Stránka:BAXA, Bohumil - Dějiny práva na území republiky československé.pdf/31

Tato stránka nebyla zkontrolována


zemských. Cituje se den a rok vydání dotčeného zákona a nařízení s udáním čísla, pod kterým jest tento předpis právní ve sbírce zařazen s dodatkem z. z. (zemského zákona).


§ 12  Jiné prameny práva zemského.

Poněvdž král resp. moc královská se stává v této době takřka výhradným zdrojem práva, ostatní prameny práva zemského tratí značně na své váze a ustupují naprosto do pozadí. I privilegia stavovská neboli zemská jsou nyní závislá na vůli královské. Zůstávají sice stará privilegia, pokud ovšem se nepříčí O. Z. Zemskému; nových privilegií v této době nepřibylo, a starých, i pokud neodporují O. Z. Zemskému, se mnohdy ani nešetří.

Nálezy soudů zemských přestávají býti právním pramenem, poněvadž zemské soudy jsou povinny říditi se O. Z. Zemským a zákony později vydanými. Nálezy ty jsou nyní rozsudky v našem smyslu a z rozsudků těch jde již odvolání ke králi. Zemské desky klesly na pozemkové knihy, kam se zapisují svobodné statky.

I význam sněmů zemských valně poklesl. Koncem 18. a v prvé polovici 19. století jsou sněmy zemské sotva více než t. zv. sněmy postulátní, t. j. přenášejí se a vyřizují na nich vlastně jen královské požadavky neboli postuláty. Teprve těsně před r. 1848 význam sněmů zase stoupá, ale r. 1848 stavovské sněmy zemské rázem odstranil.

Státních smluv jest v tomto období dosti: upravují se jimi jednak poměr koruny české k říši římské, jednak územní poměry koruny české. Bude o nich jednáno v dějinách státního zřízení.


§ 13  Práva zvláštní.

Důsledkem unifikace právní význam práv zvláštních upadá a práva tato se tratí v jednotném právu platícím pro všechnv vrstvy obyvatelstva.

Právo manské jest zvláště ještě upraveno O. Z. Zemským a pozdějšími královskými reskripty a instrukcemi. Podpůrně tu platí manské právo italské. Od polovice 18. století vynořuje se snaha vytvořiti právo manské společné všem královstvím a zemím rodu lotrinského, ale snaha ta zůstala bezvýslednou. V letech šedesátých 19. století se v našich zemích manský poměr zrušuje; tím právo manské odpadá.

Církev se dostává po vítězství katolicismu v prvé polovici 17. století postupem doby v područí státu. Důsledkem názorů