Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/20

Tato stránka byla zkontrolována

XIX. Skautské oddíly.

 1. Aby bylo možno řádně provésti skautskou výchovu, seskupuje Náčelnictvo Svazu mládež do výchovných jednotek, jež jsou vedeny pověřeným činným členem Svazu.
 2. Jednotky ty mají název u Vlčat (chlapců mladších 12 let) smečky, u Šotků (děvčat mladších 12 let) roje, u Skautů a Skautek (12—21 let) oddíly a u Oldskautů (přes 21 let) kluby a u Táborníků (seskupujících rodiny činných členů) oddíly.
 3. Prostředky k činnosti (klubovny, inventář, hotovosti) těchto jednotek jsou majetkem Svazu. Je-li oddíl zapsán u některého Místního sdružení, vede toto správu jejich v zastoupení Svazu.
 4. Vedoucí oddílu nemůže činiti právních a finančních závazků bez souhlasu Náčelnictva Svazu a jeho splnomocněného zástupce.
 5. Náčelnictvo Svazu vytváří a rozpouští oddíly, jmenuje jejich vedoucí a činí veškerá opatření podle svého volného uvážení.

XX. Technické odbory.

 1. K sledování různých odvětví skautské výchovy má Náčelnictvo právo vytvořiti technické odbory jako: pro dívčí skauting, pro Vlčata, pro Rovery, pro Oldskauty, pro Vodní Skauty, lyžařský a pod.
 2. Odbory ty jsou pouze vnitřními orgány Náčelnictva, jež pro ně vydá zvláštní řády a schvaluje, resp. jmenuje jich personální složení.

XXI. Usnášení.

 1. Usnášení děje se zjevným, na přání alespoň třetiny přítomných tajným hlasováním.
 2. Rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných.
 3. V případě rovnosti rozhoduje předsedající, který jinak nehlasuje.
 4. Volby se dějí lístky, není-li námitek, aklamací.
 5. V neodkladných záležitostech, o nichž ani čtvrtina členů nepřeje si rokovati, může usnesení býti provedeno oběžníkem.