Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/127

Tato stránka nebyla zkontrolována


syn Sedeurův, 11A u vojště jeho lidu sečteného, čtyřidceti šest tisíců a pět set. 12Simeon, Podlé něho pak položí se pokolení Simeonovo, a kníže synů Simeon, Salamiel syn Surisaddai, 13A u vojště jeho lidu sečteného, padesáte devět tisíců a tři sta. 14Gád. Potom pokolení Gád, a kníže synů Gád, Eliazaf Syn Ruelův: 15A u vojště jeho lidu sečteného, čtyřidceti pět tisíců, šest set a padesáte. 16Summa všech sečtených u vojště Růbenově, sto padesáte a jeden tisíců, čtyři sta a padesáte, po houfích svých; [a ti] za prvními potáhnou. 17Potom půjde Stánek úmluvy s vojskem Levítů u prostřed všeho vojska; jakýmž pořádkem klásti se budou, takovým potáhnou, každý v svém šiku pod korouhví svou. 183. Korouhev k západní straně, pod níž bla pokolení, Efraim Korouhev vojska Efraimova po houfích svých [bude] k Západu, a kníže Synů Efraimových, Elisama syn Amiudův, 19A u vojště jeho lidu sečteného, čtyřidceti tisíc a pět set. 20Manasses, Podlé něho pak položí se pokolení Manassesovo, a kníže synů Manassesových, Gamaliel Syn Fadasurův: 21 A u vojště jeho lidu sečteného, třidceti dva tisíce a dvě stě. 22Potom [položí se] pokolení Beniaminovo,Beniamin. a kníže synů Beniamin, Abidan syn Gedeonův: 23A u vojště jeho lidu sečteného, třidceti pět tisíců a čtyři sta. 24Summa všech sečtených u vojště Efraimově, sto osm tisíců, a sto [osob], po houfích jejich; a [tito] za druhými potáhnou. 254 Korouhev k půlnoční straně, a pod tou se kladla pokolení tato, Dan, Korouhev vojska Dan, [bude] k straně Půlnoční, po houfích svých, a kníže synů Dan, Ahieser syn Amisaddai. 26A u vojště jeho lidu sečteného, šedesáte dva tisíce a sedm set. 27Asser, Podlé něho položí se pokolení Asser, a kníže Asser, Fegiel syn Ochranův: 28A u vojště jeho lidu sečteného, čtyřidceti jeden tisíc a pět set. 29Neftalím Za nimi pokolení Neftalímovo, a kníže synů Neftalímových, Ahira syn Enanův. 30A u vojště jeho lidu sečteného, padesáte tři tisíce a čtyři sta. 31Summa všech sečtených u vojště Dan, sto padesáte sedm tisíců, a šest set; [oni] nazad potáhnou při praporcích svých. 32Summa všeho lidu Izra: 603550 Ta jest summa synů Izraelských po domích otců jejich, všech sečtených v celém vojště po houfích jejich, šestkrát sto tisíců, tři tisíce, pět set a padesáte. 33 Levítové pak nejsou počítáni mezi syny Izraelské, jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi. 34 I učinili synové Izraelští všecko; jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak rozbijeli stany při korouhvech svých, a tak táhli jeden každý po čeledech svých a po domích otců svých.


Kap. III. Práce Levítů při stánku, 14. sečtení, 40 a vztí jich na místo prvorozených.

1TitoExod. 6. 23 jsou příběhové Aronovi a Mojžíšovi, od toho dne když mluvil Hospodin s Mojžíšem na hoře Sinai: 2A tato jsou jména synů Aronových:Aronovi Synové. Prvorozený Nádab, potom Abiu, Eleazar, a Itamar. 3Ta jsou jména synů Aronových, kněží pomazaných, jejichžto ruce naplněny, aby úřad kněžství konali. 4Níž 16, ??. Levit. 10. 1. 1 Par. 24. 2. Umřel pak Nádab a Abiu před Hospodinem, když obětovali cizí oheň před Hospodinem na poušti Sinai, a neměli synů. Protož konal úřad kněžský Eleazar a Itamar před tváří Arona otce svého. 5Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi, řka:Povinnosti Levítské 6Rozkaž přistoupiti pokolení Léví, a postav je před Aronem knězem, aby mu přisluhovali, 7A drželi stráž jeho, i stráž všeho množství před stánkem úmluvy, k vykonávání služby Příbytku, 8Též aby ostříhali všeho nádobí Stánku úmluvy, a [drželi] stráž synů Izraelských a konali služby Příbytku. 9Dáš tedy Levíty Aronovi i synům jeho; vlastně dáni sou mu oni z synů Izraelských. 10Arona pak a syny jeho představíš, aby ostříhali kněžství svého; nebo přistoupil-li by kdo cizí, umře. 11I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka: 12Aj, já vzal sem Levíty z prostředku synů Izraelských na místo všelikého prvorozeného, kteréž otvírá život mezi syny Izraelskými; protož moji budou Levítové.

13Níž 3. 16. Exod. 13. 2. Item 34. 19. Levit. 27. 26 Lukáš 2. 2. Nebo mně přináleží všecko prvorozené, od toho dne když jsem pobil