Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/486

Tato stránka nebyla zkontrolována

brátj ſe k Hoſpodinu, wſſecky končiny země/ a ſkľáněti ſe budau před njm wſſecky čeledi národů. 29 Nebo Hoſpodinowo geſt králowſtwj/ a onť panuge nad národy. 30 Gjſti budau a ſkľaněti ſe před njm wſſickni tučnj země/ gemu ſe kľaněti budau, wſſickni sſtupugjcý do prachu/ a kteřjž duſſe ſwé nemohau při žiwotu zachowati. 31 Sýmě [gegich] ſľaužiti mu bude, [a] přičteno bude ku Pánu w každém wěku. 32 Přigdauť, a lidu kterýž z nich wygde, wyprawowati budau ſprawedlnoſt geho: nebo [gi ſkutkem] wykonaľ.


Žaľm XXIII.Star. 22.
Wyvčugjcy, a k wděčnoſti probuzugjcý.
Prorok, Boha paſtýřem ſwým ſebe pak owcý býti vyznawage, 2. wyprawuge péči geho/ 6. y w náděgi o dalſſjm opatrowanj ſe vſtawuge.

1 Žaľm Dawidú.

Péče a Opatrowánj Božj. HOſpodin [1] geſt můg paſtýř, nebudu mjti nedoſtatku: 2 Na paſtwách zelených paſe mne/ k wodám tichým mne přiwodj: 3 Duſſi mau očerſtwuge/ wodj mne po ſtezkách ſprawedlnoſti, pro gméno ſwé. 4 Byť mi ſe doſtalo gjti přes vdolj ſtjnu ſmrti/ nebuduť ſe báti zleho: [2] nebo ty ſemnau gſy: prut twůg a hůl twá, toť mne potěſſuge. 5 Strogjš ſtůľ před obljčegem mým/ naproti mým nepřateľům/ pomazugeš olegem hľawy mé/ kalich můg [naléwáš] až opľýwá: 6 Nadto y dobrota a miľoſrdenſtwj náſledowati mne budau, po wſſecky dny žiwota mého/ a přebýwati budu w domě Hoſpodinowě za dľauhe čaſy.

  1. Iza. 40. 11., Gere. 21. 4., Ezech. 24. 23., Jan 10. 11. 1 Petr. 2. 25.
  2. Řjm. 8. 31.

Žaľm XXIIII.Star. 23.
Wyvčugjcy.
Vkázaw prorok, Kdo a gaký kral, geſt Hoſpodin/ 3. tež, Kdo ſpoľu obywatelé a lid geho/ 7. k ſtawenj Chrámu a Truhľy Božj do něho wneſenj napomjná.

1 Žaľm Dawidú.

Moc Božj. HOſpodinowa [1] geſt země, a plnoſt gegj/ okrſſlek země, y ti, kteřjž obýwagj na něm. 2 Nebo on gi na moři zaľožiľ/ a na řekách vpewniľ gi. 3 Kdo wſtaupj na horu Hoſpodinowu? a kdo ſtane na mjſtě ſwatém geho? 4 Audowé Cýrkwe/ [Ten kdož geſt] rukau newinných, a ſrdce čiſtého/ kdož neobracý duſſe ſwé k marnoſti, a nepřiſahá ľſtiwě: 5 [Ten] přigme požehnánj od Hoſpodina/ a ſprawedlnoſt, od Boha ſpaſitele ſwého. 6 Toť geſt národ hledagjcých geho/ hledagjcých twáři twe [ó Bože] Jákobú. Selah 7 A poddanoſt Kryſtu Krali. Pozdwihnětež ó brány ſwrchků ſwých/ pozdwihnětež ſe wrata wěčná/ aby wgjti mohľ kral ſľáwy. 8 Kdož geſt to ten kral ſľáwy? Hoſpodin ſylný a mocný/ Hoſpodin vdatný wálečnjk. 9 Pozdwihnětež ó brány ſwrchků ſwých/ pozdwihněte ſe wrata wěčna/ aby wgjti mohľ kral ſľáwy. 10 Kdož geſt to ten kral ſľáwy? Hoſpodin záſtupů/ onť geſt Král ſľáwy. Selah.

  1. 1 Kor. 10. 26., Žaľm 50. 12.

Žaľm XXV.Star. 24.
Modlitebný
Modlitba za to/ aby Bůh Dawida ſľowem y duchem ſwým zprawowaľ. 8. Welebenj dobroty Božj a ſſtěſtj bogjcých ſe Boha/ 16. a opět modlitba.

1 [Žaľm] Dawidú.

Modlitba K Toběť Hoſpodine duſſe ſwé pozdwihugi: 2 Bože můg, w toběť naděgi ſkľadam/ nechť negſem zahanben/ aby ſe neradowali nepřátele mogi nademnau. 3 A takť y wſſickni kteřjž na tě očekáwagj, zahanbeni nebudau: [1] zahanbeni budau, kteřjž ſe přewráceně magj bez přjčiny. 4 Ceſty ſwé Hoſpodine vweď mi w známoſt/ [a] ſtezkám ſwým wyuč mne. 5 Deyž ať chodjm w prawdě twé/ a povčůg mne: nebo ty gſy Bůh ſpaſytel můg/ na tebeť očekáwám dne každeho. 6 Rozpomeň ſe na ſlitowánj ſwá, Hoſpodine/ a na miľoſrdenſtwj ſwa, kteráž gſau od wěků. 7 Hřjchů mľadoſti me, a přeſtaupenj mých nezpomjney/ [ale] podle miľoſrdenſtwj ſweho, pamětliw buď na mne, pro dobrotu ſwau, Hoſpodine. 8 Zwelebowánj Božj dobroty Dobrý a přjmý [geſt] Hoſpodin/ a protož wyvčuge hřjſſnjky ceſtě [ſwé]: 9 Půſobj to, aby tiſſj chodili w ſaudu/ a wyvčuge tiché ceſtě ſwé. 10 Wſſecky ſtezky Hoſpodinowy, [gſau] miľoſrdenſtwj a prawda/ těm kteřjž oſtřjhagj ſmľauwy geho, a ſwědectwj geho. 11 Pro gmeno ſwe, Hoſpodine, odpuſť neprawoſt mau, neboť g~t weliká. 12 Který geſt čľowěk geſſto ſe bogj Hoſpodina, gehož wyvčuge, kterauby ceſtu wywoliti měľ? 13 Duſſe geho w dobrem přebýwati bude/ a ſýmě geho dědičně obdržj zemi. 14 Tagemſtwj Hoſpodinowo [zgewné g~t] těm, kteřjž ſe geho bogj/ a w známoſt gim vwodj ſmľauwu ſwau. 15 Oči me wždycky [patřj] k Hoſpodinu/ on zagiſté z leči wywodj nohy mé. 16 Po-

  1. Wýš 18. 27.