Stránka:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf/155

Tato stránka byla zkontrolována
 1. Všechna hovada a jiná zvířata v dvořích, na polích, v lesích, v rybnících, řekách a jinde nábytky slovou a to proto, že od ních člověk statku nabývá.
 2. Každá zvěř jest toho, v čí moci jest.
 3. Jak mile zvěř pernatá neb chlupatá z moci tvé vyjde, tvou býti přestává.
 4. Včely žeby tobě uletěly, do čtyr dnů právem jich stíhati můžeš.
 5. Holuby, pávy a k nim podobné při domě obvyklé ptactvo, žeby odletělo a v čtyrech dnech se nevrátilo, toho kdo je potom polapí, býti počíná.
 6. Drůbež a jiné domácí ptactvo krotké kdeby kolivěk bylo, prvního pána zůstává.
 7. Žádný z stavův ani z sedlákův jam na zvěř velikou i malou na gruntech svých nevzdělávej a které jsou zdělány, ty zamec a zadělej.
 8. Na vlky a lišky jámy na svých gruntech každý dělati může.
 9. Každý věc svou svobodně a komu chce i kdy chce dáti, poručiti a jinak s ní dle své líbezné vůle učiniti může.
 10. Grunt jest dědictví, kteréž sobě jedenkaždý může šacovati jak chce.
 11. Poddaní toliko k tomu statku a dědictví, k němuž náleží, robotovati jsou povinni a ne jinam.
 12. Cizozemcům statkové a spravedlnosti ani prodáváni ani zapisování ani zastavováni býti nemají.
 13. Duchovní zboží bez povolení královského odcizováno býti nemůže.
 14. Konventové a klášterové statkův duchovních bez povolení J. M. král. nemohou zapisovati ani prodávati.
 15. Žádný druhému více dáti nemůže nad to, což sám má.
 16. Jinému většího práva na gruntě neb věci uděliti a postoupiti nemůžeš, nežli jak sám máš neho jsi měl.
 17. Kdo se o věci gruntovní k čemu smlouvou podvolí, potomní držitel gruntů těch jest povinen všemu tomu dosti učiniti.
 18. Ku kterému právu věc přísluší, při témž právu toliko zapisovati, postupovati a závady na ni uvozovati se mohou.
 19. Svobodné zboží zemské toliko dskami se řídí.