Ottův slovník naučný/Abiponi

Údaje o textu
Titulek: Abiponi
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 65. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Abiponi

Abiponi, kmen indiánský v jižní Americe, obývavší někdy kraj Gran Chaco, nyní usedlý na jihu mezi Paranou a Salvadem až k řece Dolce; již vymírají. Jsou pěkného vzrůstu, pravidelných tahů a světlé pleti. Ženy jsou světlejší, muži však jsou hrdi na pleť tmavější. Jsou výteční jezdci a velicí milovníci koní, jichž mají hojnost. Vynikají bystrostí a statečností. Rádi se tetovují. Muži stříhají si tonsuru a z předu vlasy si vytrhují, rozdírají si maso, což děje se i u žen, když se vdávají. Zbraně jejich jsou kopí, bola (házecí koule) a lasso, dříve byl též luk. Žijí v mnohoženství, jinak jsou mravů čistých; než ohyzdný je zvyk jejich zabíjeti novorozeňata. Čítají jen do tří. Mívali své sněmy, které však spojeny jsouce vždy s pitkou mívaly za následek rvačky; ale rozhodnutí, ač dělo se v opilosti, věrně se zachovávalo. Mrtvoly k pohřbu připravují ženy, pohřbívají je v lesních houštinách a pokrývají trním. Po pohřbu následují smuteční zpěvy a tance. Z mrtvých mají velký strach a nikdy nevysloví jména jejich. Věří v trvání duší a ve velikého ducha, jehož obrazem jest souhvězdí Kuřátek.Jazyk a-ský má různé prostředky k označení funkcí syntaktických; některé vyjádřeny jsou pouhým slovosledem (např. funkce přívlastková), jiné předponou (u (na př. osoby u slovesa, též zájmeno přívlastkové), jiné opět příponou (např.číslo jmen, vidy slovesné). Nejlepší zprávy o nich podal Dobrizhofer. Kř.