Stránka:Bible česká SZ III.pdf/911

Při kontrole této stránky se objevil problém


„z rozkazu krále a knížat jeho budiž přikázáno: Lidé i dobytek, skot i brav ať ničeho ani neokusí ať se nepasou a vody ať nepijí 8Oblečeni buďte žínicemi (lidé i dobytek), volejtež k Hospodinu, co mají síly, a každý nechať obrátí se od cesty své zlé, od nepravosti, která lpí mu na rukou. 9Snad obrátí se Bůh a odpustí; snad zanechá přísného hněvu svého a nezahyneme!“ 10Když viděl Bůh skutky jejich, že se odvrátili od cesty své zlé, smiloval se nad neštěstím, kterým byl jim hrozil a neučinil ho.

Hlava 4. — 1Ale Jonáše mrzelo to velmi, a rozhněval se. 2Modlil se Hospodinu řka: „Ach, Hospodine, zdali to není to, co jsem si myslil, když jsem byl ještě doma? Proto jsem rychle utíkal do Tarsise; neboť jsem věděl, že jsi ty Bůh milostivý, milosrdný, trpělivý a mnohého smilování, který má slitování nad neštěstím. 3Nyní tedy, Hospodine, vezmi, prosím, život mně; jeť mi lépe, abych umřel nežli žil!“ 4Hospodin odpověděl: „Hněváš se právem?“

5Jonáš pak vyšel z města, a usadil se proti východní straně města; udělal si tu stánek a seděl pod ním ve stínu touže spatřiti, co


se pán nebo paní. - Svou účastí na smutku lidí mohla izvířata „volati“ k Ho- spodinu. Srv. joel 1, 18. Přes to možno slova „lidé i dobytek“ pokládai za glosu. - O tom, po jakých mravně „zlých cestách“ Ninivané chodili, bylo promluveno již výše. - Jako byla mravní zkaženost v Ninive všeobecná, tak má býti všeobecné také nyní pokání (Döller).

V. 9- „Snad“ jako Joel 2, 14.

V. 10. „skutky“ Ninivanů byly: víra (v. 5), kajícnost (v. 5), modlitba (v. 8), změna života (v. 8). -Jako je smrt pokutou za hřích, tak jest život odměnou za kajícnost. Srv. Is 38, 5, Ez 18, 5~9. - „smiloval se“, litoval, mrzelo ho … (Lidomluva) - Když Hospodin mění sve' činy podle nezmě- nítelného úradku svého, praví se o něm, nikoliv pro změnu úradku, ale pro změnu činu, že lituje. (Aug) Srv. Nm 23, 19; jak l, 17; l Sam 15, 29. - Hospodin „n e- učinil“, nesplnil trestu, kterým byl Jon hrozil, nesplnil ho nyni; když však později Niuivané zase do svých starých hříchů padli, bylo město vyvráceno;

HI. 4. - V. 1~ „to“, že Hospodin nevyvrátil Ninive (3, 10). - Mrzelo ho, že Hospodin šetří nepřitele národa israelského a tím i nepřítele svého (Hospo- dinova). Aby ho neušetřil, proto byl jon utíkal do Taršíše. Jon tu zase předsta- vuje zaryteho, úzkoprsého Zida. - K této příčině Jonášovy zasmušílosti družilo se take' vědomí, že Ninivane budon Jonášem pohrdati, kdyžtě se neosvědčil býti pravým prorokem, když se hrozby jeho nesplnily. Možno, že měl i obavu, aby Hospodin nyní, kdy pohané Činili pokání, neměl novou příčinu k zavržení neka- jícího lsraele.

V. 3. Jon nyní sice již neutíká, podrobil se zevně vůli Boží, ale uvnitř 4 málo se změnil, když se mrzí a hněvá až k smrti proto, že Ninive není vyvrá- ceno! Tací byli lsraelité! Take Mojžíš (Nm 11, 15) a Eliáš (3 Král 19, 4) přáli si smrt, avšak z pohnutek ušlechtilejších nežli jon! Přes to dlužno uznati, že ani Jon neodvážil se život si vzíti, ježto právo na život patřilo Bohu. Zdá se, že byl Jon vznětlivé, prchlé povahy, jaké snadno se dají uchvátiti ve štěstí upřilišněnou radostí jakož i nemírnou bolestí za doby nezdaru.

V. 4- „Hněváš se právem?“:Nehněváš se právem. Poučení, jehož se Jonášovi dostává zde krátce slo vy, opakuje Hospodin níže (ve v. 6-9) názorně na příkladě.

V. 5~ dlužno přemístiti za 3, 4. Nebo je také možno místo „vyšel“ překlá- dati: „byl (prve, 3, 4) vyšel“. - Hospodin otázkou, hněvá-li se právem, Chtěl jonáše příměti k tomu, aby šel do sebe a uznal, že se hněva neprávem. Srv. Gn 4, 6; Mt 20, 15. Jon neodpovídá nic nejspíše proto, že se domnívá, že snad přece Ninive bude vyvraceno, jen že ne hned, jak sí jon přál, že se, však zkázy přece jen dočká. (Döller). - Z města vyšel nejspíše po třech dnech° svého kázání. Srv. výše 3, 4. - Vyšel z města, aby nezahynul spolu s městem, až je bude'Hospodin vyvracetí. - Usadil se na východě města snad proto, že tímto směrem půda stoupá, že tedy Jon mohl si vyhledati vyvýšeninu, se které mohl pozorovati zkázu