Národní listy/1867/149/Zprávy domácí

Údaje o textu
Titulek: Zprávy domácí
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 149. S. 3. Dostupné online.
Vydáno: 30. srpna 1867
Licence: PD anon 70

— Vlastenecký dar. Zastupitelstvo obce michelské usneslo se v nedělním svém sezení, že na stavbu velkého národního divadla v Praze přispěti chce seč jest a uvolilo se dáti k tomu účeli 3 sáhy kamene, jejž obec taktéž svým nákladem do 8. září t. r. na staveniště dovezti dá. Mimo to povolilo zastupitelstvo, aby na stavbu jmenovanou z obecních lomů „pod Starkou“ zvaných 20 sáhů kamene s prominutím poplatku pozemného nalámáno a též 50 vozů se štěrkem dodáno bylo.

— Kníže Karlos Auersperg přibyl v pondělí večer do Prahy.

— Cizí řády. Nejvyšším rozhodnutím dne 18. t. m. povoleno, že smějí přijmouti a nositi majetník továrny Gustav rytíř Schöller rytířský kříž francouzského řádu čestné legie, kupec Prokop Ratzenbeck a vysl. státní účetník Antonín Damschowitz rytířský kříž papežského řádu sv. Sylvestra.

— Spolek pro pěstování vojenské hudby uspořádá dne 31. t. m. o 5.hod. odpol. v sále a zahradě ostrova Žofínského výroční svůj koncert, kterýž jak z programu souditi lze, přislibuje velkého požitku, jelikož mimo osvědčené sily domácí opery naší ještě 3 c. k.vojenské hudební kapely spolupůsobiti budou. Pakliže veškeré dosavadní výroční koncerty ty, chvalně známým hudebním ředitelem ústavu toho p. Pavlisem řízené, velkého těšily se účastenství, nabude tento koncert tím větší důležitosti, jelikož při něm též pp. Paleček a Kavan spolupůsobiti budou.

— O kartouzských uprchlících píše se nám z Nové Paky toto: Včera časně ráno dne 27. překvapeno město naše zprávou od kartouzského strážníka, pouze v podvléčky a v plášť oblečeného na zdejší c. k. okresní úřad přinešenou, že 9 trestníků z kartouzské trestnice uprchlo. Hoši ti byli pohromadě zavřeni a pro nebezpečnost svou od ostatních odděleni. K dosažení „volnosti“ nastavili postele své jednu na druhou, odstranili uchystanými k tomu již nástroji vápno okolo cihly ve ?l?nutí[red 1], vytáhli opatrně cihlu a za ní taktéž prozřetelně ještě několik, až způsobili ve zdi průlom, odkud po provazech, z roztrhaných prostěradel a slámy stočených na zahradní zeď a odtud podobným spůsobem dolů na zem se spustili tak obezřele, že toho stráž nepozorovala. Dostoupivše takto volně půdy, nedali si ovšem „na brzkou shledanou“ a rozprchli se. Visící provazy prozradily teprv ráno útěk trestníků. Ihned telegrafováno odtud na všecky strany a rozesláni po?l?v?[red 1] po představených, když najednou člověk přinesl zprávu, že po Oujezdě chodil podezřelý člověk žebrat. Ihned četníci v průvodu ozbrojených úřadníků pustili se do lesů za Heřmanicemi, prohlíželi bedlivě každé křoví, až na jednou ptáčky v tak zvaném lese Bakalově zaskočili. Že pak uprchlíci dali se na útěk, vypáleno po nich celkem 5 ran, aniž by kdo byl postřelen. Nicméně v brzku 5 jich od četníků a jeden od p. Sádka, c. k. asistenta u berního úřadu, chyceno, nečež po dvou spoutáni a v největším dešti do města přivedeni jsou. Ostatní tři trestníci zdržují prý se posud v lesích, jeden z nich však je chorobou sklíčen a druhé pří slézání se zdi spadnuv ruku zlomil. Polapených oněch 6 trestníků bylo dnes odpoledne na dvou vozích v průvodu zatím přišlého sem oddělení vojska zase do Kartouz odveženo. Dle zpráv telegrafických byli i ostatní polapeni.

— Sokol mladoboleslavský vykonal v pondělí dne 25. t. m. výlet na Březno, kdež v parku zámeckém velmi skvěle uvítán a uhoštěn byl spanilomyslnou, vysoce urozenou paní Eleonorou hraběnkou z Kounic.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. a b V originále nečitelné.