Stránka:Bible česká SZ III.pdf/1058

Tato stránka nebyla zkontrolována


Jana, který měl přijmí Gaddis,
3Šimona, který měl přijmí Thasi,
4Judu, který slul Machabejský,
5Eleazara, který měl přijmí Abaron
a Jonatana, který měl přijmí Apfus.

6Ti viděli hanebnosti, které se dály v Judsku a v Jerusalemě.

7I řekl Matatiáš:

Běda mně, že jsem se narodil,
abych viděl zkázu lidu svého,
jakož i zkázu svatého města,
a tu seděl, ano jest vydáno v ruce nepřátel,
8a svatyně jest v rukou cizinců!
Chrám jeho jako bezectný člověk,
9nádherné nářadí jeho odnesli jakožto kořist,
18. 21; 16, 5 a jj. - Jos. Flavius (Starož. XII. 6, 1) jmenuje Šimona synem Asamónajovým. Od tohoto slují potomci Matatjášovi Chašmóním, Hasmoneovci. — Joaribovci činili první třídu kněžskou od dob Davidových, kdy bylo kněžstvo rozděleno na 24 třídy. Viz 1 Par 24, 7. Joaribovci pocházeli z Jerusalema, odkud Hasmoneovci často chodili na svůj venkovský statek v Modinu. Jméno toto zachováno jest dosud v názvu pahorku Rás Medije a vesnice Medije, ležící nedaleko dnešní Lyddy. Stará osada byla na řečeném pahorku, porostlém dnes olivami. Nejkratší cesta z Jerusalema vedla přes Bethoron do předhoří, v němž byl Modin: uraziti bylo ji možno za den (30 km) Abel.

V. 2. Gaddis je snad totéž co Geddiel (Mé štěstí jest Bůh) jmenovaný Nm 13, 11.

V. 3. Thassi = Vřelec, Horlivec (?) Srv. aramské tesas = vřel.

V. 4· „Machabejský“ bývá nejlépe odvozováno od aramského makkábá = kladivo. Makkábaj znamená tedy muže statečného jako kladivo. Také na hrobě Eduarda I. v opatství Westminsterském jest nápis: Eduard tento jest první „kladivo Skotů“. Viz úvod na str. 1040. Budiž tu podán rodokmen Hasmoneovců čili Makkabeovců:

Asmonaj
Šimon
Jan
Matatjáš († 167 před Kr.)
Jan († 161) Šimon (142—135) Juda (167—161) Eleazar † 162 Jonatan (161—142)
Juda († 135) Jan Hyrkan I. (135—104) Matatjáš († 135) Manželka Ptolemeova (1 Mach 16, 12)
Aristobul I. (104) Alexander Jannaj (104—78) Antigon († 105)
Manželka Alexandrova: Alexandra Salome (78—69)
Hyrkan II. (63—40) † 30 Aristobul II. (69—63) † 49
Alexandra († 28) provdaná za Alexandra († 49) Antigon (40—37)
Aristobul III. († 35) Mariamme († 29), manželka Heroda Velkého Manželka Antipatera, syna Heroda Velikého

V. 6. „hanebnosti“ proti Bohu a zákonu jeho, jež páchali cizinci a odpadlí Židé.

V. 7. „seděl“ ve smutku a v nečinnosti.

V. 8· „jeho“ svatého města.

V. 9· O tom nářadí srv. výše 1, 23. — Místo „starcové“ řec. „dítky“. Srv. výše 1, 63 n.