Ottův slovník naučný/Aquilia lex

Údaje o textu
Titulek: Aquilia lex
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 560. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aquilia lex starořímský plebiscit (snad III. stol. př. Kr., dle jiných z doby ještě dřívější), jest příkladem zákona zv. lex satura. A. l. obsahuje tři kapitoly, z nichž první se týká žaloby na náhradu škody zabitím otroka nebo dobytka čtvernohého, odsuzujíc škůdce k zaplacení nejvyšší ceny, kterouž měl předmět v roce předcházejícím poškození. Hlava druhá mluví o svémocně jednajícím adstipulátoru, který dlužníka ze závazku byl propustil, a třetí konečně má na zřeteli pouhé poškození věcí uvedených v kapitole první, a sice pouze bylo-li způsobeno přímo tělesným stykem s předmětem, který škodu utrpěl (damnum corpore corpori datum), na př. zlámání údů nebo jiné zmrzačení; nevztahuje se však na ten případ, když byla věc odňata z právní moci oprávněného a následkem toho zašla, nebyvši tělesně poškozena, na př. utopení, smrť hladem. Konečně nelze vztahovati předpisů těchto na poškození člověka svobodného (persona libera), pro které platila na dále ustanovení XII desek, jejichž doplňkem ve směrech ostatních byla právě A. l. Kr.