Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/14

Tato stránka byla zkontrolována
 1. Přijímáním jednotlivců za členy zakládající, dopisující, přispívající, podporující a činné.
 2. Organisováním mládeže obojího pohlaví a seskupováním jí do oddílů k usnadnění výchovy podle zásad skautských.
 3. Vybíráním členských příspěvků a opatřováním peněžních prostředků činností svépomocnou (vedením podniků pro výrobu a prodej skautských, sportovních a krojových potřeb, provozováním biografů, abstinentních restaurací-automatů).
 4. Vydáváním odborné literatury, časopisů, obrazů, tiskopisů a jejich samostatným prodejem.
 5. Pořádáním přednášek, vzdělávacích kursů pro výcvik skautské mládeže i vedoucích, lesních škol, vysíláním instruktorů.
 6. Sjezdy, veřejnými cvičeními a závody, tábory, výstavami, divadelními představeními, zábavami.
 7. Pěstováním různých oborů tělesné výchovy jako: tělocviku, lehké atletiky, plování, lyžování, cyklistiky, veslování a jiných odvětví sportovních.
 8. Činnou účastí a podporou národních a dobročinných podniků.
 9. Zřizováním skautských přírodních reservací, nocleháren a poraden k podpoře skautského cestování a táboření.
 10. Styky s organisacemi zahraničními.
 11. Péčí o další vytváření, prohlubování a vývoj jednotného typu československého skautingu.
 12. Snahou o uplatnění skautských zásad ve výchově veškeré mládeže československé.

VII. Jmění Svazu.

 1. Vzniká z darů, subvencí státních a veřejných korporací, podpor, pravidelných i mimořádných příspěvků členských a z výtěžku spolkových podniků.
 2. Výši příspěvků stanoví Valný sjezd Svazu.
 3. Jmění Svazu spravuje Ústřední rada.
 4. Náčelnictvo Svazu má právo k účelům svazovým disponovati s vědomím pokladníka Svazu částkou do tisíce korun.