Stránka:Sedláček, Jaroslav - Výklad posvátných žalmů I.pdf/71

Tato stránka nebyla zkontrolována


L. 1.Proč se bouří národové
A nač obmýšlejí lidé marné věci?
L. 1.Postavují se králové země
A sjednocují se knížata
Proti Hospodinu a proti Jeho Pomazanému.
L. 1.Roztrhněmež jejich pouta
A odvrhněmež od sebe jejich jho!

H. 1.Proč se bouří národové (pohané)
A obmýšlejí lidé marně?
H. 1.Postavují se (k boji) králové zemští,
A rokovala vespolek knížata
Proti Jahve a proti Jeho Pomazanému. Sélā.
H. 1.»Roztrhejmež jejich pouto.
A vrzmež od sebe jejich provazy.«

1. Národové (v hebr. významu: pohané) se bouří jako divoké moře, obmýšlejí věci marné, myšlení, snahy jejich nebudou míti výsledku (v. 4.), budou marny. Knížata se sjednotila (rokovala, uradila se vespolek) a staví se nyní pozemští králové jako k boji proti nebeskému králi (v. 4.), proti Jahve a proti Jeho Pomazanému. Uvádí hned též příčinu toho slovy těch nepřátel ve v. 3.

Žalmista Páně vidí v duchu ten odpor, jaký budou klásti na světě Messiášovi, a vyjadřuje otázkou v. 1. podivení: proč se bouří? není k tomu příčiny, poněvadž Jahve jest laskavým Bohem. Jeho zákon jest snesitelným; proti Bohu nikdo ničeho nezmůže. V odporu jsou gōjjîm pohané, a lᵉ’ummîm, což může též značiti veškeré národy; dle Sk. Ap. 4 27 byly by tím jmenovány kmeny Israelské: »Sešli se … Herodes a Pontský Pilát, s pohany a lidem Israelským« (v řeckém arciť mn. σὺν λαοίς).

2. Králové země (parellelněhk tomu »knížata«) uradili se dříve (proto v hebr. perf.) a staví se k boji proti Jahve. Pomazaným Boha Jahve jmenuje Messiáše, poněvadž jej vidí jako krále, který jest panstvím obdařen a zastupuje Boha Jahve. »Pomazaným« byl jmenován ve St. Z. nejvyšší kněz (Lev. 4 3, 5—16), králové (1 Kr. 2 10 a j.); Vykupitel jmenován hammāšîach (se členem) ten Poma-