Žurnalistický slovník

Údaje o textu
Titulek: Žurnalistický slovník
Autor: Karel Poláček
Zdroj: 16. svazek Spisů Karla Poláčka, Nakladatelství Franze Kafky, 1998
Licence: PD old 70

Obral jsem si za úkol sebrati několik novinářských frází a seřaditi je abecedně v jakýsi slovník. Nemohu do tohoto slovníku pojmout všechny běžné fráze a typické obraty našich časopisů, obávaje se, že bych musil napsat obsáhlou encyklopedii, které by se mohl věnovat odborník, jenž by se rozhodl považovati ji za své životní dílo. Můj zájem se kloní k politické a lokální části denního tisku, odkudž jsem získal největší kořist. Daleko méně se dotýkám hospodářské a sportovní rubriky. Naprosto pak pomíjím kritický argot takzvaných kulturních sloupců, ačkoli právě odtud vychází největší korupce české řeči. V zrcadle rafinovaných a rutinovaných frází kulturních reportérů denního tisku jeví se i průměrnému pozorovateli současný úpadek mravů, rozklad osobností a drolení charakteru. – Mám za to, že náklonnost k frázím prozrazuje ducha šejdířského, a považuji frázistu za podvodného kridatáře v oblasti ducha. Frázista, abych hovořil mluvou trestního zákona, béře na sebe falešnou tvářnost člověka majícího myšlenky a schopného úsudek vydávati. Ve skutečnosti je prokázáno, že záliba ve frázích vzniká z neznalosti fakt, z nepřítomnosti myšlenky a z nedostatku vlastního úsudku. Čímž dopouští se frázista zločinu podvodu, a je tudíž právem na něho žalováno.

Fráziství možno považovati za morální inflaci. Když fráze vznikla, vyjadřovala snad jistou hodnotu, takže ten, kdo ji přijímal, mohl věřiti, že za ni dostane naznačenou částku v zákonité měně. Fráze upadá na ceně zrychlenou cirkulací. Z nedostatku duševního zboží se tisknou fráze, vzniká inflace a konečně se za úplně znehodnocenou frázi nedostane vůbec žádný ekvivalent.

Největší kontingent frází, v této sbírce obsažený, dodalo mi mladočešství. Toto mladočešství, jehož rezervaci dlužno hledat v pivnicích, nad červenobíle kostkovanými ubrusy, za oleandry v dřevěných kořenáčích i pod sádrovými bustami velikánů našich dějin. Mladočeské fráze vznikly z vídeňského ducha; ne nadarmo honosí se pivnice zpravidla secesní fasádou. Mnohdy je mladočeská fráze přímo překlad z němčiny. Z mladočeských frází čiší nakyslý zápach pivních splašků a ozývá se z nich jakýsi starobylý, předválečný nářek. Jsou tak kyselé, že by bylo možno z nich chemickou cestou vyráběti ocet.

Pro novinářskou frázi je příznačná záliba v byvším, dávno uplynulém a v neskutečnosti. Politická terminologie našich novin je ovšem svou povahou bojovná, ale čerpá ze středověkého válečnictví. Ignoruje dnešní principy a zbraně nynějšího válečnictví. Je schována za svým valem a odolává nárazům moderní civilizace. V politické frazeologii nenajdeme kulomet, vrhače plamenů, drátěné překážky a vlčí jámy. Tu a tam se ozývá již bubnová palba a vyklizují se přední pozice. Valnou měrou však náklonnost k politické frázi patří středověku. Bojuje se s odkrytým hledím, vchází se v řečnický turnaj, najatí žoldnéři lámou za své pány kopí; vrhají se smolné věnce do našich tvrzí, otravují se studně, vstupuje se na kolbiště s čistým štítem, straničtí novináři nazývají se panoši svých zaměstnavatelů i vysílají se otrávené šípy. A často ozývá se v našich novinách slovo: Zrada! Bylo to oblíbené slovo starších spisovatelů historických románů a z těch bylo převzato do novin. Novinářská fráze, jsouc ponořena v konvenční, romantickou náladu, jeví zvláštní oddanost k této starobylé rekvizitě. Zrada značí, že nějakého cíle nebylo dobyto přímo, ale postranními cestičkami. Postranní cestičky jsou kroucené. Fráze je slovní ornament. Ornament je krouceny, a proto je zrada v novinářské politické terminologii nepostradatelná.

Tento slovník míní parodistickým způsobem zlehčovati novinářskou frázi a uváděti ji ve veřejný posměch. Autor by si přál frázi tak rozkotati, aby z ní památky nezbylo. Avšak ach! Autor cítí, že již na počátku své úlohy upadá v rezignaci. Fráze je nezrušitelná. Rozpadá se pouze stářím a zanikajíc dává život mladým. Fráze má podhoubí, ze kterého rostou nové fráze na místě těch, které zrezivěly.

AEditovat

 • Od A do Z je všechno vylháno.
 • Abrahámoviny jsou padesáté narozeniny vynikajících mužů, jako jsou sokolští a menšinoví pracovníci, přednostů a předsedů okrašlovacích a jiných spolků, okresních důvěrníků, pořadatelů a táborových řečníků. Abrahámoviny slaví také spisovatelé, kteří mají dvě jména, jako: J. V., F. S. aj. Také oni spisovatelé a novináři, jichž příjmení se skládá ze dvou částí. Např. Čurda-Lipovský, Zyka-Borotínský, Picko-Zásmucký, Viková-Kunětická. V článku o abrahámovinách se konstatuje, že se oslavenec těší oblibě pro svoji milou a konciliantní povahu. Takový článek jest ukončiti zvoláním „Mnogaja ljeta!“
 • Aféra. Viz: Augiášův chlév. Aféra je senzační, odporná a provaluje se. Viz: Bahno. Aféry budí rozruch v celém okolí a široké veřejnosti. Viz: Veřejnost.
 • Ajta! Viz: Mravokárci a Beneš.
 • Algebra je politická.
 • Aristides, starořecký filozof a politik, jenž byl pro přílišnou poctivost vypovězen ze země. V našich novinách se užívá jeho jména v ironickém smyslu.
 • Aritmetika je volební.
 • Augiášův chlév. Viz: Aféry, Komunální hospodářství a Zkrachované.
 • Auguři. Viz: Sýčkové a Krutihlavové.
 • Automobilista nesvědomitý. Nezjištěný automobilista po činu ujel. Ztřeštěnému automobilistovi byl odňat vůdčí list a uvalena na něho vyšetřovací vazba.
 • Autor nepodepsaného článku napadá nás křivým tvrzením. Autor byl mnohokráte vyvolán a zahrnut květinovými dary.
 • Autority vědecké vyslovují svůj názor v ten smysl.
 • Až do těch hrdel a statků. Viz: Píď, Vlast, Rodná hrouda.

BEditovat

 • Baba. Babské řeči a povídačky necháme bez povšimnutí. Baba utíká od odpovědnosti. Viz: Zbabělost.
 • Bagatelizování odpůrců se nevyplácí. Ani voliči a zejména poplatníci se nedají bagatelizovat.
 • Bahno. Rozeznáváme dvojí bahno. Společenské a politické. Nejrozšířenější je bahno velkoměsta. Týká se statistiky pohlavních chorob, prostituce, nočních lokálů a pochybných tančíren. Bahno politické bývá na radnicích, v politických stranách, peněžních ústavech. Bahno se odhaluje, bahnem se také třísní šediny zasloužilého odpůrce. Viz: Aféry, Kal, Kydání, Bláto. V bahně se topí osobnosti i celé skupiny. Poukázati na toto bahno je záslužná činnost.
 • Báchorky směšné. Pro malé děti. Viz: Soudná veřejnost.
 • Barnumská reklama má zakrýt pravou podstatu věci. Přes barnumskou reklamu byly volební výsledky žalostné.
 • Bařtipáni. Domácí páni, fabrikanti, mladočeši, obecní starší. Viz: Konšelé a Radničtí fotři.
 • Beneš. Doktor filozofie, univerzitní profesor a zahraniční ministr. Viz: Čertovo kopýtko, Ajta!, Muž ve stínu, Zákulisí, Nitky, Hrad, Hradní stvůry, Falešná lžihumanita, Židovská světovláda, Vrahové slovanského Ruska, Bolševizující legionáři, Cizáci, Osvobozenská legenda, Byzantinismus.
 • Bengálem nedají se naši stoupenci zaslepit. Viz: Soudná veřejnost.
 • Bezmezná je troufalost, s jakou se odvažují předstoupit před zraky soudné veřejnosti.
 • Beznadějný je stav zraněného, který byl odvezen do Všeobecné nemocnice.
 • Bez názvu je název lokálky, která tepe činnost úředního šimla.
 • Bez poznámky. Název lokálek, které se končí větou „Poznámky k tomuto případu netřeba“ nebo „Úsudek si učiní soudná veřejnost sama“.
 • Bezpříkladná je odvaha, s jakou se hasiči vrhali do hořícího domu.
 • Bezuzdná je vášeň.
 • Blábolení našich odpůrců vzbuzuje: Útrpnost, oprávněnou nevoli, veselost a hnus soudné veřejnosti. Blábolením se má zakrýti blamáž.
 • Blaho vlasti nejvyšším zákonem. Vlastenecká živnost.
 • Blamáž si utržili: Naši nepřátelé, pomluvači a nactiutrhači. Blamáž se zakrývá povídáním a blábolením. Blamáž vzbuzuje hlučnou veselost. Utrpí se zpravidla na schůzích, kde se dostane pádná odpověď. Viz: Pádná odpověď a Kvapný ústup.
 • Bodrý je venkov, rolník, živnostník a Podskaláci. Někdy bývá bodrý také jubilant, oblíbený v našich řadách.
 • Bolševický „ráj“ . Viz: Vrahové slovanského Ruska, Uznání de jure, Dr. Beneš, Legionáři.
 • Bombastické jsou fráze.
 • Brány pekelné ji nepřemohou. Název lokálek pojednávajících o odpadu od katolické církve.
 • Brak. Viz: Cizácký.
 • Brojí se proti poměrům na železnici, v úřadech a pouličních drahách. Viz: Neudržitelné poměry.
 • Budiž jasno!
 • Byrokracie. Viz: Šiml, Režim.
 • Byzantinismus je hradní. Viz: Beneš.

CEditovat

 • Ceny jsou nedostupné našemu konzumentovi.
 • Cenný je příspěvek, nález a dokument. Cenné je doznání.
 • Cestovatelům naskýtá se úchvatné panoráma.
 • Cestičkami vyšlapanými nechodíme, ale
 • Cesty nové nastupujeme.
 • Cikán každý hádá podle své planety. Odpůrci lžou jako cikáni.
 • Církevnictví. Viz: Strany.
 • Cizáci jsou urputní a zavilí. Obývají bašty sveřepého Germánstva. Ztéci tyto bašty je vyhrazeno našim neohroženým hraničářům. Od cizáků nedáme si vyrvati mateřský jazyk náš.
 • Cizáckým výrobkům a šlágrům dáváme přednost před našimi dobrými tuzemskými výrobky. Viz: Brak.
 • Cizina spřátelená. Co tomu řekne cizina?
 • Cizinci se právem pozastavují. Cizinci s uznáním hovoří o naší práci. Díla našich velikánů si vítězně razí cestu do ciziny. Cizinci chválí naše výrobky, kuchyni a pohostinnost, kochají se velebným panorámatem naší stověžaté matičky a jsou vystaveni šikanám pohraničních úřadů.
 • Co píšeme tyto řádky.
 • Což považujeme za nutné veřejnosti sděliti.

ČEditovat

 • Čacký je vojín, sokol a hraničář. V boji se nastavuje čacká hruď.
 • Čarokrásný je pohled.
 • Čechové. Viz: Brak, Cizáci. Národ obývající naši drahou vlast. Jejich hlahol ozývá se od Šumavy k Tatrám. Národ holubičí a nesvorný. Úpěli tři sta let pod vládou Habsburků. Viz: Sveřepý a Hydra. Čechové se opičí po cizině. Libují si v bratrovražedném boji k potěšení odvěkých nepřátel našich. Viz: Bašta, Uvědomělý a Provokativní němčení.
 • Čest naše byla pokálena. Viz: Šediny, Bahno. Čest se potřísňuje jedovatou slinou pomluv. Viz: Slina.
 • Čilé je nakladatelství a mládež.
 • Čirý je výmysl, co tvrdí naši odpůrci.
 • Čísla hovoří výmluvně. Volební čísla ukazují výmluvně, že jsme na stálém postupu. Viz: Díky! a Machinace.
 • Čistá společnost se tu sešla dohromady.
 • Čistý. Viz: Štít. Čistý výtěžek byl věnován obranným spolkům.
 • Článek nečetl a do tisku nedal.
 • Členstvo nechť se dostaví v počtu co nejhojnějším. Výmluvy neplatí. Odznaky a legitimace s sebou.
 • Člověk. Viz: Mimoděk a Maně. Člověk se chytá za hlavu a táže se, jak je to možné.
 • Člun na rozbouřeném moři. Viz: Kormidlo, Krize, Vláda.

DEditovat

 • Dámy, obraťte se s důvěrou.
 • Daně. Viz: Živnostnictvo, Kytička a Ministerstvo financí.
 • Darmo mluvit.
 • Dary se s díky kvitují.
 • Dav je rozvášněný.
 • Dávný obyčej.
 • Děkovati jest této okolnosti, že k většímu neštěstí nedošlo.
 • Dělníci. Viz: Lid, Dělný lid, Lep, Zaslepiti, Lesklé, Fráze, Vějička, Tenata, Uvědomělý, Protest, Poměry.
 • Demagogie je průhledná a pustá. K demagogii se nikdy nesnížíme. Viz: Pustá, Průhledná, Lid.
 • Děsný pohled se naskytl na zohavenou mrtvolu.
 • Díky vám, uvědomělí voličové! Viz: Voličové.
 • Dlouhotrvající potlesk. Viz: Dr. Kramář.
 • Dobrodruhy politické odmítáme, odhalujeme, stavíme na pranýř, vrháme na ně pronikavé světlo. Dobrodruh civilní, viz: Host z laciného kraje a Policie.
 • Důrazné bývají rezoluce a kroky, které podnikli naši poslanci a senátoři za příčinou odstranění tohoto nešvaru. Viz: Kroky, Poměry, Neudržitelné, Do nebe volající, Odpovědné kruhy a Rozhodující činitelé.
 • Důstojnost naše nám nedovoluje, abychom se snížili k polemice s takovým odpůrcem.
 • Důstojný je projev, ráz a průběh. Viz: Dr. Kramář, Lid, Voličové, Pořadatelé, Policie, Příčina, Zakročení, Národní hymny.

EEditovat

 • Efektivní jsou ztráty.
 • Egyptské jsou hrnce správních radovství v bankách, průmyslových závodech a nemocenských pojišťovnách.
 • Ejhle! Viz: Farizeové, Dr. Beneš, Hrad, Lžihumanita.
 • Eklatantní je naše vítězství a porážka našich nepřátel.
 • Elektrické podniky. Viz: Zlořády a Neudržitelné poměry.
 • Erární je šiml.
 • Evropská situace je nejistá. Viz: Obzor.
 • Existence je pochybná.
 • Existenční jsou otázky.

FEditovat

 • Fabrikují výmysly.
 • Fakta hovoří zřetelnou mluvou.
 • Fakty pánům posloužíme. Viz: Hodnověrný.
 • Farizeové. Viz: Ejhle! – Farizeové kroutí pokrytecky očima, provozují tanec mezi vejci, což je podívaná pro bohy. Metají písek do očí, zaslepují lesklými frázemi a prolévají krokodýlí slzy. Viz: Soudná veřejnost, Lep a Vějička.
 • Fatální je případ a hospodářská situace.
 • Filosemitství. Viz: Hrad.
 • Filozofie je slabošská. Viz: Hrad.
 • Filozofování je takové a k ničemu nevede.
 • Firma je známá, po případě chvalně známá.
 • Fotři činí kocourkovské usnesení. Viz: Konšelé, Moudří otcové města a Vůně samosprávy.
 • Fouňovské je gesto.
 • Frapantní je podobnost a rozdíl.
 • Frenetický potlesk. Viz: Dr. Kramář.

HEditovat

 • Hájíme svá práva až do těch hrdel a statků. Viz: Hrdel.
 • Harakiri provedli na sobě.
 • Harmonické soužití obou manželů nebylo ničím porušeno.
 • Hlahol český. Viz: Od Šumavy až k Tatrám.
 • Hledíme ve tvář nejisté budoucnosti.
 • Hlíza je zhoubná a hlodá na zdravém kořeni našeho národního bytí.
 • Hluboce zarmouceni podáváme zprávu.
 • Hluboký dojem zanechala v srdcích posluchačů procítěná řeč.
 • Hnusný čin zvrhlého otce.
 • Hodnověrný je svědek a fakt.
 • Horalé jsou upřímní.
 • Horká kaše. Viz: Choditi.
 • Horkokrevný nápadník.
 • Horské velikány.
 • Horentní jsou ceny.
 • Horujeme pro jazyková práva.
 • Housti naučila nouze Dalibora. Viz: Z nouze ctnost a Němci.
 • Houževnatý odpor kladou Němci našim požadavkům.
 • Hovorný jindy tak nápadně zmlkl.
 • Hoří jim půda pod nohama. Viz: Voličové.
 • Hra s ohněm. Viz: Lid.
 • Hrad. Viz: Filozofie, Filosemitství, Dr. Beneš, Zákulisí, Nitky, Muž ve stínu, Kamarila, Žoldnéři, Panoši, Koncern, Osvobozenská legenda, Humanita, Lžihumanita, Němci, Židé, Slabošské, Odstraňování, Nepostradatelný a Nepohodlný.
 • Hřešiti proti zdravému rozumu.
 • Hřích proti Duchu svatému.
 • Hřímavé sláva! a nazdar! Viz: Dr. Kramář.
 • Hříšná láska nezůstala bez následků.
 • Hus Jan je náš zářný vzor.
 • Hydra klerikalismu. Černožlutá. Viz: Klerikalismus, Okovy a Dr. Kramář.
 • Hyenismus neznámých pachatelů, kteří v noci poškodili náhrobky nebo pořezali lipovou alej. Hyenismu se také dopouští ten, který se posmívá dr. Kramářovi, že úpěl ve spárech černožluté hydry.
 • Hymny. Viz: Občanstvo.
 • Hyzdí německé nápisy slovanskou Prahu.

CHEditovat

 • Chameleoni. Viz: Politika.
 • Chamtivost. Viz: Poválečná demoralizace.
 • Chátra. Viz: Lid.
 • Cherubínským jazykem promlouvali. Viz: Voličové.
 • Chladna potrvají.
 • Chladné bylo přijetí.
 • Chloubou naší jsou plody písemnictví našeho.
 • Choditi okolo horké kaše.
 • Chorobné je velikášství.
 • Chudina strádající. Viz: Tisíceré díky.

IEditovat

 • Ilustrace je výmluvná. Zejména ilustrace stávajících poměrů. Viz: Poměry.
 • Incident je neblahý. Vyskytuje se v zahraniční politice. Incident bývá odklizen.
 • Individuum pochybné pověsti a světla se štítící.
 • Infámie je bezpříkladná.
 • Inteligent osamělý zda najde dívku s přiměřeným věnem, která by zálibu v živnosti hostinské měla?
 • Internacionální je kapitál, židovstvo, hesla a umění.
 • Internacionálové jsou staří a osvědčení.
 • Iregulérní je terén, který je značným handicapem bojujících mužstev.
 • Izraelité jsou naši spoluobčané mojžíšského vyznání, ucházíme-li se o jejich hlasy nebo příspěvky na dobročinné účely. Jinak jsou to zkrátka židé, židi a židáci. Nářek v Izraeli propuká, šlápneme-li židům na paty.

JEditovat

 • vám to říkám upřímně. Viz: Dr. Kramář.
 • Jak se nám sděluje. Jak jsme již oznámili. Jak dlouho ještě…? Viz: Quo usque tandem.
 • Jalové jsou výtky a argumenty. Jalové výtky se odmítají a jalové argumenty samy sebou padají. Viz: Výtky a Argumenty.
 • Jasno budiž! Název brožurek „Budiž jasno!“. Takové brožurky vydávají poslanci vyloučení pro korupci ze strany.
 • Jásot je předčasný.
 • Jeremiády jsou neupřímné. Jeremiády spouštějí Němci pro jazyková nařízení.
 • Jímají nás vážné obavy o naši samostatnost, hospodářskou budoucnost a hrůza nad tím, kam až může klesnout vzdělaný člověk.
 • Jinoch je nezkušený.
 • Jiskřivý je vtip.
 • Jízlivé tyto poznámky nechávají nás chladnými.
 • Justiční je omyl. Justice. Viz: Poměry a Kam.

KEditovat

 • K velké radosti našich odvěkých nepřátel. Viz: Němci. K naší zprávě dodáváme. K věci se ještě vrátíme.
 • Kam spějeme? Název úvodníků, pojednávajících o poměrech v justici.
 • Kamarádská služba. Viz: Kritika, Kliky a Kotérie.
 • Kámen úrazu je právě v tom.
 • Každý si o tom učiní úsudek sám.
 • Klacky pod nohy se házejí.
 • Klamné zprávy šíří nepřátelský tisk.
 • Klasický je výrok nebo rozhodnutí. Viz také: Šalamounské rozhodnutí.
 • Klepy jsou nejapné, jalové a směšné.
 • Klerikalismus je hydra.
 • Klestí si cestu zdravá myšlenka a zdárný vývoj.
 • Kletba Bílé hory leží na nás.
 • Klíč k dané situaci jest hledati.
 • Klíčící život. Viz: Zákrok.
 • Klid důstojný zachoval lid přes demagogické štvaní. Viz: Lid.
 • Klidný vývoj zaručuje konsolidace poměrů.
 • Kliky jsou nezdravý zjev v našem veřejném životě.
 • Klub poslanců pojednalo politické situaci.
 • Kocovina. Viz: Volební výsledky. Kocovina se zmocní.
 • Komando. Pod komandem z Moskvy jsou naši komunisté.
 • Komedianti. Viz: Kejklíři, Tanec mezi vejci a Podívaná pro bohy.
 • Komentáře netřeba.
 • Komunální hospodářství. Viz: Samospráva, Vůně, Stojaté vody.
 • Konce jsou takové, smutné a neblahé.
 • Kortešové volební slibují hory doly.
 • Kostky jsou vrženy.
 • Kousavá je ironie.
 • Kousek je povedený.
 • Kramář dr. Viz: Neutuchající, Dlouhotrvající, Hřímavé, Velká řeč, Já, Svornost, Slovanstvo, Vrahové slovanského Ruska, De jure, „Ráj“, Zavítal, Shromáždění, Hymny, Nezapomenutelná, Frenetický potlesk, Nevděk, Velikáni našich dějin, Hydra, Sveřepí, Úpění, Mohutný, Přítomnost.
 • Kritika je pronikavá, oprávněná, průbojná, zlovolná. Viz: Kamarádství, Kliky a Kotérie.
 • Krokodýlí slzy. Viz: Demagogové, Lep, Křepčení, Tanec mezi vejci.
 • Kroniky celé by se daly o tom psát. Viz: Poměry.
 • Kruhy jsou odpovědné, rozhodující a interesované.
 • Krunýřem jsme obrněni proti nájezdům anonymních pisatelů.
 • Kruté jsou mrazy.
 • Krutihlavové. Viz: Farizeové a Tanec mezi vejci.
 • Křepčení se provozuje kolem zlatého telete. Křepčí: Demagogové, farizeové a falešní proroci.
 • Křičí fakta.
 • Křik. Viz: Pokřik.
 • Křivé obvinění. Dáme jim příležitost dokázati ono křivé obvinění před soudním fórem.
 • Křovácké mravy zavládly v našem tisku.
 • Která dívka chce si dopisovati s ml. ser. int. v nejlepších letech, nekuř., netančící, nemod. názorů.
 • Kterak matou veřejnost.
 • Kulatá jsou slova.
 • Kusé zprávy ze zahraničí.
 • Kvetoucí je obchod, průmysl, vědy a umění. Kvetoucí jsou ruměnce na líčkách dívek.
 • Ký div. Ký je přídavné jméno mladočeské, hraničářské a sokolské.
 • Kyne nám skvělá budoucnost.

LEditovat

 • Lámati kopí. Viz: Žoldnéři.
 • Laskavý čtenář promine.
 • Laxní jsou mravní názory.
 • Leadři budou hájiti naše barvy v cizině.
 • Lehkověrní voliči sedli na lep. Viz: Voliči.
 • Lehkomyslně hazardují národním jměním.
 • Legionáři naši za to krváceli? Legionáři jsou zbolševizovaní.
 • Lhostejnost národní zavinila bělohorskou porážku a nyní zavinila,že kupujeme zboží u cizáckých firem. Viz: Brak.
 • Lépe o tom pomlčet.
 • Lesklé jsou fráze.
 • Líbeznosti o naší straně dočteme se v nepřátelském tisku.
 • Lid je dobrý, důvěřivý, lehkověrný, uvědomělý a nesedne na lep podvodníkům, demagogům a kejklířům. Lid prohlédne a pak běda svůdcům! Viz: Fráze, Lep, Krokodýlí slzy, Tanec mezi vejci.
 • Liknavost podvazuje náš vývoz.
 • Lumpové jsou bezectní.
 • Lupič. Viz: Nebezpečný.
 • Luxusní vily a auta. Viz: Nabobové a Matadoři.
 • Lukrativní podnik vyskytuje se v Malém oznamovateli.
 • Lyrické jsou pasáže.
 • Lžihumanita falešná. Viz: Hrad.

MEditovat

 • Machinace jsou nekalé. Viz: Rejdy.
 • Makavý důkaz jsme podali.
 • Malicherných sporů zanechme.
 • Malý člověk. Viz: Poplatníci a Živnostnictvo.
 • Mameluci. Viz: Žoldnéři.
 • Mámení. Brýle mámení nasadili.
 • Mamon je mrzký.
 • Maně. Viz: Člověk.
 • Martovi synové. Viz: Vojíni.
 • Máslo na hlavě mají.
 • Matadoři sedí v teplých místečkách. Vyšplhali se po zádech voličů. Mají luxusní vily a auta. Za čí peníze? Viz: Nabobové.
 • Matou pojmy.
 • Mátožná je představa.
 • Maximum našich požadavků.
 • Melou hubou. Viz: Žvanilové.
 • Menšiny. Viz: Statečný a Hraničáři.
 • Mentorování ať si ponechají pro sebe a podívají se raději do vlastních řad.
 • Mermomocí chtí nám do hlavy vtloukati svoje „nápady“.
 • Meze své má trpělivost našeho lidu. Viz: Probůh!
 • Mezinárodní. Viz: Židé, Umění a Ostuda.
 • Mezkové. Viz: Poplatníci.
 • Mínění veřejné staví se tomu na odpor.
 • Místečka jsou teplá. Viz: Sinekury.
 • Mladý, ale zralý.
 • Mlácení prázdné slámy jsou řeči našich odpůrců.
 • Mlha na očích. Viz: Fráze, Předáci, Lep a Vějička.
 • Mnogaja ljeta! Viz: Abrahámoviny.
 • Mocným dojmem působí.
 • Moderní tance. Viz: Poválečná demoralizace. Moderní umění. Viz: Žido-kubisticko-bolševické.
 • Modré z nebe slibují: Demagogové, matadoři a předáci. Viz: Voličové a Lid.
 • Mokré slepice. Viz: Studená sprcha.
 • Mohutný je projev. Viz: Dr. Kramář.
 • Moralizování je plané.
 • Morek z kostí. Viz: Mozoly.
 • Morální vítězství je naše, i když volební číslice vykazují jistý přesun.
 • Moudrost našich předků.
 • Moudře mlčí.
 • Mouřenína omývati. Viz: Vykrucování a Tanec mezi vejci.
 • Mouřenín vykonal svou povinnost: Vyhození poslance ze strany.
 • Mozoly dělného lidu saje kapitalismus. Viz: Morek a Zločinná racionalizace.
 • Možnosti mnohé skýtají.
 • Mraky zvedají se na politickém obzoru.
 • Mravy takové jsou nám cizí. Viz: Podivné, Úřady a Zlořády.
 • Mrvu ve svém oku vidí, ale že jejich organizace valem upadají, to nevidí. Viz: Pštrosí politika.
 • Mrzutosti. Viz: Rodinné nesváry.
 • Mudrlanti. Viz: Předáci, Žvanilové, Mlácení prázdné slámy.
 • Mudrosloví národů slovanských.
 • Muži všichni na palubu v hodině dvanácté. Viz: Quo usque tandem a Na stráž!

NEditovat

 • Na místě jsme je usvědčili. Na místě činu učinili dalekosáhlé doznání. Na šikmé ploše.
 • Na okraj.
 • Nabobové jsou nadutí. Viz: Matadoři.
 • Nactiutrhači. Viz: Demagogové.
 • Nač jsou peníze poplatníků?
 • Nadávky jsou pusté a šťavnaté.
 • Nadějný je synáček a mládež.
 • Nadělení je pěkné.
 • Nadílky vánoční. Viz: Panstvo a Tisíckrát zaplať Bůh!
 • Nadšení stoupenců se stupňuje a nezná mezí. Viz: Dr. Kramář a Stoupenci.
 • Nákladný život zbohatlíků, nabobů a matadorů budí pohoršení a roztrpčení. Nákladný život bankovního úředníka vzbudil pozornost policie.
 • Naléhavý je úkol a řešení.
 • Námaha byla bezvýsledná.
 • Namátkou jmenujeme.
 • Námezdní jsou štváči.
 • Námluvy odmítáme.
 • Náruživý je nimrod.
 • Násilné je řešení a výklad.
 • Následky jsou nedozírné.
 • Nasnadě je otázka.
 • Nastojte! Viz: Čechové.
 • Náš dobrý český lid. Viz: Probůh!
 • Nebezpečí tkví v tom.
 • Nebezpečná hračka.
 • Nedůvěra vzájemná se zasívá. Viz: Símě.
 • Nemotorné je vykrucování.
 • Nemrav je podivný a zavádějí jej úřady.
 • Nemyslící dav. Viz: Lid a Voličové.
 • Není pravdou, naopak je pravdou.
 • Neobešlo se to beze srážky.
 • Nervozita politická se stupňuje.
 • Neslýchané je jednání.
 • Nesnášenlivost je vlastnost Slovanů.
 • Neudržitelné jsou poměry.
 • Neurvalé jsou útoky.
 • Neutěšené poměry zavládly v textilním průmyslu. Neutěšené jsou vyhlídky na žně. Viz: Poměry, Rodinný život a Nesváry.
 • Neutuchající potlesk. Viz: Dr. Kramář.
 • Nezkušení lidé sednou na lep podvodníkům. Viz: Lep a Podvodníci.
 • Neznámý sebevrah.
 • Němci jsou odvěcí nepřátelé. S Němci nelze jednat v rukavičkách.
 • Ničemnost je to prostě.
 • Ničemný anonym otravuje studně.
 • Nikoliv v poslední řadě.
 • Nízké je smýšlení.
 • Noblesa je podivná.
 • Normálně myslící člověk. Viz: Člověk a Maně.
 • Normální poměry zavládly a provoz byl obnoven.
 • Notoričtí jsou opilci a štváči.
 • Nouzové je přistání, baráky a opatření.

OEditovat

 • Obecenstvo se vyzývá.
 • Obchod trpí.
 • Obchody jsou nekalé.
 • Obchůdky nesnesou světla.
 • Obraz stávajících poměrů je truchlivý.
 • Obrázek je veselý.
 • Obyčej je starodávný.
 • Očití jsou svědci.
 • Od Šumavy až k Tatrám.
 • Odbourávají se ceny.
 • Odcizil svému zaměstnavateli.
 • Odhalení toto je prostě senzační.
 • Odchod nenápadný mu byl umožněn.
 • Odívají svá tvrzení v roucho lesklých frází. Viz: Fráze a Roucho.
 • Odklady jsou stálé a zaviňují neudržitelný stav.
 • Odmyslíme-li si tu okolnost.
 • Odpor je jednohlasný, bouřlivý a spontánní.
 • Odpoutáváme se od zlozvyku.
 • Odrakouštiti se musíme.
 • Odrážíme nápor. Viz: Palba.
 • Ohlas nelíčený vzbudil.
 • Okázalé je vystupování. Viz: Matadoři a Nabobové.
 • Oklikou pověděl pravdu.
 • Okrádání konzumentů.
 • Okurková sezona. Viz: Tatarské zprávy.
 • Omezené jsou naše prostředky a mozky politických odpůrců.
 • Omyl je vysvětlitelný.
 • Omylem bylo by se domnívati.
 • Organizace naše tvoří nerozborný šik.
 • Originální je řešení.
 • Osobně byl přítomen.
 • Osvoboditelé vytvořili osvobozenskou legendu. Kují pikle v zákulisí. V jejich rukou sbíhají se nitky. Budou spřádati intriky tak dlouho, dokud lid neprohlédne. Viz: Dr. Beneš, Muž ve stínu, Hrad.
 • Ošklivost všeobecnou budí to chování.
 • Otázky jsou naléhavé a ožehavé. Otázky se nadhazují a přetřásají.
 • Otírají se o nás tvrzením.
 • Otravování studní. Viz: Anonymové a Ničemný.
 • Otupělost mravní a národní se nás zmocnila.
 • Ozdravení poměrů. Viz: Stávající.

PEditovat

 • Pádná je odpověď.
 • Památka je světlá.
 • Pamětníci. Ani nejstarší pamětníci nepamatují.
 • Pan. Potupný titul odpůrců.
 • Panegyrické je oslavování.
 • Panovační jsou Němci.
 • Pánovitý je tón.
 • Panské jsou choutky.
 • Panující. Viz: Poměry.
 • Pasivně přihlížíme.
 • Pasivní jsou dráhy a rozpočet.
 • Pašalík. Viz: Turecké hospodářství, Nabobové a Matadoři.
 • Pátrání je horečné.
 • Paušální je tvrzení.
 • Pěkné. Viz: Poměry.
 • Pestrá je minulost a společnost.
 • Píď. Viz: Rodná.
 • Pikantní je příchuť.
 • Pisatel těchto řádků.
 • Písek. Viz: Sypati.
 • Písek do očí metají. Viz: Fráze.
 • Písemný dokument leží v naší redakci.
 • Plamenná jsou slova a výzvy, které zůstaly bez povšimnutí.
 • Plánovité je obhospodařování, útoky na naši stranu a zbídačování pracujících vrstev.
 • Pletichy. Viz: Dr. Beneš.
 • Plivá se na lepší minulost a po všem, co je nám svato.
 • Plody. Viz: Štvaní.
 • Ploché je myšlení.
 • Plouti s proudem.
 • Po krk má veřejnost takových slibů.
 • Po tom, čeho jsme byli svědky, není ovšem divu.
 • Poctivý nálezce.
 • Pod svícnem bývá tma.
 • Podivným. Viz: Přinejmenším.
 • Podívanou pro bohy poskytují znesváření spojenci.
 • Podnik byl uveden v život.
 • Pohlaváři. Viz: Matadoři a Nabobové.
 • Pohotový je zpravodaj.
 • Pojmy jsou zmatené.
 • Pokorně odvolali.
 • Pokoutní. Viz: Rejdy.
 • Pokroková veřejnost musí být na stráži.
 • Pokroucený je smysl.
 • Pokusy. Viz: Průhledné.
 • Pokusy takové jsou nejapné. Lid je prohlédne a odvrací se od nich s hnusem.
 • Policejní zvůle.
 • Policii se podařilo.
 • Politický obzor je zachmuřen.
 • Politika tato svádí lid na scestí.
 • Poměr nezůstal bez následků.
 • Poměry jsou pěkné. Na československých drahách a v úřadech jsou poměry neudržitelné. Národní a vnitropolitické poměry jsou rozhárané. Hospodářské poměry neutěšené. Nevíme, kam spějí ty neblahé poměry. Jsou panující a stávající.
 • Pomluvy jsou nejapné a my je odmítáme.
 • Ponižující je chování.
 • Ponurý je obraz bídy.
 • Poplatníci. Viz: Řádný, Bedra, Mezek, Živnostníci, Úpění.
 • Poplatníci mají bedra.
 • Poroba je neblahá a třistaletá. Viz: Stíny.
 • Potáže se se zlou, kdo si hraje se svatými zájmy lidu.
 • Potíže jsou vládní a koaliční.
 • Pouť do Canossy.
 • Pouta nás víží,
 • Poznámka naše ťala do živého.
 • Pozornost napjatá. Viz: Řečník.
 • Pracující. Viz: Vrstvy.
 • Praktiky. Viz: Průzračné.
 • Pranýřujeme veřejně toto jednání.
 • Prapor třímáme.
 • Práva jsou svatá a nezadatelná. Práva bývají poplivána, zašlapána a zneuctěna.
 • Pravda. Viz: Není. Jsou s pravdou na štíru.
 • Prekérní. Viz: Situace.
 • Probůh, nedrážděte více náš dobrý český lid!
 • Prohlédne lid: Praktiky, lesklé fráze, machinace.
 • Prohlídky na hranicích. Viz: Neudržitelné a Zlořády.
 • Proklubala se nepěkná aféra.
 • Pronikavý je úspěch.
 • Proroci jsou falešní.
 • Prospěcháři jsou na újmu našeho národního celku a musí být vymýceni.
 • Prostě nechápeme.
 • Protest je nejostřejší a plamenný. Protesty nepomáhají.
 • Protestu je soudná, uvědomělá veřejnost, proletariát, lid a poplatníci.
 • Protivil se stráži.
 • Provokativní je němčení. Viz: Souvěrci a Židé.
 • Průkopníci této zdravé myšlenky.
 • Průzračné. Viz: Praktiky.
 • Přání jsou zbožná.
 • Předáci. Viz: Nekalé, Rejdy, Demagogie, Světlo, Pod, Pokoutní, Machinace.
 • Přinejmenším zdá se nám toto jednání podivným.
 • Příkrý je soud.
 • Přímočaré je řešení.
 • Přísné vyšetření žádáme.
 • Přísný je režim.
 • Příšerný nález.
 • Přítel našeho listu nám sděluje.
 • Přítelíčkové jsou i v našich řadách.
 • Přítomnost jeho na plese dodala lesku. Viz: Dr. Kramář.
 • Přítrž. Viz: Řádění, Jednání a Poměry.
 • Příznačné je to pro naše poměry.
 • Pštrosí politika.
 • Pusté je štvaní a lež. Viz: Fráze.

QEditovat

 • Quo usque tandem. Viz: Situace.

REditovat

 • Radikální postup k ozdravení veřejných poměrů.
 • Rakušáctví je neblahé a ještě příliš v nás zakořeněno.
 • Rámusení je plané a nikoho nepřesvědčí.
 • Reakční jsou choutky.
 • Realistická klika intrikuje a působí rozkladně. Viz: Hrad.
 • Reelní je podnik, jednání a první křesťanský závod.
 • Rehabilituje plně ona nepopulární opatření střízlivá skutečnost.
 • Rekapitulujíce všecky body, přicházíme k překvapujícímu výsledku.
 • Reklama je barnumská a ohlušující.
 • Reklamační lhůta uplynula.
 • Reklamujte své volební právo.
 • Rekovný čin našeho hasičstva vzbudil nelíčený ohlas.
 • Reptání se ozývá v řadách nespokojeného lidu. Bez reptání snášela svůj osud.
 • Respektování našich požadavků si vynutíme.
 • Revoluční proletariát, masy, předvoj, avantgarda, čin, ovzduší, nápor, propaganda.
 • Revolverový je tisk.
 • Riskantní je podnik a počínání.
 • Robustní je zjev a fráze.
 • Rodinný. Viz: Zoufal si.
 • Rodná mluva hlaholí. Rodnou hroudu budeme chránit až do posledního dechu. Viz: Píď.
 • Rolník je bodrý a poctivý. Viz: Venkov.
 • Román nešťastné lásky.
 • Rostou. Viz: Volební číslice.
 • Roucho. Viz: Fráze. Příroda se oděla v nové roucho nebo háv.
 • Rozhodnutí toto bylo přijato s povděkem.
 • Rozhodující činitelé by si měli býti vědomi, k rozhodujícím činitelům voláme, na adresu rozhodujících činitelů apelujeme.
 • Rozkošné jsou večerní šaty.
 • Roztomilé je dítko.
 • Roztrpčení chápeme.
 • Ruce čisté. Viz: Dr. Kramář. Tajemné, viz: Dr. Beneš. Ruka pevná. Ruce pryč!
 • Rukavičky. Viz: Němci.
 • Rušivý je živel. Viz: Zadržte!
 • Rušný je život v naší organizaci a život velkoměsta.

ŘEditovat

 • Řádění rozběsněného živlu. Řádění našich odpůrců nechá nás chladnými.
 • Řádky. Viz:Pisatel. Co tyto řádky píšeme. Čísti mezi řádky.
 • Řádný je poplatník. Řádný občan se v údivu ptá, jak je tohle možné. Viz: Člověk a Maně.
 • Řady naše vzrůstají. Postupujeme v sevřených řadách. Řady odpůrců prořídly. V řadách nepřátel svítá.
 • Řeč velká. Viz: Dr. Kramář. Řeč je k smíchu. Řeč byla přerušována frenetickým potleskem.
 • Řečník zdůraznil.
 • Řešení je neodkladné, naléhavé a zdravé.
 • Řevnivost vzájemná je na škodu našeho národního celku.
 • Řezu radikálního je třeba. Viz: Vřed a Hlíza.
 • Řídký je úkaz.
 • Řinčení prázdných frází.
 • Řvoucí je fráze a luza.

SEditovat

 • Sáhodlouhý je projev.
 • Sami sobě kopeme chladný hrob. Viz: Nesvornost, Slované a Vrahové.
 • Samospasitelná je němčina.
 • Sápou se na nás.
 • Seznámení je čestné. Viz: Zda.
 • Sinekury jsou teplé. Viz: Místečka, Matadoři a Nabobové.
 • Siroty jsou bědné.
 • Situace. Viz: Obzor. Situace je prekérní, nejistá, zoufalá. Plní nás obavami.
 • Skálopevné přesvědčení chováme.
 • Skrovné živobytí sotva uhájí náš horal a živnostník.
 • Slavomamem jsou zpiti.
 • Slovač je chudičká a družná.
 • Slované. Viz: Bolševický „ráj“, Uznání de jure, Vrahové, Dr. Beneš, Bratři a Dr. Kramář.
 • Slunko slávy nám zasvítilo. Viz: Poroba a Stíny.
 • Slušný člověk rád se jim vyhne.
 • Smolné věnce vrhají do našich řad.
 • Sokolík je čacký.
 • Soucitní lidé ujali se sirotka.
 • Soudce byl diplomatický a přehlížel četné fauly.
 • Souhlas hlučný. Viz: Dr. Kramář.
 • Soukromou cestou získali jsme cenné informace.
 • Soumrak bohů. Viz: Pozice, Rady, Strana, Voličové.
 • Souvěrci. Viz: Izraelité, Židé a Provokativní.
 • Spasitelé dělnictva. Viz: Bolševický „ráj“.
 • Spontánní. Viz: Dr. Kramář.
 • Srdečné je přijetí.
 • Starosta obce uvítal přítomné zástupce úřadů a tlumočil jim přání občanstva.
 • Státník náš největší. Viz: Dr. Kramář.
 • Stíny neblahé Bílé hory leží na nás.
 • Stoupenci nechť dostaví se v počtu co nejhojnějším, legitimace s sebou.
 • Strana naše uhájila své pozice přes nezřízenou agitaci odpůrců, kteří se neštítili nejhorších prostředků, zatímco jiné strany vyšly z volebního zápasu oslabeny. Naší straně neuškodí, odejde-li několik nespolehlivých elementů, zatímco v jiných stranách jest pozorovati hromadný útěk, neboť jejich stoupenci prohlédli.
 • Striktní je rozkaz.
 • Surový kočí byl zjištěn. Surový útok na zasloužilé velikány.
 • Sváry. Viz: Nesváry, Slované a Dr. Kramář.
 • Svobodu svoji nezaprodáme.
 • Sympatický je borec.
 • Symptomy jsou nezdravé.
 • Sypati písek do očí. Viz: Fráze, Lid, Lep, Tanec mezi vejci a Podívaná pro bohy.
 • Sypejte ptáčkům!
 • Systematické ohlupování. Co je se systemizací?

ŠEditovat

 • Šarlatáni. Viz: Lid, Voličové, Lesklé, Prohlédnou, Lep, Fráze a Vějička.
 • Šetrnost na nepravém místě. Viz: Neudržitelné poměry.
 • Šikmá je plocha. Viz: Na.
 • Šílenstvím by bylo domnívati se.
 • Šiml je ouřední.
 • Širá je svatá Rus a dálavy.
 • Široká je veřejnost.
 • Šíří se nepravdy.
 • Škodolibé jsou poznámky a posměch.
 • Škody, způsobené živelními pohromami, nelze dosud odhadnouti.
 • Škůdcové naší národní věci a živnostnictva.
 • Šlehy satirickými tepají se zlořády.
 • Šperk. Viz: Vyšperkovati.
 • Šťastný střelec branky.
 • Šťavnaté jsou nadávky.
 • Štír. Jsou s pravdou na štíru.
 • Štvaní je nezodpovědné a pusté.

TEditovat

 • Tábor lidu byl četně navštíven.
 • Takový je pravý stav věcí.
 • Tane nám na mysli.
 • Tanec mezi vejci. Viz: Podívaná pro bohy, Kejklíři, Krutihlavové a Šarlatáni.
 • Tápeme ve tmách.
 • Tatarské zprávy rozšiřují nepřátelé.
 • Tážeme se, jak je to jenom možné. Viz: Člověk a Maně.
 • Temný je středověk a pevnina.
 • Tenata. Viz: Voličstvo, Uvědomělý a Lep.
 • Těmito očividnými nesmysly se zabývati nebudeme.
 • Těšil se oblibě pro svoji milou a konciliantní povahu. Viz: Abrahámoviny a Mnogaja ljeta!
 • Těžiště dnešní hospodářské situace.
 • Tíseň bytová těžce doléhá.
 • Tisíceré díky! volá chudá vdova na adresu milosrdných lidí.
 • Tiskneme bodrému jubilantovi pravici. Viz: Abrahámoviny a Mnogaja ljeta!
 • Tiskovina pokoutní aneb plátek.
 • Tlachy jsou nejapné.
 • Tlampači volební. Viz: Uvědomělá veřejnost, Voličové, Lep a Vějička.
 • Tlumočí přání obyvatelstva. Viz: Starosta.
 • Touto cestou zda čestné seznámení možné?
 • Toužebně očekávaný den přišel.
 • Tragédie mladé lásky v májové noci.
 • Tragické následky nevčasného žertu.
 • Trapné jsou rozpaky a ticho.
 • Tratoliště krve.
 • Trefil do černého.
 • Trefná odpověď.
 • Trestající rámě spravedlnosti.
 • Troufalost je bezpříkladná.
 • Trpělivost má své meze. Viz: Quo usque tandem, Uvědomělá veřejnost a Poplatníci.
 • Třídění duchů.
 • Třídně uvědomělé dělnictvo. Viz: Protesty.
 • Třímá otěže vládní.
 • Tříštění sil zavinila naše nesvornost. Viz: Slované, Dr. Kramář a Němci.
 • Tupením se nedáme odvrátiti od nastoupené cesty.
 • Tupí světlou památku.
 • Turecké hospodářství. Viz: Pašalík, Nabobové a Matadoři.
 • Tušili jsme, co se za tou léčkou skrývá.
 • Tvrzení toto postrádá podkladu.

ŤEditovat

 • Ťafka je pořádná.
 • Ťala do živého naše poznámka.
 • Ťulpasové jsou pořádní a věří těmto povídačkám.

UEditovat

 • Ubohé čtenářstvo, kterému předkládají takové nesmysly.
 • Ubohostmi tohoto druhu se zabývati nebudeme.
 • Ubožák v policejní vazbě zešílel.
 • Ubrániti se nemůžeme pocitu.
 • Učeň je mladistvý.
 • Učinili jsme zadost.
 • Účinkující byli štědře odměněni potleskem.
 • Události daly nám za pravdu.
 • Uhájili jsme své pozice. Viz: Strana a Volby.
 • Úhlavní jsou nepřátelé.
 • Úhlavní nepřátelé. Viz: Němci.
 • Úklady. Viz: Pikle, Rejdy, Dr. Beneš, Zákulisí a Nitky.
 • Uklidnění hladiny veřejného mínění.
 • Ukolébati ve snění.
 • Ukončil předsedající případným doslovem zdařilý projev.
 • Ulomili jsme hrot tomuto tvrzení.
 • Umravňovatelé. Viz: Ajta!, Farizeové, Dr. Beneš a Hrad.
 • Úmysl je nabíledni.
 • Určitá část veřejnosti považuje za nutno.
 • Uronil krokodýlí slzu.
 • Urputnému zápasu jsme byli svědky.
 • Usilovnému pátrání se podařilo. Viz: Policie a Horečné.
 • Úskok volební.
 • Ustanovení to zavdává příčinu k nespokojenosti.
 • Ušlechtilé jsou snahy.
 • Uštěpačné poznámky na naši adresu.
 • Útrapám podlehl.
 • Utrousil poznámku.
 • Utrpěl lehčí zranění a po ošetření policejním lékařem byl propuštěn do domácího ošetření.
 • Útrpný úsměv. Viz: Blábolení a Tanec mezi vejci.
 • Uveřejňujeme bez poznámky.
 • Úzkoprsá je byrokracie. Viz: Zlovolná.
 • Úžasná je zpráva, beztaktnost a projev.
 • Užasne veřejnost, až předložíme jí dokumenty.

VEditovat

 • V hodině dvanácté. Viz: Všichni, Muži a Quo usque tandem.
 • Váhavost není na místě.
 • Válečné nebezpečí na obzoru.
 • Vari! Viz: Němci.
 • Varovný náš hlas nebyl slyšán, ale byl slyšen na nejvyšších místech.
 • Vášeň je neblahá.
 • Vděk. Viz: Nevděk a Dr. Kramář.
 • Velebný je kmet a naše hory.
 • Velikáni našich dějin.
 • Velikány jsou horské.
 • Velkopanské choutky. Viz: Matadoři a Nabobové. Velkopanské je také gesto.
 • Ven z přítmí!
 • Venkoncem to neodpovídá pravdě.
 • Venkov je náš a český. Venkované jsou bodří. Venkov je zdravý. Viz: Metla.
 • Veřejnost je: Široká, uvědomělá. Veřejnost se právem ptá. Veřejnost je znepokojena, krajně pobouřena, nedá se napálit, nesedne na lep, na vějičku, nedá se zaslepit lesklými frázemi; pobouření zmocnilo se naší veřejnosti.
 • Veselost vzbudilo nejapné tvrzení. Viz: Blamáž, Podívaná pro bohy a Tanec mezi vejci.
 • Vesla jsou vládní. Viz: Otěže a Kormidlo.
 • Vesnice španělské. Viz: Fráze, Sypání, Tanec mezi vejci, Rady a Svítá.
 • Veškerý tisk bedlivě si všímá fakta.
 • Věc. Viz: K věci se ještě vrátíme.
 • Věcné jsou poznámky a námitka.
 • Vídeň je nepřátelská. Viz: Hydra, Poroba a Úpění.
 • Vina je tragická.
 • Viníci byli vypátráni a odhaleni.
 • Víru pevnou chováme.
 • Vítáme toto rozhodnutí.
 • Vítejte nám! Viz: Sokolíci.
 • Vkladatelé jsou důvěřiví.
 • Vkus je vytříbený.
 • Vláčeti tiskem.
 • Vláda budiž pamětliva toho. Vládní opatření selhala. Vznášíme apel na vládu. Co činí vláda? Vládnoucí kruhy v tomto státě. Viz: Činitelé, Kruhy, Odpovědné a Rozhodující.
 • Vlast naše je drahá. Viz: Poroba, Hydra, Stíny a Okovy.
 • Vlídného přijetí dostalo se našim milým hostům, kdežto hra doznala vlídného přijetí.
 • Vnášeti neklid.
 • Vodu na mlýn vháněti.
 • Vody jsou stojaté. Viz: Pohnouti a Vůně.
 • Voličové nahlížejí do volebních seznamů. Odsoudí protilidovou politiku. Nedají se másti a nesednou na lep. Jsou uvědomělí a nedají si sypat písek do očí. Nedají se zaslepit lesklými frázemi. Co tomu řeknou voličové? Voličové jednomyslně odmítnou. Volební výsledky mluví zřetelnou mluvou. Viz: Výkonný, Fráze, Lep, Vějička, Osidla, Písek a Vodění.
 • Vrahové slovanského Ruska. Viz: Uznání, Dr. Beneš a Dr. Kramář.
 • Vroucí přání chováme.
 • Vřava. Viz: Vývody.
 • Vření na Balkáně.
 • Všestranná zlevňovací akce.
 • Všestudentské majáles, všeodborové sdružení, všeslovanská politika, všeživnostenský ples.
 • Všichni muži na palubu v hodině dvanácté! Viz: V, Quo usque tandem a Caveant consules.
 • Všímá si bedlivě. Viz: Veřejnost.
 • Vůči tomu jsme bezbranni.
 • Vůdčí list byl odňat šoférovi. Viz: Nesvědomitý.
 • Vůně samosprávy. Viz: Stojaté a Vody.
 • Vybarvili se! Název volebního letáku.
 • Vyděděnci lidské společnosti.
 • Výkonný výbor pokládá za svou povinnost poděkovati voličstvu.
 • Vykrucování nepomůže.
 • Vykutálený brach.
 • Výmluvy jsou jalové a nejapné.
 • Výprask je zasloužený.
 • Výraz dala deputace svému přání.
 • Výrostek je surový.
 • Vyrovnávací branku vsítil.
 • Vyskytují se sporadicky.
 • Vyslovili jsme důvěru.
 • Výslovně jsme uvedli.
 • Výstižné vylíčení situace.
 • Výstražné je znamení a příklad.
 • Vystřízlivění. Viz: Voličové, Řady a Fráze.
 • Vystřízlivění nastalo v jejich řadách. Viz: Řady, Mozky, Svítání.
 • Vyšplhali se po zádech voličstva. Viz: Voličové, Sine kury, Teplá místečka. Matadoři a Nabobové.
 • Výtečníci byli odhaleni.
 • Vytříbený. Viz: Vkus.
 • Vývody řečníkovy zanikly v nastalé vřavě.
 • Vyzdvihli jsme okolnost.
 • Významní jsou hosté, činitelé a fakta.
 • Vzácný je úlovek, nález a hosté z bratrské Jugoslávie a sesterské Francie. Vzácný přírodní úkaz. Vzácný člověk viz: Abrahámoviny, Mnogaja ljeta, Naše rovy, Náš Žalov a Morana.
 • Vzájemnost slovanská.
 • Vzdor. Navzdory odvěkým nepřátelům našim. Viz: Němci, Bašta a Hraničáři.
 • Vzdušné zámky staví.

ZEditovat

 • Zájemníci, hlaste se!
 • Zákulisí. Viz: Dr. Beneš, Humanita, Rejdy, Pikle, Muž a Nitky.
 • Zaprodanci mezinárodního kapitálu a židů. Viz: Dr. Beneš.
 • Zářivý je příklad a vzor.
 • Zasloužená je odpověď. Viz: Voličstvo a Pádná.
 • Zasloužilý. Viz: Menšin. pracovník, Abrahámoviny a Mnogaja ljeta!
 • Záslužný je čin.
 • Zastírati pravou skutečnost.
 • Zatřpytila se slza v očích i otužilých mužů. Viz:Dr. Kramář.
 • Zázrakem vyvázl.
 • Zdar! Viz: Sokolové a Vítejte nám!
 • Zdařilá je schůze a projev.
 • Zdravé jsou snahy, žaludek a lekce.
 • Zeje prázdnotou představení a voličská schůze.
 • Zesnulý se těšil vážnosti svých spoluobčanů. Viz: Náš Žalov a Nelítostná Morana.
 • Zimničnou činnost vyvíjíme.
 • Získali jsme nový přírůstek hlasů.
 • Zítřek přinese rozhodnutí.
 • Zkoumáme-li bedlivě.
 • Zkrucování dějinné pravdy.
 • Zlákati se nedá lid a voličové. Viz: Lid, Lesklé fráze, Písek, Vějička, Osidla a Voličové.
 • Zlehčují se nevážným způsobem zásluhy.
 • Zločinné jsou choutky.
 • Zlořády volají k nebesům. Viz: Odpovědné kruhy, Rozhodující činitelé a Neudržitelné poměry.
 • Zlosyn neušel zaslouženému trestu.
 • Zlovolná je kritika.
 • Zoufal si pro domácí nesváry.
 • Zračí se bezradnost.
 • Zraky všech jsou upřeny.
 • Zralé je uvážení.
 • Zvíci holubího vejce.
 • Zžíravá je satira.

ŽEditovat

 • Žabomyší vojna. Viz: Podívaná pro bohy, Tanec mezi vejci a Žongléři.
 • Žactvo národních škol poté zapělo obě národní hymny.
 • Žal do hrobu sklátil.
 • Žalářováni byli za Rakouska nejlepší synové národa.
 • Žaludek. Viz: Zdravý.
 • Žárlivý manžel ubodal svou ženu.
 • Železná nutnost káže.
 • Židé. Viz: Izraelité, Souvěrci, Nářek, Mezinárodní, Humanita, Bolševicko-komunistické, Cizácký, Brak a Provokativní němčení.
 • Živnostníci úpějí pod tíhou nesnesitelných břemen daňových.
 • Životem znaveni…
 • Žlab. Viz: Koryto, Matadoři, Nabobové, Vyšplhali, Místečka, Sinekury a Teplá.
 • Žlučové jsou poznámky.
 • Žoldnéři. Viz: Dr. Beneš, Panoši, Zákulisí a Tiskový koncern.
 • Žongléři provozují tanec mezi vejci, což je podívaná pro bohy.
 • Žumpa. Viz: Tiskoviny.
 • Žvanění odpůrců vzbuzuje posměch.