Ottův slovník naučný/Alveus relictus

Údaje o textu
Titulek: Alveus relictus
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 34. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Alveus relictus (lat.), koryto opuštěné, t. j. řečiště, které voda opustila, stává se dle obecného práva vlastnictvím pobřežníků dle týchž zásad, jaké platí, když se ve vodě tekoucí utvoří ostrov. (Sr. insula in flumine nata.) Dle práva rak. platí tato právní zásada pouze tehdy, nebyl-li změněným tokem řeky nikdo poškozen, v kterémžto případě má ten, kdo utrpěl škodu, nárok na náhradu z koryta nebo ceny jeho (§§. 409–410 ob. zák. obč.). Franc., ital. a hollandské právo přímo přiznává vlastníkům pozemků, přes které si voda novou cestu vymlela, vlastnictví opuštěného koryta, nikoli pouze obligační nárok. Dle zákona rak. nabývají oprávnění vlastnictví koryta teprv ujetím držení koryta. Kr.