Klášter bl. Anežky Přemyslovny a obnova jeho/IV. Návrh na obnovu

Údaje o textu
Titulek: IV. Návrh na obnovu
Autor: Ferdinand Josef Lehner
Zdroj: LEHNER, Ferdinand Josef. Klášter bl. Anežky Přemyslovny a obnova jeho. Praha : Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky, 1896. s. 11–14.
Digitální knihovna MKP
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Anežský klášter

Dle schváleného polohopisného plánu (viz obr. II.) pro příští úpravu této části Prahy vyhraženo jest pro klášter bl. Anežky malé náměstí, na kterém státi budou veškeré budovy, jejichž zachování z příčin uměleckých a archaeologických nezbytným býti se jevilo. Jest to panenský klášter s kostelem sv. Františka, s nímž souvisí konventní síň, kaple sv. Maří Magdaleny, ambit a kuchyně klášterní, pak kostel mužského kláštera menších bratří sv. Barboře zasvěcený. Ulice kolkolem kláštera nasypou se však o 3 m nad úroveň nynější dlažby, čímž již původně nízké budovy při pohledu z ulic ještě více budou sníženy. Ku nepříznivé poloze příští přidružuje se i druhá nehoda. Západní strana ambitu s kuchyní s holými stěnami, o které druhdy jiná stavení klášterní se opírala, stane se nyní průčelní stěnou západní do nejširší příští ulice obrácenou. Proměnou touto nastane potřeba, aby celá strana tato přiměřeně a slohově se oživila. K uvedenému dlužno ještě uvážiti, že kolkolem kláštera třímetrovým násypem utopeného povstanou obrovsky vysoké domy palácového vzezření. Jsou tudíž veškeré okolnosti pro příští obnovu kláštera velmi nepříznivy, nemá-li starožitná úhlednost celkem skromných budov v nádheře příštího okolí zaniknouti. Architektu obírajícímu se příští obnovou kláštera bl. Anežky dlužno tudíž počítati s celou řadou poměrů vesměs nepříznivých, jimiž věru neusnadňuje se úkol jeho. K rozluštění nesnadného úkolu uvolil se velelaskavě člen ředitelstva, profesor Jan Koula.

Jakmile počal pracovati na perspektivě obrazu, jaký poskytovati bude klášter obnovený, poznal, že jest mu především rozluštiti půdorys, aby se malebný zevní celek kláštera s oběma kostely přizpůsobil okolí. Za tou příčinou upravil vše tak, že ambit s prostorami k němu přiléhajícími nečiní dojem budov 3 metry v zemi zapadlých, jelikož na venek jsou spojeny s úrovní dlažby zvýšené, jaká tam pro regulaci nastane, a pouze kolem obou kostelů provedena bude ohradní zeď se zahradním přízemím o 3 m prohloubeným.

Dle návrhu profesora Kouly přistaví se na severní a západní stranu ambitu úzká chodba (obr. I., 10), aby jednak vlhko neničilo slušnou úpravu klášterního ambitu, jehož arkády nyní zazděné a přepažené se opětně otevřou, jednak aby umožněna byla kommunikace cel v prvním patře nad podloubím se vyskytujících (obr. III., 13). K oživení severní strany přistaví se na západním konci řečené chodby menší stavení dvoupatrové, které poskytne v přízemku (obr. I., 11), v patře prvním (obr. III., 16) i druhém (obr. IV., 17) vhodných místností, pro venkovský pak pohled dvoupatrovou výškou větší zajímavosti, jakou straně západní dodávati bude klášterní kuchyň (obr. I., 8) přiměřeně zvýšená a strmou střechou krytá. Z téže příčiny, aby totiž nízké budovy v příštím okolí příliš nezanikaly, zvýšena bude i věž (obr. I., 6) o západní průčelí lodi kostelní sv. Františka se opírající. S kuchyní sousediti bude k straně jižní domek vrátného (obr. I., 7), který k stávajícímu stavu kláštera bude nutno přidati, vedle něhož se vystaví malebný portál slohový, jímž z ulice vcházeti se bude do kláštera. Mezi domkem vrátného a kostelem sv. Františka, jehož zbořená loď se zase vystaví, povstane dvorek, ve kterém se dá provésti monumentální schodiště sprostředkující spojení budoucí zvýšené dlažby uliční se starou o 3 m nižší dlažbou. Západní čásť dvorku tvořiti bude totiž terasu s úrovní příští dlažby souhlasící, s které úpravným schodištěm sestoupí se do dvorku nižšího, z něhož po levé straně vcházeti se bude do ambitu, přímo pak do kostela sv. Františka.

Uvedenými přístavky docílilo se dvou výhod, že totiž celý vnitřek kláštera i kostelů zůstane neporušen, což se stanoviska uměleckého i archaeologického neocenitelným se býti jeví, vnějšek však s novou úpravou ulic vůkolních v souhlas uveden bude. Pouze kolem obou kostelů provede se ohradní zeď se zahradním přízemím o 3 m prohloubeným, jehož zelení obě ctihodné svatyně ovroubeny budou.

Perspektivní pohled (obr. V.), na základě důmyslně řešeného půdorysu profesorem Janem Koulou nakreslený a Jednotě obětovně darem věnovaný, poskytuje příští obraz kláštera po obnově se strany západní. Rovněž zajímavě rozřešeny jsou i ostatní tři strany kláštera.