Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/489

Tato stránka nebyla zkontrolována

z leči, kterauž polekli na mne/ nebo ſýľa má ty gſy. 6 [1]W ruce twé poraučjm ducha ſwého: [nebo] ſy mne wykaupiľ, Hoſpodine, Bože ſylný [a] wěrný. 7 Nenáwidjm těch, kteřjž náſledugj pauhých marnoſtj: nebo gá w Hoſpodinu naděgi ſkľádám. 8 Pléſati a radowati ſe budu w miľoſrdenſtwj twém, že ſy wzezřeľ na mé trápenj/ [a] poznaľ ſy w sſauženj duſſi mau. 9 Aniž ſy mne zawřeľ w ruce nepřjtele/ [ale] poſtawiľ ſy na ſſirokoſti nohy mé. 10 Smiľůg ſe nademnau Hoſpodine: nebo ſem sſaužen/ tak že vſwadľa zámutkem twář má, duſſe má, y žiwot můg. 11 Žaľoſtj zagiſté zhynuľo zdrawj mé a léta má od vpěnj: zemdlena bjdau mau ſýľa má/ a koſti mé wyprahľy. 12 V wſſech nepřáteľ ſwých ſem w pohaněnj/ a neywjce v ſauſedů/ známým pak ſwým [ſem] ſtraſſidľem; kteřjž mne wjdagj wně, vtjkagj předemnau. 13 Wyſſeľ ſem z paměti, tak gako mrtwý/ včiněn ſem gako nádoba rozražená. 14 Nebo ſľýchám vtrhánj mnohých/ ſtrach odewſſad/ když ſe pti mně ſpoľu puntugj, ľſtiwě přemýſſlegjce, gak by odgali duſſi mau. 15 Potěſſenj Ale gá w tobě naděgi ſkľádám, Hoſpodine: řekľ ſem; Bůh můg gſy ty. 16 W rukau twých gſau čaſowé mogi/ wytrhni mne z ruky nepřáteľ mých/ a těch kteřjž mne ſtihagj. 17 Oſwěť twář ſwau nad ſľužebnjkem ſwým/ zachowey mne pro miľoſrdenſtwj ſwé. 18 Hoſpodine, ať negſem zahanben/ nebo ſem tě wzýwaľ/ nechať ſau zahanbeni bezbožnjcy/ a ſkroceni w pekle. 19 Oněměgte rtowé ľžiwj, kteřjž mľuwj proti ſprawedliwému twrdě, pyſſně, a s potupau. 20 Chwáľa [O] gak weliká geſt dobrotiwoſt twá, kterauž ſy odľožiľ těm genž ſe bogj tebe/ [a kterauž] ſy činjwaľ daufagjcým w tebe, před ſyny lidſkými. 21 [2]Ty ge ſkrýwáš w ſkreyſſi obljčege ſwého/ před wyſokomyſlnoſtj čľowěka/ ſkrýwáš ge [gako] w ſtanu před gazyky ſwárliwými. 22 Požehnaný buď Hoſpodin: nebo prokázaľ ke mně diwné miľoſrdenſtwj ſwé [gako] w měſtě ohraženém. 23 Gá zagiſté když ſem poſpjchaľ, řekľ ſem; Zawrženť ſem od očj twých/ ale ty ſy wyſľyſſeľ hľas pokorných modliteb mých, když ſem k tobě woľaľ. 24 Miľůgtež Hoſpodina wſſickni ſwatj geho/ Napomenutj. [neboť] oſtřjhá wěřjcých Hoſpodin/ a též odpľacý wrchowatě, tomu kdož pýchu prowodj. 25 Zmužile ſobě čiňte/ ([3]a poſylnj [Bůh] ſrdce waſſeho) wſſickni kteřjž naděgi máte w Hoſpodinu.

  1. Luk. 25. 46, Skut. 8. 59.
  2. Njž (???)
  3. Žaľ. 27. 14.

Žaľm XXXII.Star. 31.
Wyvčugjcy
Prorok bľahoſľawẽſtwj w odpuſſtěnj hřjchů předkľádage, 3. a přjkľadem wľaſtnjm toho dotwrzuge: 6. Včj, gakby ſe ten chowati měľ/ kdoby téhož dogjti chtěľ, neb y doſſeľ.

1 [Žaľm] Dawidú wyvčugjcý.

Bľahoſľawenſtwj čľowěka BĽahoſľawený[1] [geſt] ten gemuž odpuſſtěno přeſtaupenj/ [a] gehož hřjch přikryt geſt: 2 Bľahoſľawený člowěk, gemuž nepočjtá Hoſpodin neprawoſti/ a w gehož duchu ľſti nenj. 3 [Gá] když ſem mlčeľ, prahľy koſti mé w vpěnj mém každého dne. 4 Nebo dnẽ y nocý obtjžena byľa nademnau ruka twá/ tak že přirozená wlhkoſt má obrátiľa ſe w ſucho letnj. Sélah. 5 [Protož] hřjch ſwůg oznámiľ ſem tobě/ a neprawoſti ſwé ſem nevkryľ: řekľ ſem; [2]Wyznám na ſebe Hoſpodinu přeſtaupenj ſwá/ a ty ſy odpuſtiľ neprawoſt hřjchu mého. Sélah. 6 Čas k hledánj y nalezenj Božj miľoſti. Zato ſe tobě bude modliti každý ſwatý, w čaſu přjhodném [3]k nalezenj [tebe]: pročež wody mnohé w rozwodněnj, k němu nedoſáhnau. 7 Ty gſy ſkreyſſe má/ od sſauženj zachowáš mne, [a] pléſánjm wjtězným obdařjš. Sélah. 8 [Gá] tobě k ſrozuměnj poſľaužjm/ a wyvčjm tě ceſtě, ponjžby choditi měľ/ dámť radu, oči ſwé na tě [obrátě]. 9 Nebýweyte gako kůň [a] gako mezek, kteřjž rozumu nemagj; gegichž vſta vzdau a vdidľy ſewřjti muſýš/ aby tobě neſſkodili. 10 Mnohé [4]boleſti [gſau] bezbožnjka/ ale toho genž naděgi ſkľádá w Hoſpodinu, miľoſrdenſtwj obkljčj. 11 Radůgte ſe w Hoſpodinu, a pléſeyte ſprawedliwj/ a prozpěwůgte wſſickni ſrdce vpřjmého.

  1. Řím 4. 7.
  2. 1 Jan. 1. 9.
  3. Iza. 55. 6., 2 Kor. 6. 20.
  4. Iza. 57. 20.

Žaľm XXXIII.Star. 32.
K chwáľe wzbuzugjcy, a modlitebný.
Prorok k Božj chwále wzbuzuge 4. ſkutky geho přirozenými y zázračnými: 13 a dotýkage ze gména Božj w ſwětě zprávy/ 20. k čemu powědomoſt gj pobožný sľaužj vkazuge.

1 Napomenutj k Božj chwále. WEsſelte ſe ſprawedliwj w Hoſpodinu na vpřjméť přjſľuſſj chwálenj. 2 Oſľawůgte Hoſpodina na harfě, na lautně/ [a] na náſtrogi o deſýti ſtrunách, žaľmy zpjweyte gemu. 3 Zpjweyte gemu pjſeň no-