Ottův slovník naučný/Algebraické řešení

Údaje o textu
Titulek: Algebraické řešení
Autor: Hynek Soldát
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 584. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Algebraické řešení slove řešení úkolů geometrických užitím algebry. Veličiny prostorové vyjadřují se čísly udávajícími poměr veličiny prostorové k veličině téhož druhu, jež béře se za jednotku nebo míru (5 km, – a m2, 17 dm3). Pročež lze veličiny prostorové pojímati jako veličiny číselné, tudíž jejich vzájemnou závislost vyjadřovati rovnicemi, a tak cestou algebraickou úlohy geomtr. řešiti a geometrické pravdy vyhledávati. (Výrazy pro ploské a krychlové obsahy, věta Pythagorova i Carnotova atd. jsou toho dokladem.) A-ho ř. v geometrii dosti zhusta se užívá. Můžemeť tímto způsobem velmi snadno rozřešiti úkoly, jichž řešení konstruktivní bývá složité a nemálo vyžaduje důvtipu. St.