Údaje o textu
Titulek: Abdias
Autor: Alois Jirák, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 33. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abdias (hebr. Abdijjá čili Obadja t. j. služebník, ctitel Jehovy): 1) Čtvrtý v řadě 12 malých proroků. Působil okolo IX. stol. př. Kr., s určitostí však nelze toho udati. Zůstavil po sobě kratičké proroctví o 1 kapitole pouze s 21 verši, v němž Edomitům pro jejich nepřátelství k národu židovskému předpovídá zkázu a tomuto budoucí jeho oslavení. Jrk.

2) skladatel knihy Historia certaminis apostolici, který se vydával za jednoho ze 72 učenníků Kristových a tvrdil, že obcoval s Ježíšem, že následoval sv. Šimona a Judu do Persie, kdež od nich byl učiněn prvým biskupem babylónským. Kniha ta sepsána prý původně hebrejsky a přeložena později do řečtiny a latiny. Rukopis její našel a vydal W. Lazius; byla v XVI. stol. tak oblíbena, že vyšla šestkrát tiskem. Brzy však vyšlo na jevo, že jest to dílo podvržené, pocházející nejpozději ze III. stol.; bylo ho užito při skládání Zlaté legendy (Legenda aurea).