Údaje o textu
Titulek: Žalm 3
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative d' {
 \clef "treble"
 \key e \major
 \time 4/4
 \partial 2 e2 b' b cis4 dis e2^\fermata
 e dis4 cis b ais b2^\fermata
 gis gis4 e a gis fis2 e^\fermata r
 b' b4 cis b a gis2^\fermata
 gis b4 b a gis fis2^\fermata
 fis a4 gis e gis fis2 e^\fermata r
 e e4 fis gis ais b2^\fermata
 b cis4 dis e cis b2^\fermata
 b b4 b cis b a2 gis^\fermata r
 e gis4 b b ais b2^\fermata
 b cis4 e e dis e2^\fermata
 e cis4 b a gis fis2 e^\fermata r
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
O Bo -- že, tys můj Pán!
Jak mno -- zí ze všech stran
Jsou mo -- ji ne -- přá -- te -- lé!
Jak mno -- zí vstá -- va -- jí
A zná -- ti dá -- va -- jí,
Že chtí mne zka -- zit ce -- le.
V_své když se úz -- ko -- sti
Tvou tě -- ším mi -- lo -- stí,
Dí mno -- zí o mé du -- ši
Tenť ne -- má po -- mo -- ci,
Neb k_ně -- mu v_ne -- mo -- ci
Bůh ne -- sklo -- ní svých u -- ší.
 }
>>
}
\layout {indent = 0}

O Bože, tys můj Pán!
Jak mnozí ze všech stran
Jsou moji nepřátelé!
Jak mnozí vstávají
A znáti dávají,
Že chtí mne zkazit cele.
V své když se úzkosti
Tvou těším milostí,
Dí mnozí o mé duši


Tenť nemá pomoci,
Neb k němu v nemoci
Bůh neskloní svých uší.

2. Tys, Pane, štítem mým
Sám vůkol mne, jáť vím,
Že ty mne ochraňuješ;
Ty jsa též slávou mou,
Nad vlny, když se dmou,
Mé hlavy povyšuješ.
Když srdcem toužebným
A hlasem prosebným
Jsem k Hospodinu vzdychal,
On v lásce bohaté
Mne vždycky ze svaté
Své hory mile slýchal.

3. V tvém jménu léhaje,
Spím, strachu neznaje,
I prociťuji zase;
Neb Pán, jenž nedřímá,
Vždy mne se ujímá,
A v své mne chová spáse.
Tak mnoha tisíců
Těch hrozných buřičů,
Již proti mně se kladou,
Jáť nemusím se bát;
Neb při mně bude stát
Pán s mocí svou i radou.

4. Rač, Pane, povstati,
Mne mocně zastati,
A zpurným vylam zuby!
Tvá mocná pravice
Bij zlostné na líce,
Již hříchem svým se chlubí.
Tvéť, Pane Bože náš!
Jest spasení, jež dáš
Nám ve svém smilování;
Ty na svůj milý lid,
Z všech vytrhna jej bíd,
Své kladeš požehnání.