Údaje o textu
Titulek: Žalm 1
Autor: neznámý
Zdroj: ŠEBESTA, František. Žalmy Davidovy. Hustopeče, 1912.
Soubor:ŠEBESTA, František - Žalmy Davidovy.djvu
Licence: PD anon 70
Překlad: František Šebesta
Licence překlad: PD old 70
Index stran
Dílo ve Wikipedii: Žalm 1


\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new Voice = "discant" \relative c'' {
 \clef "treble"
 \key f \major
 \time 4/4
 c2 d c a c bes4 a bes2 g
 f2.^\fermata f4 a2 bes c c d4 c a b
 c2^\fermata c c4 bes a2 a a4 g a c bes2
 a2^\fermata a c4 bes a2 d d4 d c bes a2
 g2.^\fermata a4 c2 c d f e4 d c2 d c^\fermata
 c d c a c bes4 a bes2 g f1^\fermata
 \bar "|."
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
Aj, bla -- žen muž ten, prav -- dy slo -- vo dí,
Jenž po bez -- bož -- ných ra -- dě ne -- cho -- dí,
Na hří -- šných ce -- stě no -- hám svým stát ne -- dá,
Ni na sto -- li -- ci po -- smě -- va -- čů se -- dá;
Než v_zá -- ko -- ně si Bo -- žím li -- bu -- je,
Jej dnem i no -- cí pil -- ně zpy -- tu -- je. }
>>
}
\layout {indent = 0}

1. Aj, blažen muž ten, pravdy slovo dí,
Jenž po bezbožných radě nechodí,
Na hříšných cestě nohám svým stát nedá,
Ni na stolici posměvačů sedá;
Než v zákoně si Božím libuje,
Jej dnem i nocí pilně zpytuje.

2. Jak při tekutých vodách štípený
Strom v sucha čas jest krásně zelený,
Své rozkládaje větve, vzrůst má zdravý,
A vydává své ovoce v čas pravý:
Tak spravedlivý stále prospívá.
A vše, což činí, mu se dařívá.

3. Však bezbožným zdar taký nesvítá,
Jak plevy jsou, jež vítr rozmítá.
A protož, kdož se bezbožností kojí,
Na soudu Božím jistě neostojí,
Ni v spravedlivých spolku hříšníci
Kdy slávy dojdou věčně blažící.

4. Jeť spravedlivých cesta líbezná,
Neb k ní se Pán sám v lásce mile zná;
On též ji stále milostí svou řídí,
Než bezbožníků cesty nenávidí;
Pán spravedlivé k sobě přivine,
Však bezbožníků cesta zahyne.