Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/487

Tato stránka nebyla zkontrolována

patřižModlitba na mne/ a ſmiľůg ſe nademnau/ neboť gſem opuſſtěný, a ſtrápený. 17 Sſauženj ſrdce mého rozmnožugj ſe/ z vzkoſtj mých wyweď mne. 18 Wiz trápenj mé, a bjdu mau/ a odpuſť wſſecky hřjchy mé. 19 Wiz nepřáteľy mé/ gak mnozj gſau/ a nenáwiſtj neſſlechetnau nenáwidj mne. 20 Oſtřjhey duſſe mé/ a wytrhni mne, ať negſem zahanben/ neboť w tebe daufám. 21 Sproſtnoſt a vpřjmnoſt nechať mne oſtřjhagj/ nebo na tě očekáwám. 22 Wykup, ó Bože, Izraele ze wſſeligakých vzkoſtj geho.


Žaľm XXVI.Star. 25.
Modlitebný.
Modlj ſe tuto Dawid S. za wyſwobozenj z mocy nepřáteľ/ 3. přičemž ſwau newinnoſt a při Božj ſľužbě ceľost oſwědčuge, 12. též y wděčnoſt zaſlibuge.

1 Žaľm Dawidú.

SVď mne Hoſpodine/ nebo gá w vpřjmnoſti ſwé chodjm/ a w [tě] Hoſpodina daufám/ nepohnuť ſe. 2 Z prubůgž mne Hoſpodine/ a zkus mne/ [1] přepal ledwj má, y ſrdce mé. 3 Miľoſrdenſtwj twé zagiſté před očima mýma geſt/ Oſwědčenj newiny a chodjm ſtále w prawdě twé. 4 [2]S lidmi marnými neſedám, a s pokrytci [w ſpolek] newcházjm. 5 W nenáwiſti mám ſhromážděnj zľoſtnjků/ a s bezbožnými ſe nevſazugi: 6 Vmýwám w newinnoſti ruce ſwé/ poſtawugi ſe při oľtáři twém Hoſpodine: 7 Abych [tě] hľaſytě chwáliľ a wyprawowaľ wſſecky diwné ſkutky twé. 8 Hoſpodine, gáť miľugi obydlj domu twého/ a mjſto, přjbytku ſľáwy twé. 9 Modlitba Nezahrnůgž s hřjſſnými duſſe mé/ a s lidmi wražedlnými, žiwota mého: 10 W gegichž rukau [gẽ] neſſlechetnoſt a prawice gegich wzátků plná. 11 Gá pak w vpřjmnoſti ſwé chodjm/ wykupiž mne/ a ſmiľůg ſe nademnau. 12 Noha má ſtogj na rowině: W shromážděnjch [ſwatých] dobrořečiti budu Hoſpodinu.

  1. Wýš 7. 10.
  2. Wýš 1. 2.

Žaľm XXVII.Star. 26.
W daufánj vſtawugjcy, a modlitebny.
Dawid S. moc ſwého w Bohu daufánj předkľádage/ 4. Za wolnoſt k chozenj do domu páně, 9. za pomoc, 11. včenj a wedenj, též za zachowánj od nepřáteľ ſe modlj: 14. A k očekáwánj na Hoſpodina napomjná.

1 Dawidú.

Daufánj w Boha HOſpodin ſwětlo mé, a ſpaſenj mé/ kohož ſe budu báti? Hoſpodin ſýľa žiwota mého/ kohož ſe budu ſtraſſiti? 2 Vtok včiniwſſe na mne zľoſtnjcy, k ſežránj těľa mého, protiwnjcy mogi a nepřátelé mogi, ſami ſe potkli, a padli. 3 [Protož] byť y ſtany ſwé proti mně rozbili/ nebude ſe lekati ſrdce mé: byť ſe pozdwihľa proti mně [y] wálka, na toť ſe gá ſpauſſtjm. 4 Gedné wěcy žádaľ gſem od Hoſpodina/ téť [wždy] hledati budu; [1] Abych přebýwaľ w domě Hoſpodinowě, po wſſecky dny žiwota ſwého/ a ſpatřowaľ okraſu Hoſpodinowu, a zpytowaľ w chrámě geho. 5 [2]Nebo [tu] mne vkryge w Stánku ſwém, w den zľý/ ſchowá mne w ſkreyſſi ſtanu ſwého/ a na ſkáľu wyzdwihne mne. 6 A tak wywýſſena bude hľawa má, nad nepřáteľy mými, kteřjž mne obkljčili: y budu obětowati w Stánku geho oběti pléſánj/ prozpěwowati, a chwáľy wzdáwati budu Hoſpodinu. 7 Modlitba Sľyš mne Hoſpodine, hľaſem woľagjcýho, a ſmiľůg ſe nademnau/ y wyſľyš mne. 8 O tobě přemýſſlj ſrdce mé, [že weljš, řka;] Hledeyte twáři mé: [a protož] twáři twé Hoſpodine, hledati budu. 9 Neſkrýweyž twáři ſwé předemnau/ aniž zamjtey w hněwě ſľužebnjka ſwého/ ſpomoženj mé býwaľ sy/ neopauſſtěg mne/ aniž ſe mne zhoſſťůg, Bože ſpaſenj mého. 10 [3] Ačkoli otec můg a matka má mne opuſtili/ Hoſpodin wſſak mne [k ſobě] přiwine. 11 [4] Wyvč mne Hoſpodine ceſtě ſwé/ a weď mne po ſtezce přjmé/ pro ty genž mne ſtřehau. 12 Newydáweyž mne ljboſti protiwnjků mých: neboťby oſtáli proti mně ſwědkowé ľžiwj/ y ten genž dýſſe vkrutnoſtj. 13 Bychť newěřiľ, že vžjwati budu dobroty Hoſpodinowy, [5] w zemi žiwých, [nikolibych neoſtáľ]. 14 Napomenutj k daufánj. Očekáweyž na Hoſpodina/ poſylň ſe/ a [onť] poſylnj ſrdce twého/ protož očekáwey na Hoſpodina.

  1. Wýš 25. 6.
  2. Njž 52. 7.
  3. Izai. 63. 16., Item 64. 8.
  4. Žaľm 1. 9.
  5. Njž 116. 9.

Žaľm XXVIII. Dawid S., modliľ ſe za to aby nebyľ treſtán s bezbožnjky/ 4. ale oni aby zaſľauženau mzdu ſwau wzali. 6. Wyſľyſſán pak gſa Bohu děkuge, 9. a Cýrkwi dobrých wěcý žádá.

1 Dawidú.

Modlitba K Toběť Hoſpodine woľám, ſkáľo má/ neodmlčůgž mi ſe/ abych, neozwaľli by mi ſe, nebyľ podobný včiněn těm, kteřjž sſtupugj do hrobu. 2 Wyſľýchey hľas pokorných modliteb mých/ kdyžkoli k tobě wo-