosta pošt ředitelství v Praze, báňský hejtman, místopředseda vrchního zem. soudu, předseda zem. soudu; 6. odborný rada v ministerstvu, místodržitelský rada, vládní rada, vrchní stavební rada, zemští školní inspektoři, řádní professoři universit a technik, vrchní poštovní rada, vrchní báňský rada, předseda obch. soudu v Praze, předsedové krajských soudů, rada vrchního zemsk. soudu, vrchní státní zástupce, vrchní finanční rada, ředitel hlav. zemské pokladny, účetní ředitel; 7. ministerský tajemník, dvorní tajemník, živnostenský inspektor, okr. hejtman. stavební rada, policejní rada, mimořádný professor vysokých škol, ředitel střední školy, kustos univ. knihovny, poštovní rada, lesní rada, báňský rada, rada zem. soudu, stát. zástupce, finanční rada, kontrolor hlavní zem. pokladny, vrchní účetní rada; 8. ministerský místotajemník, tajemník místodržitelský, tajemník vládní, vrchní kommissař policejní, vrchní inspektor stráže bezpečnostní, vrchní inženýr, ředitel universitní kanceláře v Praze, skriptor, poštovní tajemník, pošt. vrchní kommissař, hlavní pošt. správce, lesní inspektor, lesmistr, vrchní báňský kommissař, radní tajemníci a jejich příručí u soudů, okresní soudce, substitut stát. zástupce, řed. zemských desk, finanční tajemník a finanční vrchní kommissař, finanční inspektor, vrchní berní inspektor, hlavní berní, účetní rada, řed. pomocných úřadů; 9. ministerský koncipista, okresní kommissař, okresní lékař I. třídy, policejní kommissař, okr. inspektor stráže bezp., inženýr, dvorní koncipista, kvestor universitní, amanuensis, učitel středních škol, inženýr, cejchmistr, pošt. kommissař, pošt. kontrolor, správce pošt. úřadu, příručí finanční prokuratury, lesní kommissař, báňský kommissař, soudní adjunkt (příručí), knihovní zem. desk, finanční kommissař, berní inspektor, vrchní kommissař finanční stráže, správcové celních úřadů, vrchní celní kontrolor, officiál vrchn. celního úřadu, evidenční inspektor, vrchní zeměměřič, účetní revident, příručí ředitele pomocných úřadů; 10. místodržitelský koncipista, vládní koncipista, stavební příručí, příručí cejchmistra, poštovní koncipista, pošt. officiál, příručí horn. úřadu, knihovní pozemkových knih, příručí zem. desk, finanční koncipista, koncipista finanční prokuratury, pokladní officiál, kontrolor berního úřadu, kom. finanční stráže, kontrolor a officiál celního úřadu, cukrovar. officiál, evidenční zeměměřič I. třídy, účetní officiál, kancelářský officiál; 11. assistent různých úřadů, berní příručí, žalářník, okr. zvěrolékař, kancelista, evidenční zeměměřič II. tř.

Důstojníci a úředníci vojenští mají zcela obdobné třídy hodnostní čili pořadové (Rangklassen), ale od několika let služebně nařízeno nejmenovati tyto již d-mi t-mi, kterýžto výraz vyobcován na dobro ze všech řádů a pravidel, (viz hodnostní třídy). Podotknouti sluší, že právě jako pro státní úřednictvo, mohou se podobné hodnostní nebo diétní třídy zaříditi pro úřednictvo jiných korporací veřejných a i pro úřednictvo soukromé, kde ve službách téhož zaměstnavatele nalezá se větší počet úřednictva. Při úřednictvu zemském v Čechách, na Moravě a ve Slezsku není podobných jednotných tříd hodnostních, jako ve službě státní. hda.