Stránka:Bible svatováclavská 1771, SZ 1. svazek, i-xxii, 1-411.pdf/29

Tato stránka byla zkontrolována

dřeva jedl, z kteréhož sem tobě přikázal, abys nejedl? 12 Hřích svůj vymlouval. I řekl Adam: Žena, kterouž si mi dal tovaryšku, dala mi z dřeva, a jedl jsem. 13 I řekl Pán Bůh k ženě: Proč si to učinila? Kterážto odpověděla: Had podvedl mne, i jedla jsem. 14 Had u zlořečensví B. upadl. I řekl Pán Bůh k hadu: Že si to učinil, zlořečený jsi mezi všemi životčichy a hovady země; na prsech svých [1]polezeš, a zemi jísti budeš po všecky dny života svého.

III.První zaslíbení o Kristu. 15 Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, a mezi semenem tvým a semenem jejím; onať potře hlavu tvou, a ty ouklady činiti budeš patě její.

IV.Pokuta za hřích. 16 Ženě také řekl: Rozmnožím bídy tvé, a počínání tvá; v bolesti roditi budeš [2]syny, a pod mocí muže budeš, a on panovati bude nad tebou. 17 Adamovi pak řekl: Že si uposlechl hlasu ženy své, a jedl si z dřeva, z kteréhož sem přikázal tobě, abys nejedl, zlořečená země v práci tvé. V [3]prácech budeš jísti z ni po všecky dny života svého. 18 Trní a [4]hloží tobě ploditi bude, a budeš jísti bylinu země. 19 V potu tváře své jísti budeš chléb, dokavádž se nenavrátíš do země, z kteréž vzat si; nebo prach jsi, a v prach se navrátíš. 20 I nazval Adam jméno ženy své, Eva; proto že byla mátě všech živých. 21 Zdělal také Pán Bůh Adamovi a ženě jeho sukně koženné, a zobláčel je; 22 I řekl: Hle, Adam jako jeden z nás učiněn jest, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby snad nevztáhl ruky své, a nevzal take z dřeva života, a jedl by, a byl by živ na věky. 23 Člověk z ráje vyhnán. I vypustil jej Pán Bůh z ráje rozkoše, aby dělal zemi, z níž vzat jest. 24 I [5]vyhnal Adama; a postavil před rájem rozkoše Cherubína, a meč plamenný a na obě strany ostrý, k ostříhání cesty dřeva života.

B. Panna Maria hlavu pekelnýho hada potřela.

V 15. verši skrze ženu, kteráž měla potříti hlavu hada tuto od Boha zlořečeného, rozumí se obvzláštně ([6]jak svědčí sv. otcové) Nejsvětější Rodička Boží Panna Maria; nebo ona porodivši Krista Pána (jenž jest přední a nejznamenitější símě, aneb syn ženy) jak jest učiněna opravdovou Evou, to jest Matkou živých, a to o mnohé lepším životem, totiž duchovní skrze milost Boží na světě, a věčným v nebeském království; tak hlavu pekelného hada, aneb ďábla dokonce potřela. Předně tím, že žádného ani nejmenšího, ba ani počátečního hříchu (jenž jest první hřích, a jako hlava všech jiných hříchů) nikdy se nedopustila. Potom tím, že žádného podnětu skutečného hříchu aneb zlého myšlení, jenž jest počátek aneb hlava hříchu, nikdy neměla. Naposledy tím, že všecka kacířstva, a tyranství, jenž jsou obvzláštní hlavy a rohové hada pekelného, skrze moc Krista Pána semene svého a syna, dokonale přemohla a porazila. A tak také My též ho potříti můžeme. my dostali sme moc hlavu toho pekelného hada potříti. Toť zajisté mínil sv. David, když řekl: [7]Po jedovatém hadu a bazilišku choditi budeš a šlapati budeš po lvu a draku. To též navrhl Kristus Pán, řka: [8]Hle dal sem vám moc šlapati po hadích a po štířích a po vší moci nepřítele. Aniž co jiného říci chtěl sv. Pavel, když takto napsal: [9]Bůh potříž satana pod nohama vašíma rychle. Pokušením hned při začátku odpírati máme. Opět duchovním smyslem, jak sv. Řehoř učí: [10]Hlavu hadí potíráme; a tehdáž on ouklady činí patě naší, nebo na konec dobrého skutku chytřeji a mocněji dotírá. A sv. Augustýn dí: [11]Šetří-li ďábel paty tvé, ty šetř jeho hlavy. Hlava jeho jest začátek zlého vnuknutí; když počíná zlé věci vnukati, tehdáž ho vyžeň, prve než povstane kochání a následovati bude přivolení. A tak ty varovati se budeš hlavy jeho a on nepopadne paty tvé. To tež se ztvrzuje následujícími písmy. David dí[12]: Bla-
 1. choditi budeš; po břiše plaziti se budeš.
 2. děti
 3. robotách
 4. bodláčí
 5. vyvrhl
 6. Aug. 1. 11. de civit. c.36. Epiphan. 1. 2. contra Antidicomarianos
 7. Žal. 90
 8. Luk. 10
 9. Řím. 16
 10. Greg l. t. mor. t. 38.
 11. Aug. in Ps. 48.&103.
 12. Žal. 136. 9.