Ottův slovník naučný/Kontrolní shromáždění

Údaje o textu
Titulek: Kontrolní shromáždění
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtrnáctý díl. Praha : J. Otto, 1899. S. 756–757. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Kontrolní shromáždění jest úřadní výkon vojenský za účelem spolehlivé patrnosti branného mužstva mimo činnou službu. Politické úřady při tom účinkují pouze předvoláním a předváděním kontrole podléhajících a opravováním patrnosti vedené u nich samých. K. s. odbývají se co rok v době od 1. říj. do 15. list. pravidelně v sídlech okresních úřadů, mimořádně i jinde, o čemž rozhodují zemská velitelstva ve shodě s politickými správami zemskými, v Uhrách s ministrem zemské obrany. V místech, kde zároveň sídlí doplňovací okres vojskový nebo vojensko-námořní, koná k. s. setník u kadru náhradního praporu nebo důstojník doplňovacího okresu. Do okresních míst mimo takový okres vojenský se vysílají ambulantní (kočovní) oddíly kontrolní, nejvýše 4, složené z důstojníka znalého jazyka zemského, z poddůstojníka a z trubače. K-mu s. má obcovati zástupce okresního úřadu a představený obce nebo jeho zástupce. Při samém výkonu úřadním třeba zjistiti, že jest přítomno mužstvo kontrolou povinné a že dostálo předpisům ohlašovacím v čas a úplně, pak nutno mužům předvolaným oznámiti veškerá nařízení a předpisy, hlavně ty, které se týkají ohlášení přestěhování a dostavení se ve případě mobilisace, a připomenouti jim služebné povinnosti vojenské a které tresty je očekávají, když oněm povinnostem nedostojí, a mn. j. Mužové podléhající k-mu s. předvádění představeným své obce mají míti při sobě vojenský pas, zdržeti se kouření a před výkonem odložiti zbraně, hole a pod. Kontrolní důstojník v určitou hodinu dá zatroubiti »půl zavolání«, načež předvolanci se sestoupí dle obcí a troubením »pozor« zahájí k. s. připomenutím, že podléhají vojenským předpisům i trestním za provinění vojenská spáchaná po čas k-ho s. Potom je vyvolává dle jmen, každý vyvolaný předstoupí a předloží svůj pas, v nějž se zapíší změny v okolnostech muže a potvrzení, že obcoval k-mu s. Konec tohoto výkonu oznámí se »odtroubením«. Mužstvo, které se nemohlo dostaviti ke k-mu s., je povinno podrobiti se kontrole dodatečné, konané nejméně 14 dní po k-m s. za okolností podobných. — Obdobný výkon stran důstojníků a vojenských hodnostů jim rovných, stojících mimo činnou službu, jest oznam hlavní. FM.