Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/250

Tato stránka nebyla zkontrolována

no/ [wſſak tak] aby nebyľo známé muži tomu, prwé než by přeſtaľ gjſti a pjti. 4 A když půgde ležeti/ znameney mjſto na kterémž lehne/ a přigduc, pozdwihneš [pľáſſtě] v noh geho/ a tu ſe poľožjš: on pak oznámj tobě, co by měľa činiti. 5 Gjžto Rut řekľa: Rut vpoſlechľa té rady ſkutečné, Cokoli mi rozkážeš, včinjm. 6 Sſľa tedy na to humno/ a učiniľa wſſecko, což gj rozkázaľa ſweġruſſe gegj. 7 Když pak pogedľ Bóz, a napiľ ſe/ a rozweſeliľo ſe ſrdce geho/ ſſeľ ſpáti wedlé ſtohu: přiſſľa y ona tiſſe/ a pozdwihſſi [pľáſſtě] v noh geho, poľožiľa ſe. 8 A když byľo o půľ nocy/ vlekľ ſe muž [ten] a zchopiľ ſe/ a ay žena ležj v noh geho. 9 Y řekľ; Kdo gſy ty? A [ona] odpowěděľa: Gá gſem Rut děwka twá: A žádaľa pod ochranu Bózowu přigata býti. roztáhni křjdľo [pľáſſtě] ſwého na děwku ſwau/ nebo přjbuzný gſy: 10 A on řekľ; Požehnaná gſy ty od Hoſpodina dcero má: Wětſſj ſy nynj pobožnoſti dokázaľa, nežli prwé/ že ſy nehledaľa mľádenců bohatých, a neb chudých. 11 On gi potěſſiľ, 1. Dobrým ſľowem. Protož nynj dcero má, nebog ſe: wſſe čehož žádáš, včinjm tobě: nebo wjť wſſecko měſto lidu mého/ že gſy ty žena ſſlechetná. 12 A také geſt to prawé, že ſem přjbuzný twůg/ ale geſťiť přjbuzný bližſſj nežli gá. 13 Odpočiniž [tu] přeſ noc: 2. Záwazkem neb přjſahau. a když bude ráno/ geſtližeť on bude chtjti práwa přjbuznoſti k tobě vžiti, dobře/ nechť vžiwe: pakliť nebude chtjti práwa vžiti k tobě/ gá práwem přjbuznoſti pogmu tebe/ žiwť geſt Hoſpodin: ſpiž tu až do gitra. 14 A tak ſpaľa v noh geho až do gitra. Potom wſtaľa prwé nežliby kdo poznati mohľ bližnjho ſwého: nebo pečowaľ Bóz, aby někdo nezwěděľ, že přiſſľa žena ta na humno, 15 A řekľ: 3. Darem. Přines ľoktuſſku kterauž ſe odjwáš/ a drž gi. A když gi držeľa/ naměřiw gj ſſeſt měr gečmene, wľožiľ na ni/ y weſſľa do měſta. 16 A přiſſľa k ſweġruſſi ſwé: Kteráž řekľa: Kdo gſy ty dcero má? Y wyprawowaľa gj wſſecko, což gi včiniľ muž ten. 17 A řekľa; Sſeſt měr těchto gečmene daľ mi: nebo řekľ ke mně: Nenawrátjš ſe prázdná k ſweġruſſi ſwé. 18 Y řekľa gj [Noémi]; Počekey dcero má/ až porozumjš gak to padne: neboť neoblewj muž ten, až tu wěc dnes k mjſtu přiwede.

Kapitoľa IIII. Bóz wzaľ ſobě Rut za manžeľku, 13. kteráž porodiľa gemu Obeda.

1 Bóz, gednaľ o Rut TEdy Bóz wſſed do brány/ poſadiľ ſe tam: a ay, přjbuzný ten o němž on byľ mľuwiľ, ſſeľ tudy/ y řekľ [gemu]; Poď ſem/ [a] poſeď tuto. Kterýž zaſtawiw ſe, ſedľ: 2 A wzaw [Bóz] deſet mužů z ſtarſſjch měſta toho, řekľ; Poſaďte ſe tuto: y poſadili ſe. 3 Tedy řekľ přjbuznému tomu; Djľ pole, kteréž byľo bratra naſſeho Elimelecha, prodaľa Noémi/ kteráž ſe nawrátiľa z kraginy Moabſké: 4 A gá ſem umjniľ netagiti toho před tebau/ a prawjmť; Vgmi [pole to] před přjſedjcými těmito a ſtarſſjmi lidu mého/ geſtliže chceš [1] kaupiti, kup; pakli nekaupjš, oznam mi. Nebo wjm, že kromě tebe nenj žádného, kterýž by měľ práwo kaupiti ge/ a gá ſem po tobě. Tedy on řekľ: Gá kaupjm. 5 Y řekľ Bóz: Když vgmeš pole to od Noémi/ [tedy] i Rut Moabſkau manžeľku mrtwého, ſobě pogmeš/ aby wzbudiľ gméno mrtwého w dědictwj geho. 6 Odpowěděľ přjbuzný ten: Nemohuť kaupiti/ abych ſnad nezahľadiľ dědictwj ſwého: vžiw ty práwa přjbuznoſti mé/ nebo gá ho nemohu vžiti. 7 Obyčeg též Poſtupowanj wěcý prodaných. (Byľ pak ten obyčeg od ſtarodáwna w Izraeli, při kaupi a ſměnách/ ku potwrzenj wſſeligakého gednánj/ [že] zzuľ geden obuw ſwau/ a daľ gi druhému: a to byľo naſwědectwj [té wěcy] w Izraeli.) 8 Protož řekľ přjbuzný Bózowi; Vgmi ty. Y zzuľ obuw ſwau. 9 Tedy řekľ Bóz ſtarſſjm těm a wſſemu lidu; Wy ſwědkowé gſte dnes, že ſem vgaľ wſſecko, což byľo Elimelechowo, y wſſecko to což byľo Chelionowo a Mahalonowo, od Noémi. 10 Ano y Rut Moabſkau ženu Mahalonowu, wzaľ ſem ſobě za manžeľku, abych [2] wzbudiľ gméno mrtwého w dědictwj geho, a aby nebyľo zahľazeno gméno mrtwého z bratřj geho/ a z brány mjſta geho: Wy ſwědkowé gſte dnes [toho]. 11 Y řekľ wſſecken lid, kterýž byľ w bráně měſta, i ſtarſſj; Swědkowé [gſme]. Deyž Hoſpodin, aby žena wcházegjcý do domu twého byľa gako [3] Ráchel a gako Lja/ kteréžto dwě wzděľaľy dům Izraeľſký; Počjneyž ſobě zmužile w Efratě/ a doſahni gména w Betlé-

  1. wiz Leuit. 25. 15.
  2. Deut. 25. 10., Mat. 22. 24.
  3. Gen. 29. 10.