Stránka:Rybička, Antonín - Pravidla, přísloví a povědění.pdf/152

Tato stránka byla zkontrolována
 1. Panna, vdadouc se s povolením práva před patnácti lety, svědomí vydávati a statkem svým mocně vládnouti může.
 2. Sirotek přijda k letům o spravedlnost svou se domlouvej, sice ji promlčíš.
 3. Sirotci statku svého s bázní boží užívejte.
 4. Sirotci závad na statky své všetečně neuvozujte.
 5. Děti zboží, kteréž jim rodičové s prací velikou nachovali a po sobě zůstavili, k dobrému svému obraceti a ctně, šlechetně a křesťansky živi býti mají.
 6. Právo jednoho každého města lidi mladé, svévolné, nevážné, právům nepoddané a statečků svých mrháče trestati moc má.
 7. Lidem smyslem pominulým spnávcové dáni buďte.


Hlava druhá. O právích věcných

§. 1.

O vládnutí čili držení a kolikeré jest; jaká práva přísluší pravému držiteli; kde mají věci nemovité se zapisovati a vkládati; komu náleží věc připadná.

 1. Vládnutí jest buď hmotné nebo na vůli naší založené.
 2. Vládnutí slove hmotné, když vlastník sám věc svou drží, na vůli naší se pak zakládá, když věc jinému k opatrování svěřujeme.
 3. Věci jsou jednak movité, jednak nemovité.
 4. Statek movitý jest vše, cožkoliv vedeno, veženo aneb nešeno býti může.
 5. Svrchky měj za věci movité a rozuměj jimi vše, co v domu neb dvoře rukou a prácí lidskou jest připraveno a ze dna a gruntu bez zkázy stavení sňato býti může.