Stránka:Bible kralická (1613) 1-3.pdf/126

Tato stránka nebyla zkontrolována


fraimových,Efraim. 40500 rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, podlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti k boji: 33 Načteno jich z pokolení Efraimova, čtyřidceti tisíc a pět set. 34Manasses. 32200 Potom z synů Manassesových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž vycházeli k boji: 35 Načteno jich z pokolení Manassesova, třidceti dva tisíce a dvě stě. 36Beniamin. 35400 Z synů Beniaminových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti do boje: 37 Načteno jich z pokolení Beniaminova, třidceti pět tisíců a čtyři sta. 38Dan. 62700 Z synů Dan, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž vycházeli k boji: 39 Načteno jich z pokolení Dan, šedesáte dva tisíce a sedm set. 40Asser. 41500 Z synů Asser, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti na vojnu: 41 Načteno jich z pokolení Asser: čtyřidceti jeden tisíců a pět set. 42Neftalím 53400 Z synů Neftalímových, rodiny jejich, po čeledech jejich, po domích otců jejich, vedlé počtu jmen, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli jíti k boji: 43 Načteno jich z pokolení Neftalímova, padesáte tři tisíce a čtyři sta. 44 Ten jest počet těch kteréž sečtl Mojžíš a Aron a knížata Izraelská, dvanácte mužů, kteříž byli [vybráni] po jednom z domů otců svých. 45Summa synů Izra. 603550 I bylo všech sečtených synů Izraelských po domích otců jejich, od dvadcítiletých a výše, všech kteříž mohli vycházeti k boji v Izraeli: 46 Všech sečtených bylo šestkrát sto tisíc a tři tisíce, pět set a padesáte. 47Pokolení Lévi k službě Stánku odděleno. Levítové pak vedlé pokolení otců svých, nejsou počítáni mezi ně. 48 Nebo byl mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: 49 Pokolení Levítského nebudeš počítati, a nepřičteš jich k synům Izraelským, 50 Ale ustanovíš Levíty nad Příbytkem svědectví, a nade vším nádobím jeho, a nade všemi věcmi kteréž přináležejí k němu; oni nositi budou Příbytek i všecka nádobí jeho; oni přisluhovati budou jemu, a vůkol Příbytku klásti se budou. 51 Když se pak s místa bude míti hýbati Příbytek, složí jej Levítové; a když se bude klásti Příbytek, vyzdvihnou jej Levítové; kdož by koli cizí přistoupil, umře. 52 I budou se klásti synové Izraelští jeden každý v ležení svém, a jeden každý pod praporcem svým, a po houfích svých. 53 Levítové pak klásti se budou vůkol Příbytku svědectví; aby nepřišlo rozhněvání [mé], na shromáždění synů Izraelských; i budou Levítové držeti stráž [u] Příbytku svědectví. 54 Učinili tedy [to] synové Izraelští; všecko jakž přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinili.


Kapitola II. Zšikování lidu Izraelského pod čtyři korouhve.

1Kde se která vojska okolo stánku klásti měla. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka: 2Synové Izraelští klásti se budou, jeden každý pod korouhví svou, při praporci domu otců svých; vůkol Stánku úmluvy, opodál klásti se budou. 3Korouhev k straně východní, k níž troje pokolení náleželo, t. Tito pak rozbijí stany k východní straně: Korouhev vojska Jůdova po houfích svých, a kníže synů Jůda, Názon syn Aminadabův: 4A u vojště jeho, lidu sečteného, sedmdesáte čtyři tisíce a šest set.Jůda. 5Podlé něho pak položí se pokolení Izachar, a kníže synů Izachar, Natanael syn Suar: 6Izachar. A u vojště jeho, lidu sečteného, padesáte čtyři tisíce a čtyři sta. 7Zabulon. Pokolení Zabulon [podlé nich], a kníže synů Zabulon, Eliab syn Helonův: 8 A u vojště jeho lidu sečteného, padesáte sedm tisíců a čtyři sta: 9 Summa všech sečtených u vojště Jůdově, sto osmdesáte šest tisíců a čtyři sta po houfích jejich; [ti] napřed potáhnou.

10Korouhev k polední straně, pod tu příslušela pokolení. Korouhev vojska Růbenova [klásti se bude] ku Poledni po houfích svých; Fůben. a kníže synů Růben, Elisur