Ottův slovník naučný/Bakałowicz

Údaje o textu
Titulek: Bakałowicz
Autor: Wojciech Gerson
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 112. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bakałowicz: 1) Władysław, vynikající pol. malíř, nar. r. 1831 ve Chrzanowě v Haliči. V l. 1847—52 vzdělával se na škole výtvarných umění ve Varšavě a již tehdy vyznačoval se neobyčejně zručným ovládáním malířské techniky. Samostatně vystoupil nejprve pastelovými podobiznami, později se zdarem maloval genry z denního života a taktéž obrazy historické. R. 1859 měl na výstavě umělecké ve Varšavě obraz Král Sobieski přijímá vyslance. R. 1863 odjel B. do Paříže, kde hned od počátku došel velkého úspěchu svými obrazy menších rozměrů, na nichž předváděl z pravidla pouze jednu nebo dvě postavy, dámy v obleku ze XVII. stol., pážata a j. po způsobě Therburgově, jakož i výjevy ze života lidu. Chvalné pověsti získal si zejména obrazy vystavovanými v pařížském Saloně (r. 1877 a j.), k nimž látku čerpal z dvorního života za Jindřicha III. z rodu Valois a z dvorních zábav, hostin a kratochvílí v XVII. stol. Roku 1878 dostalo se mu za jeden z nich na umělecké výstavě v Lyoně stříbrné medaille, a r. 1881 ve Versaillesu rovněž stříbrné medaille za Sokolníka. R. 1882 vystavil v Saloně pařížském podobiznu dra Fliegla, kterou kritika přijala velmi pochvalně a za niž obdržel B. na to ve Versaillesu zlatou medailli. Z novějších prací B-ových dlužno uvésti obrazy: Veselá píseň z časů renaissance; Jindřich VIII. a Anna Boleynova; Le lever du roi; Jindřich II. a Diana de Poitiers; Buckingham žádá za ruku Henrietty francouzské; podobizna Lallana, znamenitého franc. ryjce, a j. Postavy na B-ových obrazech jsou nevelkých rozměrů, ne větší, nežli jaké maloval Metsu neb i Teniers. Kresba B-ova jest správná, kolorit živý, provedení skvělé a velice pečlivé. B. stále zdržuje se v Paříži. Gn.

2) Stefan, současný malíř polský, syn předešlého, narodil se 17. října roku 1857 ve Varšavě. Nabyv v rodišti předběžného vzdělání vstoupil do varšavské kreslířské školy a zároveň od r. 1874—76 soukromě se vzdělával v atelieru prof. Gersona. R. 1876 odjel do Petrohradu a vstoupil na tamní akademii krásných umění. Za práce v akademii vykonané dostalo se mu medaille stříbrné a roku 1881 za obraz Patriarcha Jakub s oděvem svého syna Josefa i medaille zlaté. Obdržev na to státní stipendium vydal se r. 1882 na cestu do Říma, kde zdržuje se doposud. Hlavně maluje genrové výjevy ze života starých Řeků a Římanů. Z nich uvádíme: Vchod do chrámu v Pompejích; Kassandra předpovídajicí úpadek Tróje (1884); Obchod v Pompejích (1888); Povídky (1888); Řecký otrok (1888) a zvláště zdařilý obraz Klienti očekávající v atriu svého patrona (1888), zakoupený carem. Obrazy B-ovy jsou nevelkých rozměrů, provedeny jsou však velice pečlivě do nejmenších podrobností a při znamenité správnosti kresby vynikají silným a živým koloritem. Gn.