Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/488

Tato stránka nebyla zkontrolována

ľám/ když pozdwihugi rukau ſwých k Swatyni ſwatoſti twé. 3 Nezahrnůg mne s bezbožnjky/ a s těmi kteřjž páſſj neprawoſt kteřjž [1] mľuwjwagj pokog s bližnjmi ſwými/ ale přewrácenoſt geſt w ſrdcých gegich. 4 Deyž gim podlé ſkutků gegich, a podlé zľoſti neſſlechetnoſtj gegich: podlé práce rukau gegich dey gim/ zapľať gim zaſľauženau mzdu gegich. 5 Nebo nechtj myſli přiľožiti k ſkutkům Hoſpodinowým/ a k djľu rukau geho: [protož] podwrátj ge/ a nebude gich wzděľáwati. 6 Chwáľa Požehnaný Hoſpodin: nebo wyſľyſſeľ hľas pokorných modliteb mých. 7 Hoſpodin geſt ſýľa má [2] a ſſtjt můg/ w němť geſt ſľožiľo naděgi ſrdce mé/ a dána mi pomoc: protož ſe wesſelj ſrdce mé/ a pjſničkau ſwau oſľawowati geg budu. 8 Hoſpodin geſt ſýľa ſwých [3] : a ſýľa hogného ſpaſenj Pomazaného ſwého on geſt. 9 Spas lid ſwůg [Hoſpodine] a požehney dědictwj ſwému/ a pas ge, y wywyš ge, až na wěky.

  1. (???) 9. 8.
  2. Wýš 3. 4.
  3. Njž 29. 11.

Žaľm XXIX.Star. 28.
K chwále ponaukagjcy a wyvčugjcy
Wzbuzuge k oſľawowánj Boha/ z toho, že ſe zgewuge, 3. y ſkrze wěcy přirozené/ gako hřjmánj: 9. y ſkrze zwľáſſtnj miľoſt/ gjž podáwá Cýrkwi w ſľowu ſwém.

1 Žaľm Dawidú.

Napomenutj k B. chwále. WZdeyte Hoſpodinu welikomocnj, wzdegte Hoſpodinu čeſt a ſýľu. 2 Wzdeyte Hoſpodinu ſľáwu gména geho: ſkľáněgte ſe Hoſpodinu, w ozdobě ſwatoſti. 3 Wyprawowánj mocy Božj. Hľas Hoſpodinůw nad wodami: Bůh ſylný ſľáwy, hřjmánj wzbuzuge: Hoſpodin [to činj] nad wodami mnohými. 4 Hľas Hoſpodinú [přicházý] s mocý: Hľas Hoſpodinú s welebnoſtj. 5 Hľas Hoſpodinú ľáme cedry/ rozrážjť Hoſpodin cedry Libánſké, 6 A činj, aby ſkákali gako teľata/ Libán a Syryon, gako mľadý gednorožec. 7 Hľas Hoſpodinú rozkřeſáwá pľamen ohně. 8 Hľas Hoſpodinú k boleſti přiwodj pauſſť/ k boleſti přiwodj Hoſpodin pauſſť Kádes. 9 Hľas Hoſpodinú to činj, že ľaně pľodu pozbýwagj/ obnažuge y leſy. Ale w Chrámě ſwém, wſſecku ſwau ſľáwu wyprawuge. 10 [1]Hoſpodin nad potopau ſeděľ/ a budeť ſeděti Hoſpodin [gſa] králem [y] na wěky. 11 Hoſpodin ſýľau lid ſwůg dařj/ Hoſpodin požehná lidu ſwému w pokogi.

  1. Gene. 1. 2., Item 7. 1,23.

Žaľm XXX.Star. 29.
Ponaukagjcy k chwále Božj.
Dawid wyſwobozen gſa z rukau Abſolonowých, Boha ſľawj/ 5. A poboných ktémuž pobjzý/ 8. bjy předeſſłé, 12. y nawrácen ſwé k prwnj důſtognoſti wyprawuge/ a ſlib wděčnoſti Bohu činj.

1 Žaľm pjſně, při poſwěcenj domu Dawidowa.

2 Wděčnoſt ku P. B. WYwyſſowati tě budu Hoſpodine: nebo ſy wywýſſiľ mne/ aniž ſy obradowaľ nepřáteľ mých nademnau. 3 Hoſpodine Bože můg, k toběť ſem woľaľ/ a vzdrawiľ ſy mne. 4 Hoſpodine, wywedľ ſy z pekľa duſſi mau, obžiwiľ ſy mne, abych s ginými nesſtaupiľ do hrobu. 5 Napomenutj k geho chwale Žaľmy zpjweyte Hoſpodinu ſwatj geho/ a oſľawůgte památku ſwatoſti geho. 6 [1] Nebo na kratičko trwá w hněwě ſwém/ [wſſecken pak] žiwot, w dobré ljbeznoſti ſwé: z wečera potrwá pľáč/ ale z gitra nawrátj ſe prozpěwowánj. 7 Y gáť ſem řekľ, když mi ſe ſſťaſtně wedlo; Nepohnu ſe na wěky. 8 [Nebo] ty Hoſpodine podlé dobře ljbezné wůle ſwé, ſýľau vpewniľ ſy horu mau: [ale gakž] ſy ſkryľ twář ſwau/ byľ gſem přeſtraſſen. 9 Modlitba z vzkoſti činěná y potěſſeně ſplněná. Y woľaľ gſem k tobě Hoſpodine/ Pánu pokorně ſem ſe modliľ, [řka]; 10 Gaký [bude] vžitek z mé krwe, geſtliže sſtaupjm do gámy? [2] Zdaliž tě prach oſľawowati bude? Zdaliž zwěſtowati bude prawdu twau? 11 Wyſľyſſiž Hoſpodine/ a ſmiľůg ſe nademnau: Hoſpodine, budiž můg ſpomocnjk. 12 Y obrátiľ ſy mi pľáč můg w pléſánj/ odwázaľ ſy pytel můg/ a přepáſaľs mne wesſeljm. 13 Slib o budaucý wděčnoſti. Protož tobě žaľmy zpjwati bude gazyk [můg] a nebude mlčeti: Hoſpodine, Bože můg/ na wěky tě oſľawowati budu.

  1. Izai. 54. 8.
  2. Žaľm 6. 6., Item 115. 27., Izai. 38. 18.

Žaľm XXXI.Star. 30.
Modlitebný, chwalitebný, a wyučugjcý.
Dawid w sſauženj Bohu ſe modlj/ 11. a těžkoſti ſwé předkľádage, protiwnjkům zahynutj žádá. 20. Potom Boha zdobrodinj negedněch dobrořeče, 24. pobožných kmiľowánj a poctě Božj napomjná.

1 Přednjmu zpěwáku, žaľm Dawidú.

2 Modlitba W Tebe Hoſpodine daufám/ [1] nedeyž mi zahanbenu býti na wěky, pro ſprawedlnoſt ſwau wyſwoboď mne. 3 Nakľoň ke mně vcha ſwého/ rychle wytrhni mne: budiž mi pewnau ſkáľau/ a domem ohraženým/ aby mne zachowaľ. 4 Nebo ſkáľa má a hrad můg ty gſy/ protož pro gméno ſwé, weď y doweď mne. 5 Wyweď mne

  1. Žaľm 71. 1.