Otevřít hlavní menu

Uživatel:Shlomo/Ottův slovník naučný/Čechy/Obsah

< Uživatel:Shlomo

návrh rozčlenění článku Čechy do podstránek

 1. Poměry přírodní
  1. Poloha zeměpisná
  2. Horopis
  3. Geologie
  4. Mineralogie
  5. Vodopis
  6. Podnebí
  7. Květena
  8. Zvířena
 2. Obyvatelstvo
  1. Stav a složení jeho
   1. Obyvatelstvo přítomné
   2. Obyvatelstvo dle příslušnosti
  2. Měna obyvatelstva
  3. Obydlí a bydliště
  4. Morální statistika
  5. Zdravotnictví
  6. Národnost
 3. Zemědělství
  1. Hornictví
  2. Lesní hospodářství
  3. Myslivost
  4. Rolnictví
   1. Polní hospodářství
   2. Dobytkářství
  5. Chmelařství
  6. Vinařství
  7. Zahradnictví
  8. Rybářství
  9. Včelařství
  10. Hedvábnictví
 4. Průmysl
  1. Cukrovarství
  2. Pivovarnictví
  3. Lihovarnictví
  4. Mlynářství
  5. Výroba škrobu a tovarů škrobových
  6. Výroba náhražek kávových, čokolády a cukrovin
  7. Výroba lněného a řepkového oleje
  8. Výroba kovův a zboží kovového
  9. Výroba strojů, nástrojů, přístrojův a hudebních nástrojův a j.
  10. Výroba zboží z kamene, zemin a hlíny
  11. Průmysl sklářský
  12. Průmyslné spracování dřeva, kosti, pryže, perčoviny a látek pod.
  13. Průmyslné spracování koií, kožešin, štětin, srsti, vlasův a pod.
  14. Průmysl oděvní a ozdobný
  15. Průmysl hedvábnický a vlnařský
  16. Průmysl bavlnářský
  17. Průmysl lnářský a konopný
  18. Výroba tkanin ze smíšených látek
  19. Výroba zboží stávkového, háčkovaného a vyšívaného
  20. Úprava a zušlechťování přediva a tkaniva
  21. Průmysl chemický
  22. Průmysl papírnický
  23. Průmysl stavitelský
  24. Průmysl polygrafický a umělecký
 5. Obchod
  1. Statistika živností obchodních
  2. Obchodní komory
  3. Výrobní společnosti
  4. Peněžní a úvěrní ústavy
  5. Ústavy pojišťovací
 6. Prostředky spojovací
  1. Silnice
  2. Cesty vodní
  3. Železnice
  4. Pošty
 7. Církevní záležitosti
  1. Církev katolická
  2. Církev evangelická
  3. Organisace náboženských obcí židovských
 8. Školství
  1. Školství národní
  2. Školy střední
  3. Školy vysoké
  4. Školy odborné
   1. Školy zemědělské
   2. Školy průmyslové
   3. Školy obchodní
   4. Školy sloužící zvláštním účelům
 9. Ústavy pro vědy a umění
 10. Humanitní ústavy a spolky
  1. Humanitní ústavy
  2. Spolky a živnostenská společenstva
 11. Dějiny
  1. Dějepis politický
   1. Věk starý
   2. Věk střední
   3. Věk nový
  2. Rozdělení Čech kmenové a krajské
  3. Poměry národnostní v Čechách
  4. Církevní dějiny
 12. Dějiny kulturní
  1. Praehistorie česká
  2. Dějiny jazyka českého
  3. Dějiny české literatury
   1. Starý věk
   2. Střední věk
   3. Nový věk
  4. Dějiny školství
  5. Dějiny hudby
  6. Dějiny malířství a sochařství
  7. Dějiny uměleckého průmyslu
  8. Mincovnictví a mince
  9. Dějiny stavitelství
  10. Dějiny zemědělství českého
  11. O řemeslech v Čechách
  12. Dějiny obchodu
   1. Obchod
   2. Kommunikace
   3. Poštovnictví v Čechách
  13. Dějiny válečnictví
  14. Z minulosti obyvatelstva
   1. Kroj
   2. O české kuchyni
 13. Dějiny právní
  1. Úvod
   1. Význam právních dějin českých
   2. Literatura
   3. Rozvržení látky
  2. Dějiny pramenů
   1. Doba starší
    1. Nejstarší zprávy historické
    2. Právní prameny
   2. Doba střední
    1. Obecné zemské právo obyčejové
    2. Prameny zemského práva
    3. Právní knihy
    4. Zřízení zemská
    5. Nařízení vládní
    6. Zvláštní práva: Církevní
    7. Manské
    8. Městské
    9. Vesnické
    10. Prameny historické
   3. Doba novější
    1. Prameny zemského práva
     1. Státní listiny
     2. Obecná privilegia stavovská
     3. Úřední svědectví o obyčejovém právu
     4. Artikulové sněmovní
     5. Zákony a nařízení
    2. Kodifikace
     1. Ústavní právo
     2. Processuálné právo civilní
     3. Deskové právo
     4. Soukromé právo
     5. Trestní právo
    3. Zvláštní práva
     1. Církevní právo
     2. Právo manské
     3. Právo městské
     4. Právo selské
  3. Dějiny ústavy
   1. Starší doba
    1. Území
    2. Moc zeměpanská
    3. Poměr k říši
    4. Úřednictvo dvora knížecího
    5. Rada knížecí a sněm
    6. Zřízení hradské
    7. Zřízení místní
    8. Obyvatelstvo
     1. Duchovenstvo
     2. Šlechta
     3. Svobodníci (dědinníci)
     4. Obyvatelstvo poddané
   2. Střední doba
    1. Území
     1. hranice Čech
     2. země přivtělené
    2. Moc královská
    3. Poměr k říši
    4. Nejvyšší úřady a soudy
     1. Rada královská neboli zemská
     2. Kancelář česká
     3. Soud královský
     4. Komora královská
     5. Purkrabství pražské
     6. Soud zemský
    5. Sněm zemský
    6. Zřízení krajské
    7. Zřízení městské
    8. Zřízení vesnické
    9. Obyvatelstvo
   3. Novější doba
    1. Území
    2. Moc královská
    3. Poměr k říši Římsko-Německé
    4. Nejvyšší úřady a soudy
    5. Sněm zemský
    6. Zřízení krajské
    7. Zřízení městské
    8. Zřízení vesnické
    9. Obyvatelstvo
  4. Ústava nynější doby
   1. O panovníku
   2. Znak království Českého
   3. Důstojenství zemská
   4. Obyvatelstvo
   5. Složení sněmu
   6. O právu volebním
   7. O volení
   8. Právní postavení poslanců
   9. Činnost sněmu
   10. O výkonné moci
   11. Finance zemské
   12. Poměr České země k ostatním zemím mocnářství
  5. Organisace zeměpanské správy
   1. Správa vojenská
   2. Správa politická
   3. Správa vyučování
   4. Správa horní
   5. Správa finanční
   6. Správa justiční
  6. Organisace samosprávy
   1. Samospráva místní
    1. Obec
     1. Zřízení obecní z r. 1864
     2. Samospráva místní v Praze a Liberci
    2. Samospráva okresní
    3. Samospráva zemská
   2. Samospráva zastupující zájmy věcné