Ottův slovník naučný/Aelia Sentia lex

Údaje o textu
Titulek: Aelia Sentia lex
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 259. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Lex Aelia Sentia

Aelia Sentia lex římský zákon daný roku 3. po Kr., mající za účel obmeziti bezuzdné propouštění otroků na svobodu, hlavní testamenty. Četní propuštěnci tvořili totiž znenáhla luzu k převratům náchylnou, která byla postrachem mladého císařství. Aby rozmáhání se živlů těch byla učiněna aspoň v nejnebezpečnějších případech přítrž, vydán byl shora uvedený zákon, jenž spočívá tedy na motivech vyšší politiky, nedovoluje mnohým nehodným propuštěncům, aby se stali hned římskými občany a tak působili v životě státním, a udíleje jim pouze méně obsáhlé právo peregrinů. Byl to první ráznější krok v tomto směru, který dovršen byl zákonem Iunia Norbana. Nedostatek římského občanství však bylo lze dle aelijského zákona odstraniti sňatkem u přítomnosti sedmi dospělých občanů římských uzavřeným s občankou římskou neb latinskou, a bylo-li v manželství tom zplozeno dítě, které dosáhlo stáří jednoho roku (anniculus filius). – Ae. S. l. obsahuje dále ustanoveni soukromoprávná, zapovídajíc propouštění otroků na úkor věřitelů (manumissio in fraudem creditorum) a stanovíc mez časovou ohledně věku propouštějícího pána (manumissor) na 20 let a propuštěnce na 30 let. Při tom vyňaty dva případy zvláštní, kde z důvodů závažných (iustae causae) mohla svoliti ku propuštění zvláštní kommisse, uváživši bedlivě příčiny, z kterých se státi mělo (causae probatio). Konečně nalézáme v zákoně tom několik ustanovení trestních, a sice jsou zde hlavní vysloveny zásady platné stran obžaloby, kterou pán na propuštěnce pro nevděčnost podal (Accusatio ex lege Aelia Sentia). V justiniánském právu se zachovala pouze ustanovení soukromoprávná a to ještě zmírněná; jsouť obmezena na propuštění mezi živými, kdežto manumisse posledním pořízením byla úplně volnou. Kr.