Malý koledníček/Poslechněte národové

Údaje o textu
Titulek: Poslechněte, národové
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 27–29.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

Poslechněte, národové, pravím Vám:
narodil se nám v Betlémě Kristus Pán!
Spěšně jděte, nemeškejte,
to děťátko přivítejte
přemilé,
𝄆 neb se z lásky k nám snížilo té chvíle. 𝄇

Anděl Páně „Gloria“ prozpěvuje,
narození Ježíška oznamuje:
hle, tam v tom městě Betlémě
leží v jesličkách na seně
Ježíšek,
𝄆 Jeho postel zahřívá vůl, oslíček. 𝄇

Ten jest náš dle svého Božství Stvořitel
a v novém tom narození Spasitel,
který někdy umučený
svět vykoupí zavržený
na kříži,
𝄆 a tak všechnu ďábelskou moc poníží. 𝄇

Pojďme, bratří, do Betléma v rychlosti,
přivítejme to děťátko s radostí.
Vítej, milé, ušlechtilé,
ode všech očekávané
děťátko,
𝄆 s pastýři tě vítáme, nemluvňátko. 𝄇

Toto dítě jest Bůh pravý, přesvatý,
od Boha Ducha svatého počatý;
sláva Tobě, Pane Kriste,
Jenž se zrodil’s z Panny čisté,
Ježíši,
𝄆 Tobě patří věčná čest, ó Nejvyšší! 𝄇

Když pak šťastně ku Betlému přijdeme,
hned tam všichni na kolena padneme,
řka: „Zavítej ušlechtilý,
vzácný hosti každou chvíli,
Ježíšku,
𝄆 patř na naši poraněnou dušičku!“ 𝄇

Vítej, Synu, z Panny čisté Marie,
Tebe, Bože, nám seslaný, vzýváme;
srdce čisté obětujme
a zlý život napravujme,
křesťané!
𝄆 On je náš Pán, On je náš Král, dán s nebe. 𝄇

Pozdravujte také Pannu Marii,
že přinesla vzácnou pro nás hostii,
i Josefa stařičkého,
pěstouna Ježíškového,
nebť oni
𝄆 první jsou za nás u Něho patroni! 𝄇

Maria líbá Ho s velkou radostí,
a Josef kolébá Ho s veselostí;
andělé Jej zvelebují,
ptáčkové Mu prozpěvují
v Betlémě;
𝄆 i proto my z jeho Jeho narození plesejme! 𝄇

Ó Ježíšku roztomilý, proč sobě
vyvolil’s tak tvrdou postel v chudobě?
Mohl’s raději v srdci mém,
ač nehodném, však ochotném
bydlení
𝄆 učiniti beze všeho prodlení! 𝄇

Budiž od nás pozdravený, Ježíši,
jenž se z lásky k nám ráčil ponížit;
Tvé veliké ponížení
je základ všeho vedení
do nebe,
𝄆 kdež šťastni můžeme býti pro Tebe! 𝄇

Ach, Pane náš nejmocnější, zrozený,
kéž Tobě vždycky sloužíme na zemi!
Všichni před Něho padejme,
a vroucně se Mu klanějme
s radostí,
𝄆 prosme, by nám popřál království. 𝄇

Ježíši, náš Spasiteli, račiž v nás
přebývati s svou milostí každý čas!
Pro Tvé svaté narození
dej nám hříchů odpuštění,
prosíme,
𝄆 pak po smrti radost věčnou žádáme. 𝄇