Náš poklad/Pásla ovčičky v zeleném háječku

Údaje o textu
Titulek: Pásla ovčičky v zeleném háječku
Autor:
 • lidová píseň (text, melodie)
 • Jan Malát (hudební úprava)
Zdroj: SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad. 1. (v Orbisu). vyd. Svazek 1. Praha : Orbis, 1951. S. 125.  
Licence: PD traditional
PD old 70
Související: Pásla ovečky

\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Staff \relative c'' {
 \key f \major
 \time 3/4
 \tempo "Un poco agitato."
 \autoBeamOff
 R2.*4 \bar "||"
 c2^\p^\< bes4 a c f^\!
 e d e f^\> c c^\!
 c2^\< bes4 a c f^\!
 e d e f r r
 g^\f c, c c8^\markup{\italic "ben marcato"} c c c c4
 g'^\mf c, c c8^\p c c c c4
 c2^\mf^\< bes4 a c f^\!
 e^\f d e f r r
 R2.*4 \bar "|."
 }
 \addlyrics{
Pá -- sla ov -- či -- čky v_ze -- le -- ném há -- je -- čku,
pá -- sla ov -- či -- čky v_čer -- ném le -- se;
já za ní: du -- py, du -- py, dup!
o -- na zas: cu -- py, cu -- py, cup!
hou -- fem, ov -- či -- čky, se -- ber -- te se!

 }
 \new PianoStaff <<
 \new Staff \relative b' {
 \key f \major
 \time 3/4
 \tempo "Un poco agitato."
 <<
  { \voiceOne
  c2.~ c2. <d f,>4^. r r <c g>^. r r
  \bar "||"
  c2\( bes4 a c f\) e( d) e f(_\> c) c_\!
  c2\( bes4 a c f\) e( d) e
  }
  \new Voice { \voiceTwo
  c2\( bes4 a g f\) \voiceThree g8_.[ a_.] g_.[ a_.] g4_- \voiceTwo e8_. f_. e_. f_. e4_-
  c4\(_\p_\< d e f g a\)_\! bes2. a c,4\(_\< d e f g a\)_\! bes2.
  }
 >>
 \oneVoice <f a>2 r4
 <c' bes e,>2.^>_\mf <c bes e,>^>
 <<
  {\voiceOne
  <c bes>2. <c bes e,>2.^>
  c2\( bes4 a c f\) e( d) e f2
  }
  \new Voice {\voiceTwo
  e,8_._\p f_. e_. f_. e4_- s2. e8_._\mf_\< f_. e_. f_. g4
  f8_. g_. f_. g_. a4_\! bes2._\f a2
  }
 >>
 \oneVoice r4
 <<
  {\voiceOne
  d8^. e^. d^. e^. d4^- c8^. d^. c^. d^. c4^-
  }
  \new Voice {\voiceTwo
  <gis f>2._>_\f <a f>_>
  }
 >>
 \oneVoice <c bes>4(^\sf e,)_. <e c bes>_. <f c a>2 r4
 } 
 \new Staff \relative c {
 \clef bass
 \key f \major
 \time 3/4
 <<
  { \voiceOne
  c4\(^\p^\< d e f g a\)^\!
  }
  \new Voice { \voiceTwo
  c,2.~ c2.
  }
 >>
 \oneVoice
  <b' g>4^.^\sfz r r <c c,>^.^\sfz r r
 <<
  { \voiceOne
  r4 g c r c2~ c8^. d^. c^. d^. c4~^- c8^. d^. c^. d^. c4^-
  r4 g c r c2~ c8^. d^. c^. d^. c4~^- c2
  }
  \new Voice { \voiceTwo
  c,2. f g2( c,4) f2. c f g2( c,4) f(\sustainOn f,)
  }
 >>
 \oneVoice r4\sustainOff
 R2. g'4_\> c,_\! c c8_. d_. c_. d_. c4_- g'4_\> c,_\! c
 <<
  { \voiceOne
  r4 r c'~ c r c~ c8^. d^. c^. d^. c4~ c2  
  }
  \new Voice { \voiceTwo
  c,8_. d_. c_. d_. e4 f2. g2 c,4 f(\sustainOn f,)
  }
 >>
 \oneVoice r4\sustainOff
 <<
  { \voiceOne
  r4 b'2^> r4 c2^> r4 r g r <f c>
  }
  \new Voice { \voiceTwo
  b,2._> c_> c2 c4 f,2\sustainOn
  }
 >>
 \oneVoice r4\sustainOff
 }
 >>
 >>
}
\layout {indent = 0}

Pásla ovčičky v zeleném háječku,
pásla ovčičky v černém lese;
já za ní: dupy, dupy, dup!
ona zas: cupy, cupy, cup!
houfem, ovčičky, seberte se!