Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/80

Tato stránka nebyla zkontrolována


Sbírka aisopských bájek (λόγων Αἰσωπείων συναγογή) pochází z doby pozdní.[1]

Ke konci prvého století po Kr. jakýsi Babrios zpracoval aisopské bájky v cholaambech. Zachovaly se 123 bájky ve 2 knihách (μυθίαμβοι Αἰσώπειοι).


§ 31. Řecký racionalism. Škola ionská.

1. Člověk řecký nejen věřil v přírodu, nýbrž byl spolu i pevně přesvědčen o síle svého vlastního rozumu. Rozum byl mu bezpečným vůdcem ve všem myšlení a konání. Život shodný s přírodou byl mu tolik jako život shodný s rozumem lidským.

Dílem tohoto racionalismu jest řecká filosofie a věda.[2]

2. Vývoj filosofie řecké trval přes tisíc let (od 6. stol. př. Kr. do r. 529 po Kr., kdy dal Justinian zavříti školy filosofické v Athenách).

Filosofie předsokratická byla většinou povahy kosmologické, odpovídajíc na otázku: co je svět? Práce filosofické účastnili se zvláště dva kmenové řečtí, Jonové a Dorové. Dějištěm prvého je hlavně maloasijské město Miletos, druhého pak jižní Italie a Sicilie, kde bydlil kmen dorský.

3. V Miletě povstali v 6. stol. pr. Kr. muži, kteří soudili, že původem a podstatou všeho jsoucna (ἀρχή) jest nějaká pralátka.

  1. Thales (Θάλης) Miletský[3] státník a učenec, soudil že pralátkou tou jest voda.


  1. Přeložil Frant. Lepař: Bajky Aisopovské z řečtiny přeložené a novým pořádkem upravené. V Jičíně 1881. Staročeské zpracování bájek Aisopových zakládá se na »Anonymu«, t.j. na latinském zpracování distichickém z konce 12. století. (Pelikánův Výbor z literatury české. Doba stará. Str. 113.)
  2. Drtina, Myšlenkový vývoj na str. 29 n.
  3. Thales předpověděl úplné zatmění slunce na r. 585. (Hdt. I, 74.) Nic písemného nezanechal. Srv. Cic. Acad. II, 37, 118. Princeps Thales, unus e septem, cui sex reliquos concessisse primas ferunt, ex aqua dixit constare omnia.