Sonety (Shakespeare, překlad Klášterský)

Údaje o textu
Titulek: Sonety
Autor: William Shakespeare
Původní titulek: The Sonnets
Zdroj: SHAKESPEARE, William. Sonety. Přeložil A. Klášterský. Kladno : Jar. Šnajdr, 1923.
Licence: PD old 70
Překlad: Antonín Klášterský
Licence překlad: PD old 70
Související: Sonety (Shakespeare)
Dílo ve Wikipedii: Sonety (Shakespeare)

Vzácný přítel české poesie, anglický básník P. Selver, nechť laskavě přijme tuto práci na důkaz přátelství.

A. K.

Jedinému původci těchto následujících sonetů Mr. W. H. všecko štěstí a tu věčnost přislíbenou naším nesmrtelným básníkem přeje blaho přející podnikatel jejich vydání

T. T.

ObsahEditovat

 1. Plod přejem si od tvorů nejkrasších[red 1]
 2. Až čtyřicet zim oblehne tvé čelo
 3. Hleď v zrcadlo a tváři, již tam vidíš
 4. Proč, líbeznosti, planá, plýtvavá
 5. Ty chvíle, jež tvar dají líbeznému
 6. Nuž, nenech zimy hrubou dlaň ti v líci
 7. Když na východě milé světlo, hle
 8. Proč, hudba sám, nasloucháš hudbě smutně?
 9. Je z bázně to, by nevlh vdovy hled
 10. Pro hanbu! přiznej, lásky pro nikoho
 11. Jak chřadnout budeš, stejně rychle zjev
 12. Když sčítám zvonu ráz, jenž hlásí čas
 13. Ó, kéž jste svůj! Leč déle, drahý, vy
 14. Úsudku svého nečerpám sic z hvězd
 15. Když povážím, že věci veškery
 16. Proč nedáte se sám však v mocnější
 17. Kdo uvěří mým veršům v příští dobu
 18. Máš k letnímu dni býti přirovnán?
 19. Hltavý Čase, lví spár plenem ztup
 20. Příroda sama malbou svou tvář ženy
 21. Tak není u mne jako při té Muse
 22. Mé zrcadlo mi nemluv, že jsem stár
 23. Jak na jevišti neumělý mim
 24. Můj zrak byl malíř a co nejvěrněj
 25. Nechť ti, kdo v přízni svojich hvězd, se skvějí
 26. Pane mé lásky, s nímž mi k vasalství
 27. Mdlý lopotou, v své lože spěchám k spaní
 28. Nuž, v šťastný stav se vrátit, jak v mé moci
 29. Když s osudem a lidmi v nepřízni
 30. Když ke schůzi si sladkých tichých dum
 31. Tvá hruď se dražší stala srdci všemi
 32. Ten přežiješ-li den — mně vítán bude
 33. Přemnohé slavné jitro zřel jsem plát
 34. Proč sliboval jsi krásný den mi taký
 35. Již, co jsi spáchal, netrap tebe tak
 36. Nech vyznati mne: nám se rozdvojit
 37. Jak zchřadlý otec rozkoš vidí v tom
 38. Jak nemá mít má Musa k básním látky
 39. Jak mohu slušně cenu tvou pět v básni
 40. Vem vše mé milé, milý, vše je vem
 41. Ty švarné kousky, v kterých bujnost řádí
 42. Že ty máš ji, můj celý není žal
 43. Zrak nejvíc zmlknu-li, tě nejlíp zřím
 44. Být myšlenkou jen podstat těla mého
 45. Dva druzí: vzduch a očistný plam službou
 46. Můj zrak a srdce v smrtelném jsou boji
 47. Smír zraku se srdcem je hotový
 48. Jak dbal jsem toho, na cestu chtě jít
 49. Pro čas ten, ač-li přijdou kdy ty dni
 50. Jak těžce konám po své cestě pout
 51. Tak omlouván mou láskou pomalý
 52. Jsem jako boháč, jemuž otevříti
 53. Z jaké jste podstaty a z čeho spředen
 54. Ó, jak se mnohem krasší krása zdá
 55. Ni mramor, ani zlaté pomníky
 56. Svou, sladká lásko, sílu obnov jen
 57. Jsa rob váš, co bych dělat měl, než stát
 58. Bůh chraň, jenž mne vám robem učinil
 59. Nic nového-li, a co kolem nás
 60. Jak vlny když v břeh kamenitý dují
 61. Chceš ty to, by tvůj obraz zavřít nedal
 62. Hřích samolásky zrak můj celý jal
 63. Pro čas, kdy tělo druha, jak mé teď
 64. Když zřel jsem Času krutou ruku rvát
 65. Když širé moře, zem, ni měď, ni svor
 66. Tím znaven vším, smrt volám klidnou, zře
 67. Tož proč, ach, žít má v středu zkažených
 68. Tak jeho tvář je obraz zašlých dní
 69. Nic v přednostech tvých, jež zrak světa vidí
 70. Že’s pohaněn, ať poskvrnou ti není
 71. Až umru, déle netrvej váš žel
 72. Ó, by svět říci nenutil vás, drahý
 73. Ten počas na mně můžeš viděti
 74. Než, spokoj se; až odvede mne ztad
 75. Tak jste mi, co chléb pro život, a tím
 76. Proč verš můj nové nádhery tak prost
 77. Jak hyne čár, ti zjeví zrcadlo
 78. Tak tě často jsem jak Musu vzýval
 79. Když pomoc tvou jsem vzýval sám, ó, žeť
 80. Ó, jak se chvím, když o vás verše píši
 81. Buď žít mám já, bych nápis moh vám psát
 82. S mou nejsi oddán Musou, doznat chci
 83. Já nezřel nikdy, že bys líčidla
 84. Kdo říká nejvíc? Kde víc chvály skví
 85. Má zmlklá Musa tichá v koutku šerém
 86. Zda jeho velkých veršů loď ta skvělá
 87. Buď s bohem! Drah jsi příliš pro mé jmění
 88. Mne chceš-li zlehčit a mým zásluhám
 89. Rci, že’s mne zavrh pro nějaký kaz
 90. Nuž, nenáviď mne, chceš-li, ale teď
 91. Těm k chloubě dovednost, těm rodokmen
 92. Co nejhoršího můžeš, čiň si směle
 93. Tož budu žít, že’s věrný, věře jen
 94. Kdo neublíží, ač moc k tomu mají
 95. Jak milým, sladkým činíš hanby věno
 96. Těm hřích tvůj mládím a těm kratochvílí
 97. Jak zimu byl bych žil to, vzdálen tebe
 98. Vás byl jsem vzdálen v oněch jarních dnech
 99. Já chtivé violce, ji plísně, děl
 100. Kde jsi, ó, Muso, že tak dlouho již
 101. Čím omluviti chceš, ó, Muso líná
 102. Má láska sílí, nechť se zdá, že slábne
 103. Ach, jaká Musy mé je ubohost!
 104. Pro mne vám nelze nikdy sestárnout
 105. Ne, modlářstvím nezvete lásku mou
 106. Když v kronice čtu dob, jež zašly v dáli
 107. Ni vlastní strach, ni svět, když věštím hnut
 108. Co v mozku je a čerň můž v písmo vtělit
 109. Ó, neříkej, že srdce měl jsem zrádné
 110. Žel, pravda, že jsem těkal sem a tam
 111. Ó, pro mne Osud plísněte, neb to
 112. Váš soucit, láska hladí na čele mně
 113. Jen v mysli zrak mám, co jsem vzdálen vás
 114. Což duch můj, jejž jste s sebou na trůn zved
 115. Ty verše, jež jsem dřív psal, lež jsou tam
 116. Při věrných srdcí svazku o překážce
 117. Žalujte, že jsem na všem skoupě lpěl
 118. Jak když, by chut se zostřila nám více
 119. Ký mok, jenž se slz Siren překapával
 120. Že nelaskav jste byl kdys, ples mi teď
 121. Je lépe zlý být nežli zván být zlým
 122. Je v mozku mém tvůj dar, tvůj zápisník
 123. Ne, tím se nechlub, že se měním, Čase
 124. Být láska má plod lesku, bastardem
 125. Zda je mi něčím: nésti baldachýn
 126. Ó, milý hochu, ty, jenž v moci své
 127. Za dávna tmavá neceněna pleť
 128. Jak často, když má hudbo, hudbu hráš
 129. Mrháním ducha v hanby pustinách
 130. Mé paní neplá slunce ve zracích
 131. Jak jsi, jsi krutá, jako ty, jimž lící
 132. Tvé oči rád mám, neb mne želíce
 133. Ó, běda srdci, jež můj budí ston
 134. Nuž, teď jsem doznal, že on tvůj a tvá
 135. Z žen každá měj, co chce jen; tvým je „Will“
 136. Na výtku duše tvé, že jdu ti blíž
 137. Co slepý blázne, Lásko, činíš, běda
 138. Když přisahá, že z pravdy samé jen
 139. Ó, nežádej, bych očistil tě s běd
 140. Jak’s krutá, zmoudři; netlač pohrdou
 141. Já věru rád tě nemám očima
 142. Mým hříchem — láska; zášť — tvá drahá ctnost
 143. Hle, hospodyně dbalá běží hbitě
 144. Dvé milých pro těchu a zoufalství
 145. S těch rtů, jež dílem Lásky, schvěl
 146. Má bědná duše, oso hříšné hlíny
 147. Má láska je jak nemoc, která touží
 148. Ó, ký zrak Láska vsadila mi, žel
 149. Rád že tě nemám, můžeš, krutá, říc
 150. Ó, jaká moc sil mocných dodala ti
 151. Je láska mladá znát, co svědomí
 152. Ty víš, já v lásce přisahal jsem křivě
 153. Pochodeň složiv, Cupido pad v sen
 154. Kdys bůžek Lásky v snách dlel, stranou dav

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. V použitém vydání kompletního překladu Sonetů je číslováno římsky. Podle pozdějšího kritického společného vydání Klášterského, Vchlického a Sládkových překladů v SNKLU 1964 sjednocujeme na arabském číslování.