Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/478

Tato stránka byla zkontrolována

gich dědictwj mezy bratřjmi gegich. 16Počet oſtatnjch let geho. Byľ pak žiw Job potom, ſto [a] čtyřidceti let/[1] a widěl ſyny ſwé, a ſyny ſynů ſwých, [až do] čtwrtého pokolenj: 17 Y vmřeľ Job ſtar gsa/ a pln dnů.

 1. Žaľ 37. 37.

Kniha Žaľmů.

Žaľm I.Wyučugjcý. Wľaſtnoſti, 3. y Sſťaſtný proſpěch lidj bľahoſľawených. 4. Způſob lidj bezbožných y cýl hrozný gegich.

1Bľahoſľawenſtwj, kterým ſe lidem přiſwědčuge BĽahoſľawený ten muž, kterýž nechodj[1] po radě bezbožných/ a na ceſtě hřjſſnjků neſtogj/ a na ſtolici poſměwačů neſedá: 2[2] Ale w Zákoně Hoſpodinowě [geſt] ljboſt geho/ a w Zákoně geho přemýſſlj dnem y nocý. 3A gaké vžitky neſe [3] Nebo bude gako ſtrom ſſtjpený při tekutých wodách/ kterýž owoce ſwé wydáwá čaſem ſwým: gehožto liſt newadne/ a cožkoli činiti bude, ſſťaſtně [mu] ſe powede. 4Srownánj bezbožných s pobožnými. Netakť [budau] bezbožnj:[4] ale gako plewy, kteréž rozmjtá wjtr. 5 A protož neoſtogj bezbožnj na ſaudu/ ani hřjſſnjcy w ſhromážděnj ſprawedliwých. 6 Neboť zná Hoſpodin ceſtu ſprawedliwých/ ale ceſta bezbožných zahyne.

 1. Příſľ. 1. 10.
 2. Jozue 2. 8.
 3. Ger. 17. 8.
 4. Njž 35. 4., Mat. 3. 12

Žaľm II.Prorocký, a wyučugjcý Nepřáteľ Dawidowých, a Kryſtowých marná vſyľowánj. 5 Vľoženj Božj o kráľowſtwj Kryſtowu, 10. a napomenutj ku poddánj ſe a k ſľauženj gemu.

1 Lidé powſtáwagjcý proti Bo: [1]PRoč ſe bauřj národowé, a lidé daremné wěcy přemyſſlugj? 2 S ſtupugj ſe králowé zemſſtj/ a knjžata ſe ſpoľu radj/ proti Hoſpodinu/ a proti pomazanému geho: 3 [Řjkagjce]; Roztrheyme ſwazky gegich/ a zawrzme od ſebe prowazy gegich. 4 Poſměch z ſebe před njm činj. [Ale] ten genž přebýwá w nebeſých, ſměge ſe: Pán poſmjwá ſe gim. 5 Tehdáž mľuwiti bude k nim w hněwě ſwém/ a w prchliwoſti ſwé předěſý ge, [řka]; 6 Jáť ſem vſtanowiľ krále ſwého nad Syonem, horau ſwatau mau: 7 Sám král vſudek B. wynáſſj. Wyprawowati budu vſudek. Hoſpodin řekľ ke mně;[2] Syn můg ty gſy/ gá dnes zpľodiľ ſem tě: 8 Požádey mne/ a dámť národy, dědictwj twé/ a končiny země, wľádařſtwj twé. 9 [3]Roztľučeš ge prutem železným/ a gako nádobu hrnčjřſkau roztřjſſtjš ge. 10 Napomenutj mocných/ aby ſe poddali Kryſtu. A protož králowé, nynj ſrozuměgte: wyvčůgte ſe ſaudcowé zemſſtj: 11 Sľužte Hoſpodinu w báznj/ a wesſelte ſe s třeſenjm: 12 Ljbeyte Syna/ aby ſe nerozhněwaľ, a zhynulibyſſte [na] ceſtě/ gakžby ſe gen maľo zapáliľ hněw geho: Bľahoſľawenj ſau wſſickni,[4] kteřjž dauffagj w něho.

 1. Skut. 4. 25
 2. Skut. 13. 33, Žid. 1. 5., Item 5. 5.
 3. Zgew. 2. 27, Item 10. 15
 4. Přjſ. 16. 20.

Žaľm III.Modlitebný. Dawid tauže ſwých těžkoſtj Boha 4. s předkľadanjm ſobě geho dobroty y ochrany prwněgſſj / za ſwé y wſſe* lidu ſpaſenj ſe modlj.

1 Žalm Dawidú, když[1] vtjkaľ před Abſolonem ſynem ſwým.
2 Zľoſtných nepřáteľ rozmnoženj. HOſpodine, gakť ſau mnozý nepřátelé mogi/ mnozý powſtáwagj proti mně? 3 Mnozý mľuwj o duſſi mé; Nemáť tento žádné pomocy w Bohu. 4 Ale ty Hoſpodine [gſy] ſſtjtem wůkoľ mne/Potěſſenj ſe w Bohu žiwẽ. ſľáwou mou/ a kterýž powyſſugeš hľawy mé. 5 Hľaſem ſwým woľaľ ſem k Hoſpodinu, a wyſľyſſeľ mne s hory ſwaté ſwé. Sélah. 6 Ga ſem lehľ, a ſpaľ ſem, y zas procýtiľ: nebo mne zdržowaľ Hoſpodin. 7 Nebuduť ſe báti mnoha tiſýců lidj, kteřjž ſe wůkoľ kľadau proti mně. 8 Powſtaniž Hoſpodine/ zachowey mne Bože můg/Poručenj ſe gemu w modlitbě. kterýž ſy zbiľ wſſech nepřáteľ mých ljce/ [a] zuby bezbožnjků zwyražeľ. 9 Twéť ó Hoſpodine geſt ſpaſenj/ [a] nad lidem twým požehnánj twé. Sélah.

 1. 2 Kráľ. 34. 14.

Žaľm IIII.Modlitebný, wyvčugjcý, a w daufánj vstawugjcý Dawid, modlitbau žaľm tento začjnage y zawjraje/ 3. Mezy tjm protiwnjky ſwé treſce, 4. včj, 5. ſtraſſj a ku pokánj wzbuzuge.

1Modlitba s wyznánjm Božj dobroty. Přednjmu Zpěwáku na Neginot, Žaľm Dawidú.
2 KDyž woľám, wyſľýš mne Bože ſprawedlnoſti mé: [ty] ſy mi w vzkoſti proſtranſtwj způſobowaľ: ſmiľůg ſe nademnau/ a wyſľyš modlitbu mau. 3Obwiněnj y povčenj nepřáteľ Synowé lidſſtj, dokudž ſľáwa má w potupě [bude? dľauholiž] marnoſt miľowati, a ľži hledati budete? Sélah. 4 Wězte, žeť geſt odděliľ Hoſpodin ſobě miľého: Wyſľyſſjť mne Hoſpodin, když k němu woľati budu. 5 Vleknětež ſe[1] a nehřeſſte: přemyſſľůgte [o tom] w ſrdcy ſwém/ na ľožcy ſwém/ a vmlkněte. Sélah. 6 Obětůgte oběti ſprawedlnoſti/ a daufeyte w Hoſpodina. 7 Mnozý řjkagj; O bychom widěti mohli dobré wěcy: Hoſpodi-

 1. Efez 4. 26.