Zákon ze dne 10. prosince 1918, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly

Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).
Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem, vyznačujícím šlechtictví.

info
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon ze dne 10. prosince 1918, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly
Autor: Revoluční národní shromáždění
Právní oblast: zákon
Platnost: Československá republika
Původní znění: 61/1918 Sb. z. a n.
Účinnost od: 18. prosince 1918
Licence: PD CZ
Zdroj: http://www.aristokracie.cz/products/zakon-61-1918-sb-o-zruseni-slechtictvi/
novelizován zákony č. 268/1936 Sb. z. a n. a 55/1948 Sb.

Částka XI/1918 Sbírky zákonů a nařízení státu československého, ve které zákon vyšel
Čís. 61.

Zákon ze dne 10. prosince 1918,

jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly.
§ 1.
§ 2.

byl zrušen
(původně zněl: Občané republiky Československé nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání, pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena.)

§ 3.

Ministr vnitra ukládá se, aby v dohodě se súčastněnými ministry zákon tento provedl.

§ 4.

Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.

Dr. Karel Kramář v. r.
A. Švehla v. r.