Má hvězda (Smetana)

Údaje o textu
Titulek: Má hvězda
Autor:
Krátký popis: sborová píseň
Zdroj: neidentifikovatelný
Vydáno: HELLER, Ferdinand. Sbírka písní k potřebám na vyšších ústavech školních, v domácnosti a i v koncertech. Praha : M. Knapp, 1881. S. 159-161.  
Licence: PD old 70
JB 1:109, T 119

<<
 \new Staff \with {instrumentName = #"S"} \relative d'' {
 \key bes \major
 \time 4/4
 \mark "Andante."
 <<
  {\autoBeamOff
  d8^\p^\> d^\! c c bes4f g8^\< a bes c^\! a4 r d8^\< d c c^\! bes4 a g8^\< a bes^\> g f4^\! r
  f8 g a bes c8.([ d16)] c4 a8 bes c d es8.([ f16)] es4
  d d^\cresc d8 es f fis g1^\f^\< f4^\> d^\! d8^\< d c c f2(^\f^\> es)^\! d4^\pp bes^\markup{\italic "poco rallent."} d8 d c c bes2. r4
  \bar "|."
  } \\ {\autoBeamOff
  bes8 bes a a f4 d es8 es f g f4 r bes8 bes a a f4 f f8 f f e f4 r
  f8 f f g a8.([ bes16)] a4 f8 g a bes c8.([ d16)] c4
  bes4 bes bes8 c bes bes bes1 bes4 bes bes8 bes bes a as2( g) bes4 f bes8 bes a a f2. r4
  \bar "|."
  }
  >>
 }
 \new Lyrics \lyricsto "2" {
 Když se ve -- čer stmí -- vá, dří -- ve než jdu spát,
 na láv -- ce se -- dá -- vám ve -- dle na -- šich vrat.
 Hle -- dím po ne -- bí -- čku hle -- dám svou hvěz -- di -- čku,
 kde jsi, kde jsi hvěz -- do má?
 Kde jsi, kde jsi hvěz -- do má,
 kde jsi, kde jsi hvěz -- do má?
 }
 \new Staff \with {instrumentName = #"A"} \relative f' {
 \key bes \major
 \time 4/4
 \new Voice = "a" {\autoBeamOff
  f4_\p es d8 c d bes es^\< c d e^\! f c f4 bes,8_\< d f es_\! d4 c d8^\< cis d^\> c16([ bes)] a8^\! c f4
  f4 f^\< f8 f f^\! f f4 f^\< f8^\! f g a bes([ a)] as4^\cresc as d, es^\f bes^\< es2^\!
  d4_\> f8([_\! fis)] g_\< e f es d2(_\f_\> es)_\! f4_\pp d_\markup{\italic "poco rallent."} f8 f es es d2. r4
  \bar "|."
  }
 } 
 \new Lyrics \lyricsto "a" {
 Když se ve -- čer stmí -- vá, dří -- ve, dří -- ve než jdu spát,
 na láv -- ce se -- dá -- vám ve -- dle, ve -- dle na -- šich vrat.
 Hle -- dím po ne -- bí -- čku hle -- dám svou hvěz -- di -- čku,
 kde jsi, kde jsi hvěz -- do má?
 Kde jsi, kde jsi hvěz -- do má,
 kde jsi, kde jsi hvěz -- do má?
 }
 >>

1. Když se večer stmívá, dříve než jdu spát,
na lávce sedávám vedle našich vrat.
Hledím po nebíčku, hledám svou hvězdičku:
Kde jsi, kde jsi hvězdo má,
Kde jsi, kde jsi hvězdo má?

2. Jako se usmívá na mne matička,
líbezně se na mne dívá hvězdička
a mně tiše praví její hlas laskavý:
Já jsem, já jsem hvězdá tvá,
Já jsem, já jsem hvězdá tvá.