Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/480

Tato stránka nebyla zkontrolována

11Vſtawenj ſe w daufánjm. Bůh geſt ſſtjt můg/ kterýž ſpaſeny činj upřjmé ſrdcem. 12 Bůh geſt ſaudce ſprawedliwý/ [Bůh] Sylný hněwá ſe [na bezbožného] každý den. 13 Neobrátjli ſe, naoſtřjť meč ſwůg/ ľučiſſtě ſwé natáhľ/ a naměřiľ ge. 14 Připrawiľ ſobě y zbrog ſmrtedlnau/ ſtřeľy ſwé proti ſſkůdcým přiſtrogiľ. 15[1] Ay rodj neprawoſt: nebo počaw těžkau boleſt, vrodj ľež. 16 Gámu kopaľ, y wykopaľ gi/ ale padne do doľu kterýž přiſtrogiľ: 17 Obratjť ſe vſylowánj geho na hľawu geho/ a na wrch hľawy ge* neprawoſt geho sſtaupj. 18 Sľawiti budu Hoſpodina, podlé ſprawedlnoſti geho/ a žaľmy zpjwati gménu Hoſpodina negwyšſſjho.

  1. Job. 14. 35., Izai. 59. 4.

Žaľm VIII.K chwále wzbuzugjcý. Dawid wywyſſuge Božſkau welebnoſt we wſſech věcech/ a obzwľáſſtně w ſtwořenj a w naprawenj čľowěka zgewenau.

1 Přednjmu zpěwáku na Gitteyſký náſtrog Žaľm Dawidú. 2Zwelebowánj Božj ſľáwy, HOſpodine Pane náš, gak důſtogné g~t gméno twé, nawſſj zemi! Nebo ſy wywýſſiľ ſľáwu ſwau nad nebeſa. 3Mocy, [1] Z vſt nemľuwňátek a těch, genž prſý požjwagj, mocně dokazugeš ſjľy, z přjčiny ſwých nepřáteľ/ aby přjtrž včiniľ protiwnjku a wymſtjwagjcýmu ſe. 4 Když ſpatřugi nebeſa twá, djľo prſtů twých, měſýc a hwězdy, kteréž ſy tak vpewniľ, [řjkám]; 5Láſky k lidem. [2] Co geſt čľowěk, že gſi naň pamětliw/ a ſyn čľowěka, že geg nawſſtěwugeš? 6 Nebo včiniľſy ho máľo menſſjho anděľů/ ſľáwau a ctj korunowaľ ſy geg. 7 Pánem ſy ho včiniľ, nad djľem rukau ſwých/[3] wſſecko ſy podľožiľ pod nohy geho: 8 Owce, y woľy wſſecky/ také y zwěř polnj, 9 Ptactwo nebeſké/ y ryby mořſké/ [a] cožkoli chodj ſtezkami mořſkými. 10 Hoſpodine Pane náš, gak důſtogné geſt gméno twé na wſſj zemi.

  1. Mat. 21. 16}}
  2. Žid. 2. 6.
  3. Gene. 1. 29, Item 9. 2., 1 Kor. 15. 27.

Žaľm IX.K chwále wzbuzugjcý, a modlitebný. Dawidowa, za poraženj nepřáteľ wděčnoſt k Bohu/ 12. y giných knj napomenutj, 14. a Za tjm modlitba.

1 Přednjmu zpěwáku na AlMutlabben, Žaľm Dawidů. 2 Chwálenj B. z wjtězſtwj. OSľawowati [tě] budu Hoſpodine ceľým ſrdcem ſwým/ wyprawowati budu wſſecky diwné ſkutky twé: 3 Radowati a weſeliti ſe budu w tobě/ žaľmy zpjwati budu gménu twému ó Neywyšſſj, 4 Pro to že nepřátelé mogi ſau nazpět obráceni/ že kleſli/ a zahynuli od twáři twé. 5 Nebo ſy wywedľ ſaud můg, a Při mau/ poſadiľs ſe na ſtolicy ſaudce ſprawedliwý. 6 Ohromiľ ſy národy/ zatratiľs bezbožnjka/ gméno gegich wyhľadiľ ſy na wěčné wěky. 7 O nepřjteli, gižli ſau dokonány zhauby twé na wěky? gižli ſy měſta podwrátiľ? zahynuľa památka gegich s nimi: 8 Ale Hoſpodin nawěky kraľuge/ připrawiľ k ſaudu trůn ſwůg. 9 Onť ſaudj ſám okrſſlek w ſprawedlnoſti/ a wýpowěd činj národům w prawoſti. 10 Hoſpodin zagiſté geſt vtočiſſtě chudého/ vtočiſſtě w čas sſauženj. 11 Y budau w tebe daufati, kteřjž znagj gméno twé: nebo neopauſſtjš hledagjcých tě Hoſpodine. 12 Napomenutj k témuž y giných. Žaľmy zpjwegte Hoſpodinu přebýwagjcýmu na Syonu/ zwěſtůgte mezi národy ſkutky geho: 13 Nebo on wyhledáwá krwe/ rozpomjná ſe na ni/ aniž ſe zapomjná na křik vtiſſtěných. 14 Modlitba Smiľůg ſe nademnau Hoſpodine/ wiz sſauženj mé, od těch kteřjž mne nenáwidj/ ty, kterýž mne wyzdwihugeš z bran ſmrti: 15 Abych wyprawowaľ wſſecky chwáľy twé, w branách dcery Syonſké/ [a] wesſeliľ ſe w ſpaſenj twém. 16 Pohřjženiť ſau národowe w gámě [kterauž] vděľali/ w oſýdle kteréž polékli, vwázľa noha gegich. 17 Přiſſelť g~t w známoſt Hoſpodin, pomſtu včiniw: w djle rukau ſwých zapletľ ſe bezbožnjk: Hyggaion Selah. 18 Obraceni buďte bezbožnjcy do pekľa/ wſſickni narodowé kteřjž ſe zapomjnagj nad Bohem. 19 Neboť nebude dán chudý u wěčné zapomenutj/ očekáwánj ſaužených nezahyneť na wěky. 20 Powſtaniž Hoſpodine/ ať ſe neſylj člowěk: národowé buďte ſauzeni před tebau. 21 Puſť na ně ſtrach, ó Hoſpodine/ ať tomu porozuměgj národowé, že ſmrtedlnj gſau. Selah.

Žaľm X.W daufanj vſtawugjcý, a modlitebny. Cýrkew Božj nad opuſſtěnjm ſebe, nad pýchau, zľoſtj, ſſtěſtjm, y nátiſky ſwých nepřáteľ nařjká: 12. a za wyſwobozenj/ nepřáteľ pak ztreſtánj daufánliwě ſe modlj.

1Nařjkánj nad zľoſtj nepřáteľ. PRoč, ó Hoſpodine, ſtogjš zdaleka? a ſkrýwáš ſe w čas sſauženj? 2 Z pychu bezbožnjk protiwenſtwj činj chudému ó by gati byli w zľých radách, kteréž wymý-