Stránka:Šuran, Gabriel - Přehled dějin literatury řecké.pdf/35

Tato stránka byla zkontrolována


lova, vykazujíc se hlubokými a vážnými myšlenkami a mistrnou stavbou veršů.

Slovný výraz vyznamenává se smělostí metafor, nádherou obrazů a velikolepostí stavby periodické; obzvláštní chvály zasluhuje melodická krása a souměrná přísnost rhythmů.[1]


b) Sofokles (496-406).

I. Sofokles (Σοφοκλῆς) narodil se r. 496 z rodiny velmi vážené a bohaté v attické dědině Κολωνὸς Ἵππιος zvané. Otec jeho měl továrnu na zbraně (μαχαιροποιός).

Proslulý Lampros učil jej hudbě; také tělocvik horlivě provozoval. Jsa sličné postavy byl vybrán (když mu bylo 16 let), aby hraje na lyru vedl sbor chlapecký, jenž při slavnosti na oslavu vítězství salaminského konané tanče a zpívaje přednášel paian.[2] Roku 468 př. Kr. jsa 28letý vystoupil poprvé s trilogií, v níž hlavním kusem byl Triptolemos. S ním o cenu zápasil Aischylos. Vypravuje se, že soudcové nemohli se o první cenu shodnouti, když tu vrátil se Kimon se spoluvůdci. I dal archon, jenž hry řídil, rozhodnouti vůdcům a ti přiřkli první cenu Sofoklovi.

Jsa dobrým občanem, Sofokles účastnil se také veřejného života, ovšem ne měrou vynikající. Když Antigoně jeho dostalo se skvělého přijetí, lid vyznamenal jej také tím, že jej učinil spoluvůdcem Perikovým ve válce proti oligarchům samským (441—439). Neosvědčil se však asi příliš Sofokles jako vůdce, neboť známe žertovná slova, která o něm pronesl Perikles, že se v básnění vyzná, nikoli však ve vedení vojska.[3] Za té asi doby vstoupil snad prostřednictvím Perikla, který oběma přál, v užší vztahy k Herodotovi, k ně-  1. Srv. Hor. a. p. 278 n.

    Post hunc personae pallaeque repertor honestae
    Aeschylus et modicis instravit pulpita tignis
    et docuit magnumque loqui nitique cothurno.

  2. Pověst dí, že téhož roku Aischylos u Salaminy bojoval, Sofokles chlapcem jsa vedl sbor, Euripides na Salamině se narodil.
  3. Athenaios 603 d. Περικλέης ποιέειν με ἔφη, στρατηγέειν δ' οὐκ. ἐπίστασθαι.