Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/251

Tato stránka nebyla zkontrolována

mě. 12 A ať geſt dům twůg, gako dům Fáreſa/ (kteréhož porodila Támar Jůdowi) z ſemene toho, kteréžby daľ tobě Hoſpodin s mladicý tauto. 13 Bóz ſobě ogaľ za manžeľku Rút Moabſkau. A tak Bóz pogaľ ſobě Rút/ a byľa manžeľkau geho. A když wſſeľ k nj/ daľ gj [to] Hoſpodin, že [1] počaľa, a porodiľa ſyna. 14 Y řekľy ženy Noémi: Požehnaný Hoſpodin/ kterýž nedopuſtiľ toho, aby měľa zbawena býti přjbuzného w tento čas: tak aby trwaľo w Izraeli gméno geho. 15 Onť očerſtwj duſſi twau/ a chowati tě bude w ſtaroſti twé: nebo newěſta twá, kteráž tě miľuge, porodiľa ho/ kteráž tobě lepſſj geſt nežli ſedm ſynů. 16 Tedy wzawſſi Noémi djtě, poľožiľa ge na kljn ſwůg/ a byľa pěſtaunkau geho. 17 Daľy mu pak gméno ſauſedy, kteréž prawiľy; Narodiľ ſe ſyn Noémi/ a nazwaľy ho gménem Obéd: Onť geſt Otec Izai, otce Dawidowa. 18 Rod Fáreſú. A tito ſau rodowé Fáreſowi: Fáres zpľodiľ Ezroma; 19 Ezrom pak zpľodiľ Arama, Aram pak zpľodiľ Aminadaba, 20 Aminadab pak zpľodiľ Názona, Názon pak zpľodiľ Salmona, 21 Salmon pak zpľodiľ Bóza, Bóz pak zpľodiľ Obéda, 22 Obéd pak zpľodiľ Izai, Izai pak zpľodiľ Dawida.

  1. Gen. 4. 25., Item 33. 5., Jozue 14. 3., 1 Krá. 11. 27., 2 Par. 1. 12.

Kniha Samuelowa prwnj/ kteráž wůbec prwnj Králowſka ſľowe.

Kapitola I. O narozenj Samuele, 24. y geho Pánu obětowánj.

1 Elkána ſyn Gerohamú. BYľ muž něgaký z Ramataim Zofim, s Hory Efraim/ gehož gméno byľo Elkána/ ſyn Gerohama, ſyna Elihu, ſyna Tohu, ſyna Suf Efrateyſkého: 2 A ten měľ dwě ženy/ gméno gedné, Anna/ a gméno druhé, Penenna; měľa pak Penenna děti/ ale Anna neměľa dětj. 3 Y chodjwaľ muž ten z měſta ſwého, každého roku, aby ſe kľaněľ, a obětowaľ Hoſpodinu záſtupů, do Sýlo/ kdež byli dwa ſynowé Elj/ Ofny, a Fjnes/ kněžj Hoſpodinowi. 4 Když pak přiſſeľ den, w němž obětowaľ Elkána/ daľ Penenně Manžeľce ſwé a wſſechněm ſynům y dcerám gegjm djľy: 5 Anně pak daľ djľ geden, wýborný; nebo Annu miľowaľ/ Anna manžeľka ge nepľodná. ale Hoſpodin zawřeľ byľ žiwot gegj. 6 Přesto kormautiľa gi také welmi protiwnice gegj/ toliko aby gi popauzeľa, proto, že Hoſpodin zawřeľ byľ žiwot gegj. 7 To když činjwaľ každého roku, [a] Anna též chodjwaľa do domu Hoſpodinowa/ tak gi kormautjwaľa [protiwnice: ona] pak pľakáwaľa, a nic negjdaľa. 8 Tedy řekľ gj Elkána muž gegj; Anna, proč pľáčeš? a proč negjš? proč tak truchlj ſrdce twé? Zdaliž gá negſem tobě lepſſj nežli deſet ſynů? 9 Wſtaľa tedy Anna, když pogedli w Sýlo, a napili ſe/ a Elj kněz ſeděľ na ſtolicy, v weřege chrámu Hoſpodinowa. 10 Modlitba a ſlib gegj před Hoſpodinem Ona pak [gſuci] w hořkoſti ſrdce, modliľa ſe Hoſpodinu/ a pľakaľa weľmi, 11 A včiniľa ſlib řkucy; Hoſpodine záſtupů, geſtliže wzhlédneš na trápenj děwky ſwé/ a rozpomeneš ſe na mne/ a nezapomeneš na děwku ſwau/ ale dáš ſľužebnicy ſwé pľod pohľawj mužſkého/ tedy dám geg tobě Hoſpodine, po wſſecky dny žiwota geho/ a břitwa newegde na hľawu geho. 12 Y ſtaľo ſe, když ſe dľauho modliľa před Hoſpodinem, že Elj pozor měľ na úſta gegj: 13 Způſob té modlitby. Ale Anna mľuwiľa w ſrdcy ſwém/ toliko rtowé gegj ſe hýbali/ hľaſu pak gegjho nebyľo ſľyſſeti: y domnjwaľ ſe Elj, žeby opiľá byľa. 14 Protož řekľ gj Elj; Dľauholiž budeš opiľá? Wyſtřjzwěg z wjna ſwého. 15 Odpowěděľa Anna, řkucy; Nikoli Pane můg/ žena gſem ducha truchliwého/ ani wjna, ani nápoge opogného ſem nepiľa/ ale wyliľa ſem duſſi ſwau před Hoſpodinem: 16 Nepřirownáweyž děwky ſwé k ženě bezbožné: nebo z welikého myſſlenj a hořkoſti ſwé, mľuwiľa ſem až doſawád. 17 Gjž odpowěděľ Elj, řka; Gdiž vpokogi/ a Bůh Izraelſký deyž tobě k proſbě twé, zač ſy ho proſyľa. 18 Y řekľa; O by nalezľa děwka twá miľoſt před očima twýma. Tedy odſſedſſi žena ceſtau ſwau, pogedľa/ Znamenj daufánliwého ſrdce. a twář gegj nebyľa wjce [ſmutná]. 19 Y wſtali welmi záhy/ a po-