Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/482

Tato stránka nebyla zkontrolována

mnau? 4 Modlitba Vzhlédni, wyſľyš mne Hoſpodine Bože můg: oſwěť oči mé/ abych nevſnuľ [ſnem] ſmrti: 5 A aby neřekľ nepřjtel můg; Swjtězyľ ſem nad nim/ a nepřátelé mogi aby nepléſali, geſtližebych ſe pokleſľ. 6 Jáť zagiſté w miľoſrdenſtwj twém daufám/ pléſati bude ſrdce mé, w ſpaſenj twém zpjwati budu Hoſpodinu, že geſt mi tak dobře včiniľ.


Žaľm XIIII.Star. 13.
Wyvčugjcý
Prorok obecnau wſſech lidj zkázu a poruſſenj předkľádá, 5. Pobožné těſſj, 6. bezbožnỹ domľauwá, 7. a wyſwobozenj wěřjcỹ žádá.

1 Přednjmu zpěwáku, [pjſeň] Dawidowa.

Poruſſenj lidſké ŘJká bľázen[1] w ſrdci ſwém: Nenj Boha. Poruſſeni ſau, a ohawnj w ſnažnoſtech/ nenj kdoby činiľ dobré. 2 Hoſpodin s nebe popatřiľ na ſyny lidſké/ aby widěľ, byľli by kdo rozumný a hledagjcý Boha. 3 Wſſickni ſe odwrátili/ napořád nevžitečnj včiněni ſau/[2] nenj kdoby činiľ dobré/ nenj ani gednoho. 4 Zdaliž newědj wſſickni činitelé neprawoſti/ že zžjragj lid můg, [gakoby] chléb gedli? Hoſpodina [pak] newzýwagj. 5 Tehdáž ſe náramně ſtraſſiti budau/ nebo Bůh [geſt] w rodině ſprawedliwého. 6 Radu chudého potupugete, ale Hoſpodin geſt naděge geho. 7 O by z Syona dáno byľo ſpaſenj Izraelowi: když Hoſpodin zaſe přiwede zagaté lidu ſwého/ pléſati bude Jákob/ a weſeliti ſe Izrael.

  1. Žalm 13.
  2. Řím. 3. 12.

Žaľm XV.Star. 14.
Wyvčugjcý
David ſe otazuge, a Bůh odpowjdá na to/ Kdoby prawj audowé cýrkwe ſwaté byli/ a w nebi wěčné přebývati měli.

1 Žaľm Dawidú.

Znamenj prawých audů cýrkwe Božj. HOſpodine, kdo bude přebýwati w Stãku twém?[1] kdo bydliti bude na hoře ſwaté twé? 2 [2][Ten] kdož chodj w vpřjmnoſti/ a činj ſprawedlnoſt/ a mľuwj prawdu z ſrdce ſwého: 3 [3]Kdož nevtrhá gazykem ſwým/ bližnjmu ſwému nečinj zľého/ a potupy nevwodj nabližnjho ſweho: 4 [Ten] před gehož očima w newážnoſti geſt zawržený/ w poctiwoſti pak bogjcý ſe Hoſpodina: a přiſáhlliby y ſeſſkodau/ wſſak [toho] neměnj: 5 Kdož peněz ſwých nedáwá na lichwu/ a daru proti newinnému nebéře: [4]kdož tyto wěci činj/ nepohneť ſe na wěky.

  1. Žaľm 14. 3.
  2. Izai. 31. 15.
  3. Efez. 4. 26, 29, 32.
  4. Jan 13. 17.

Žaľm XVI.Star. 15.
Wzbuzugjcý k wdečnoſti, a prorocký.
Modlitba s ukázaním prawé důwěrnoſti k Bohu. 5. Zatjm dobrodinj Božjch wděčné a potěſſené wyprawowánj.

1 Zľatý zpěw Dawidú.

Modlitba OStřjheg mne Bože ſylný: neboť w tebe daufám. 2 Rcyž [duſſe má] Hoſpodinu; Ty gſy Pán můg/ dobrota má nic tobě neproſpěge: 3 [Ale] ſwatým kteřjž ſau na zemi, a znamenitým, w nichž wſſecka ljboſt má. 4 Rozmnožugj boleſti ſwé, ti kteřjž k cyzýmu [bohu] chwatagj: neokuſým obětj gegich ze krwe/ aniž wezmu gména gegich we rty ſwé. Připomjnánj Božjch dobrodinj. 5 Hoſpodin geſt čáſtka djľu mého/ a kalicha mého: ty zdržugeš los můg. 6 Prowazcowé padli mi na [mjſtech] weſeľých/ a dědictwj rozkoſſné, [doſtaľo ſe] mi. 7 Dobrořečiti budu Hoſpodinu, kterýž mi radj: [nebo] y w noci wyvčugj mne ledwj má. 8 [1]Předſtawugi Hoſpodina před obljčeg ſwůg wždycky/ a kdyžť geſt mi po prawicy, nikoli ſe nepohnu. 9 Zté přjčiny rozwesſeliľo ſe ſrdce mé/ a zpléſaľa ſľawa má/ ano y tělo mé w bezpečnoſti přebýwati bude. 10 [2]Nebo nenecháš duſſe me w pekle/ aniž dopuſtjš ſwatému ſwému widěti poruſſenj. 11 Známu včinjš mi ceſtu žiwota: ſytoſt hogného wesſelj g~t před obljčegem twým/ [a] dokonaľé vtěſſenj po prawicy twé, až na wěky.

  1. Skut. 2. 39
  2. Skut. 2. 12., Item 13. 34.

Žaľm XVII.Star. 16.
Modlitebný.
Muž ſwatý w sſauženj ſwém poraučí ſe sſwau nevinau B. nepřáteľ ſwých wſtekľotě, ſwau pak k Bohu daufálivost předkľádaje

1 Modlitba Dawidowa.

WYſľyš Hoſpodine ſprawedlnoſt/ [a] pozorůg woľánj mého: nakľoň vſſj k modlitbě mé/ [kteráž gẽḭ] beze wſſj rtů oſſemetnoſti. 2 Od twáři twé wygdiž ſaud můg/ oči twé nechať patřj na vpřjmnoſt. 3 Zkuſyľs ſrdce mého/ nawſſtjwiľs [ge] w nocy; ohněm ſy mne zprubowaľ/ aniž ſy co ſhledaľ: to což myſljm, nepředſtihá vſt mých. 4 Z ſtrany [pak] ſkutků lidſkých/ gá podlé ſľowa rtů twých, wyſtřjhaľ ſem ſe ſtezky zhaubce. Modlitba 5 Zdržůg kroky mé na ceſtách ſwých aby ſe nevchylowaľy nohy mé. 6 Já woľám k tobě, nebo wyſľýcháš mne, ó Bože ſylný: nakloň ke mně vcha ſwého/ [a] ſľyš řeč mau. 7 Prokaž miľoſrdenſtwj ſwá, naděgi magjcých ochránce/ před těmi, kteřjž powſtáwagj proti prawici twé. 8 Oſtřjheg mne[1] gako zřjtelnice oka/[2] w ſtjnu křj-

  1. Deut. 32.10.
  2. (???) 1. 12., Žalm 91. 4.