Kouzelná flétna (Böhm)

Údaje o textu
Titulek: Kouzelná flétna - obsah
Autor: Jindřich Hanuš Böhm
Zdroj: Kouzelná flétna : velká opera ve dvou jednáních, Praha : Fr. A. Urbánek, str. 5 - 7,
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1875
Licence: PD old 70

I. jednáníEditovat

Princ Tamino, ohrožen a zemdlen v boji s obrovským hadem, je zachráněn mocí tří panen z družiny královny noci. Měl za to, že jej zachránil ptáčník Papageno, který si zásluhu tu osvojoval. Leč ony tři dámy potrestají lháře Papagena zámkem mlčenlivosti. Královna noci zalíbí sobě mladíka, tak že mu věnuje obraz spanilé dcery své Paminy, kterou velekněz Sarastro z nepřátelství k matce unesl. Tamino odhodlá se, že ji vynajde a toliko ve svém náručí matce královně nazpět přivede. Papageno má býti jeho průvodčím, kouzelná flétna a zvonečky z moci a darem tajemných panen jedinou jejich zbraní. Dají se na cestu. Právě v čas přichází Papageno, aby spoutanou Paminu z nebezpečí a rukou chlípného mouřenína Monostata zachránil, co zatím princ na prahu samého paláce Sarostrova marně Paminu vyhledává. Vezme útočiště k flétně; kouzlo účinkuje. Papageno přivádí princi spanilou Paminu. Leč v patách unikající pronásleduje Monostatos. Kouzelné zvonky, jež rozjaří mouřenína i s otroky k závratnému tanci, zprostí je záhuby jisté. Avšak Sarastro vzdávaje se lásky k Pamině, nepropustí tuto na svobodu; potrestá mouřenína a káže, by cizinci odvedeni byli na zkoušku do „chrámu moudrosti“.

II. jednáníEditovat

Nastanou trpké chvíle přísného zkoušení. Cizinci mají býti důstojně připraveni v učení a tajemstvích velemocné Isis. Po přestálých svízelích ustanovena je Pamina za choť Taminovu; Papagenu slíbena je Papagena. Mlčeti a stříci se žen je přední jejich úlohou. V děsná místa a pokušení přivádějí služebníci chrámu zemdlené poutníky. Tito neodpovídají ni na otázky tří náklonných jim panen tajemných. Zatím pokouší se o to, aby osamělou dceru svou navštívila noci královna, Pamině dýku přinášejíc, jíž by tato Sarastra zavražditi měla. Monostatos mešká na zvědách a vše vyzradí Sarastrovi. Řadou zkoušení dlouhého, jemuž Papageno s velikou tíží a sotva se podrobuje, vráceny jsou Taminovi a Papagenovi flétna i zvonky, jež jim byly dříve odejmuty. Flétna přivábí Paminu. Leč ani slovem nesmí Tamino sděliti žaly svojí milence. Z rozkazu Sarastrova nastane milencům zkouška přísnější - doba loučení. Tamino překonává statně všechny zkoušky utrpení, ba ani smrti se neleká; Pamina div nezoufá sobě. Ne tak Papageno; prohřešil se proti zákazům, zakochal si svůdnými slovy pitvornou Papagenu, po níž neustále touží. Nemoha se jí ani kouzlem píšťalky své dovolati, hodlá se oběsiti. Tři pacholátka, průvodčí na těchto cestách utrpení zvrátí osudný jeho záměr. Použitím čárovných zvonků přivábí mu milou družku. Živel noci neustává v boji proti světlu. Zavržený Monostates má se státi zetěm královny noci, leč idea světla a moudrosti vítězí. Sarastro, žehnaje snoubencům velebí se zástupy svými božství Isis a Osiris.