Údaje o textu
Titulek: Actus
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 154. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Actus (lat.): 1) Polní služebnost průhonu, obsahuje dle řím. práva oprávnění po cizím pozemku chodili, jezditi, dáti se v nosítkách dopravovati (právo cesty) a mimo to právo dobytek honiti i vozem jezditi. Dle rak. práva (§§. 492. a 493. ob. obč. zák.) zahrnuje tato služebnost v sobě veškerá uvedená oprávnění kromě posledního, kteréž obmezuje pouze na právo jízdy trakařem. – 2) A. legitimi znamená jednak starořímské právní jednání uzavřené dle předpisů ius civile (negotia iuris civilis), na rozdíl od ius gentium; jednak v užším smyslu jednání civilní, kteréž nestrpí výslovného doložení výjimky, a takovými jednáními jsou emancipace, akceptilace, nastoupení dědictví, propuštění otroka a jmenování poručníka. — 3) A. merae facultatis značí takové výkony, kteréž vyplývají z práva volného nakládání osoby se svým vlastnictvím, pokud není toto právy osob jiných obmezeno. Kr.