Ottův slovník naučný/Acanthes

Údaje o textu
Titulek: Acanthes
Autor: Jan Václav Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 110–111. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acanthes [ak-] též Acanthido-Mitis Jakub, český náboženský spisovatel na počátku XVII. století, rodem z Velké Polomě v Opavsku. Vystudovav na universitě pražské učiteloval od r. 1605 v Dobrovici, od r. 1612 byl farářem pod obojí v Dřínově u Velvar, od r. 1614 ve Skramníkách u Čes. Brodu. R. 1612 sepsal dogmatický spis Cunae Theantropi mundo nati, t. j. spis krátký a prostý o velmi poníženém a v nejhlubší chudobě stalém, však všemu světu žádostivém z Panny čisté Marie, Syna Božího... zaslíbení. Věnováno »pp. purkmistru a raddě, starším obecním a celé bratřině kůru literáckého i vší obci města Velvar« k novému roku 1612. Jest to výklad různých částek písma sv., vztahujících se k narození Páně (v Starém m. Pražském). Rok potom vydal tamže Asylum piorum, t. j. traktátek skrovný o pravém útočišti lidí pobožných, pod korouhví kříže Kristova, v mnohých bídách a protivenstvích těchto posledních ssoužených časův rytěřujících. Věnováno městské radě a učeným mužům Kouřimským. Jest to výklad III. žalmu Davidova, objasněný obyčejně také příklady z dějin domácích a cizích. Roku 1614 vydal u Mat. Pardubského v Praze Kratičké a sprosté správy světské vysvětlení, že všelijací správcové, knížata i páni střídmost zachovávati a opilství se vystříhati mají; spisovatel vybízeje ke střídmosti objasňuje to různými příklady. Téhož roku súčastnil se A. slavného pohřebního průvodu Albrechta Václava Smiřického z Prahy do Náchoda, složil na smrť pána tohoto Zprávu o rodu a života skonání jeho, v rhythmy české uvedenou, jakož i vhodnou latinskou elegii. Téhož roku vydal ještě A. Modlitby a písně. R. 1616 věnoval Vinš pobožný v rhythmy uvedený šťastně na svět narozenému pacholátku, synu Tobiáše Štefka z Koloděj (vyd. v Praze u Dan. Karla z Karlsperku). R. 1619 vydal v Praze u Pavla Sessia Katechismus náboženství pravého křesťanského. Pro dítky křesťanské obojího pohlaví jazykem českým vyložené. Sestaven v otázky a odpovědi dle hlavních částek víry pro jednotlivé neděle celého roku. Vloženy také jednotlivé modlitby (Vyznání apoštolské a Otčenáš). Téhož roku vydal pohřební kázání pod názvem Lessus funebris, t. j. pláč a žalostivé úpění nad smrtí Jeho Milosti uroz. p. p. Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic, direktora Českého království († 19. listop. 1618). Počíná se jako při kázání vzýváním Ducha sv. a spis. snesl tu mnoho dokladů z dějin a z písma sv. Ke konci verše na erb pánů Smiřických. Od něho pochází též Píseň na pokoj (Dej nám, Hospodine, pokoj) při modlitbách svatých ze žalmů kn. Jana Sudlicia. Také v latinském básnictví A. vynikal. R. 1623 odešel jakožto kněz pod obojí do vyhnanství. JNk.