Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/46

Tato stránka byla zkontrolována


vede k poznání bratra se sestrou. Společně vymyslí si lstivý plán k útěku. Když pak je král Thoas chce stíhati, ujme se jich Artemis a zachrání je.

4. Foiničanky (Φοίνισσαι) mají jméno po choru, který se skládá z foinických dívek. Celkem mají Foiničanky týž obsah jako »Sedm proti Thébám« od Aischyla, jenže jej Euripides rozšířil tak, že obsahují spor Eteoklův a Polyneikův, boj sedmi proti Thebám, smrt znepřátelených bratrů a vyobcování slepého Oidipa, kterého Antigona ve vyhnanství provází.

Pro jednotlivé překrásné scény počítá se toto dráma k nejdokonalejším výtvorům Euripidovým.

III. Euripides zastihl tragedii již na vrcholu dokonalosti; znamenají tedy novoty a změny jeho v oekonomii její úpadek.

Sem patří:

  1. prology, v nichž osoby nejen šablonovitě vykládají, co se zběhlo až do doby, kdy se začíná děj, nýbrž často i, co se dále bude díti. Způsob ten působil i na Sofokla, jak patrno z prologu v Trachiňankách.
  2. Užívání tak zvaného »boha na stroji« (θεὸς ἐπὶ τῆς μηχανῆς). Když totiž osnova dramata vášněmi a rozličnými zápletkami tak se zamotala, že přirozené rozuzlení nebylo možné, vystoupil bůh nějaký na stroji a ohlásil svou nezvratnou vůli, čímž uzel děje násilně se přetíná, kdežto »rozuzlení bájí má se díti ze samé báje«.[1]
  3. Chatrné spojení písní chorických s dějem.

Za to změny, jež Euripides provedl ve vnitřním obsahu tragedie, ukazují na mistrovství jeho.

  1. Poněvadž obecenstvo již se nasytilo starých bájí, vyhledával jednak nové odlehlé pověsti místní, jednak staré mythy přetvořoval. Tím stvořil nové osoby tragické, jako Medeii a Ifigeneii.
  2. Mistrně líčí lidské vášně, a to hlavně lásku, žárlivost a pomstychtivost.


  1. Arist. Poet. 15: φανερὸν οὖν ὅτι καὶ τὰς λύσεις τῶν μυθῶν ἐξ αὐτοῦ δεῖ τοῦ μύθου συμβαίνειν, καὶ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ Μηδείᾳ ἀπὸ μηχανῆς. Nicméně novotu tu zavedl i Sofokles ve Filoktetu.