Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1059

Tato stránka nebyla zkontrolována


zbiti jsou starcové jeho po ulicích,
a jinoši jeho padli mečem nepřálelským.
10Který národ nedělí se o království jeho
a nebere si kořist z něho?
11Všecku jeho krásu mu vzali,
svobodné kdysi otrokem se stalo.
12Svatyně naše, ejhle, nádhera naše,
jakož i lesk náš je zpustošený,
pohané to znesvětili.
13K čemu tedy ještě nám žíti?

14I roztrhl roucha svá Matatiáš a synové jeho, oblékli se v žínice a kvílili velice.

15Tu přišli tam poslové krále Antiocha donutit obyvatele města Modinu, aby obětovall, kouřili kadidlem (modlám) a (tak) odpadli od zákona Božiho. 16Mnozí z lidu israelského přivolivše přistoupili k nim, ale Matatiáš a synové jeho pevně stáli. 17Poslové Antiochovi ujavše slovo řekli Matatiášovi: „Jsi starostou, jsi slavný a veliký v tomto městě, jsi ozdoben syny a bratry. 18Proto přístup nejprve a vykonej rozkaz královský, jako jej vykonali všichni národové, Judovci a ti, kleří zůstali v Jerusalemě; i budeš ty a synové tvoji mezi přáteli královskými a budeš poctěn zlatem, stříbrem a mnohými dary!“ 19Matatiáš odpovídaje řekl velikým hlasem: „Ať si všichni národové poslouchají krále Antiocha, aby odpadli od bohoslužby podle zákona svých otců a podvolili se příkazům jeho: 20já, synové a bratři moji poslušni budeme zákona otců našich! 21Chraniž nás Bůh! Není nám užitečno opustiti zákon, ustanovený od Boha! 22Neposlechneme slov krále Antiocha, bychom obětovali, přestoupili příkaz našeho zákona, abychom šli cestou jinou!“

23Když domluvil talo slova, přistoupil kterýsi Žid před očima všech, by obětoval modlám na oltáři v městě Modinu podle přikazu králova. 24Matatiáš vida to, rozhorlil se, zatřásly se útroby jeho, vzplál v něm hněv, jak zákon kázal, a přiskočiv, zabil jej nad oltářem; 25ano i toho muže, kterého byl poslal král Antioch, který nutil obětovati,
V. 10. V posádkách syrských, po Judsku roztroušených sloužili příslušníci všelijakých národů: Chaldů, Arabů, Amoňanů, Moabanů, Edomců, Filíšťanů atd. (2 Mach 8, 9).

V. 11. Jerusalem těšil se ze svobody náboženské za dob perských Achaemenovců, za Alexandra Vel., za egyptských Ptolemeovců, ano i za předků Antiochových (Seleukovců).

V. 16. zní v řec. krátce: „A přišli poslové královští, kteří měli nutiti k odpadu, do města Módein, aby (Módeinští) obětovali“. — Srv. výše 1, 50. 61.

V. 16. „přistoupili k nim“, poslům, dozorcům královským jsouce ochotni podrobiti se vůli královské. — „pevně stáli“ - shromáždivše se (řec.), postavivše se stranou.

V. 17. „ozdoben“ podepřen, silný (řec).

V. 18. „zůstali“ neutekše. — „přáteli“ důvěrníky, rádci, kterým svěřuje král vysoke a výnosné úřady.

V. 19. „všichni národové“ říše Antiochovy (řec).

V. 22. Místo „abychom šli cestou jinou“ řec: „abychom se uchýlili na levo nebo na pravo“ (=jakýmkoli způsobem). Srv. Dt 2, 27; 5, 29; 17, 11

V. 24. Co „zákon kázal“, viz Dt 13, 7 n.

V. 25. O horlivosti Fineesově viz Nm 25, 4 — Podle jos. Flavia (O válce židovské 1) onen úředník královský, jejž Matatjáš zabil, slul prý Bakchides.