Dekret presidenta o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví

K návrhu vlády ustanovuji:

info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 90/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 17. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. ledna 1953
Dekret presidenta republiky
ze dne 2. října 1945
o úpravě některých organisačních a služebních otázek
v oboru soudnictví.
ČÁST I.
Označení řádných soudů (úřadů veřejné žaloby).

§ 1.

Řádné soudy civilní a občanské soudy trestní mají toto označení:

a) okresní soud;
b) krajský soud, jde-li o sborový soud I. stolice;
c) zemský soud, jde-li o sborový soud II. stolice;
d) nejvyšší soud.

§ 2.

Okresní soud anebo krajský soud, který vykonává pravomoc výhradně ve věcech civilního soudnictví obecného, ve věcech obchodních, exekučních anebo trestních, připojuje k označení ve smyslu § 1 tohoto dekretu ještě další označení „civilní“, „obchodní“, „exekuční“ nebo „trestní“ podle toho, kterou z uvedených pravomocí vykonává.

§ 3.

Úřady zřízené při sborových soudech a při nejvyšším soudě k zastávání úkolů přikázaných jim předpisy trestního řádu mají toto označení:

a) státní zastupitelství;
b) zemské státní zastupitelství;
c) generální prokuratura.
ČÁST II.
Soudcovské úkony

(1) Ministr spravedlnosti může udělit soudcům, jmenovaným pro obvod zemského soudu, zmocnění, aby v tomto obvodě samostatně vyřizovali:

a) věci řízení upomínacího;
b) věci pozůstalostní;
c) věci poručenské (opatrovnické) kromě zbavení svéprávnosti, jeho přeměny a zrušení, propachtování a zcizení nemovitosti poručencových (opatrovancových), schválení smluv o osvojení, schválení právních jednání s poručenci (opatrovanci) a vydání jejich jmění;
d) exekuce na hmotné věci movité a na pohledávky k dobytí peněžitých pohledávek;
e) vymáhání peněžitých trestů jakéhokoliv druhu a nákladů trestního řízení;
f) věci knih pozemkových.

(2) Zmocnění podle předchozího odstavce se udílí k návrhu prezidenta zemského soudu, kterému přísluší blíže stanoviti, v jakém rozsahu má býti v jednotlivých případech zmocnění užito.

(3) Ustanovení § 3, odst. 2 zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z., o soudní organizaci, zůstává jinak nedotčeno.

ČÁST III.
Systemisace a funkční služné.

§ 5.

Ustanovení § 40, odst. 4 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. (platový zákon),ve znění vládního nařízení ze dne 12. ledna 1944, č. 15 Sb. (novela platového zákona), se mění pokud jde o systemisaci soudcovských služebních míst a zní takto:

(4) Soudcům na služebních místech systemisovaných v prvé skupině ( § 36) přísluší kromě základního služného ještě funkční služné, které se stanoví v ročních částkách takto:

I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I I I Stupeň I
I Stupnice I I--------I--------I--------I--------I
I funkčního I Systematisovaná místa I a I b I c I d I
I služného I I--------I--------I--------I--------I
I I I K I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I I. I Druhý předseda nejvyššího I 48.000 I I I I
I I soudu, druhý předseda I I I I I
I I nejvyššího správního I I I I I
I I soudu, předsedové zemských I I I I I
I I soudů I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I II. I Předsedové senátů I 40.800 I 44.400 I I I
I I nejvyššího soudu a I I I I I
I I předsedové senátů I I I I I
I I nejvyššího správního soudu I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I III. I Ostatní soudci ustanovení I 24.600 I 28.080 I 31.560 I I
I I u nejvyššího soudu a u I I I I I
I I nejvyššího správního I I I I I
I I soudu, náměstkové předsedů I I I I I
I I zemských soudů, předsedové I I I I I
I I krajských soudů v sídle I I I I I
I I zemských soudů, vyjímajíc I I I I I
I I krajský soud obchodní v I I I I I
I I Praze, dále v Hradci I I I I I
I I Králové, Chebu, Liberci, I I I I I
I I Litoměřicích, Mor. I I I I I
I I Ostravě, Mostě, Olomouci, I I I I I
I I Opavě a Plzni I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I IV. I Předsedové senátů zemských I 18.000 I 19.560 I 21.480 I 23.400 I
I I soudů, předsedové I I I I I
I I ostatních krajských soudů I I I I I
I I a náměstkové předsedů I I I I I
I I krajských soudů uvedených I I I I I
I I ve III. stupnici I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I V. I Ostatní soudci ustanovení I 12.000 I 13.560 I 15.120 I 16.680 I
I I u zemských soudů, I I I I I
I I předsedové senátů I I I I I
I I krajských soudů, I I I I I
I I přednostové okresních I I I I I
I I soudů s více než 4 I I I I I
I I soudcovskými odděleními I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I VI. I Soudci ustanovení u I 5.400 I 7.080 I 8.760 I I
I I krajských soudů, jímž I I I I I
I I přísluší hlasovací právo I I I I I
I I ze zákona ( § 30, odst. 1 I I I I I
I I org. zák. č. 217/1896 ř. I I I I I
I I z.), přednostové ostatních I I I I I
I I okresních soudů I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I
I VII. I Okresní soudcové I 3.000 I I I I
I I ustanovení u krajských a I I I I I
I I okresních soudů I I I I I
I-----------I----------------------------I--------I--------I--------I--------I


§ 6.

Ustanovení § 40, odst. 7 platového zákona č. 103/1926 Sb. se mění a zní takto:

(7) Vedoucím silám sekretariátu nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu přísluší funkční služné V., ostatním silám sekretariátu nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu funkční služné VI. stupnice; vedoucím pomocným silám, ustanoveným u zemského soudu, přísluší funkční služné VI. stupnice.

§ 7.

Ustanovení § 53, odst. 2 platového zákona č. 103/1926 Sb. se mění a zní takto:

(2) Služební místa těchto úředníků se systemisují takto:


I-----------I----------------------------------------------------------------I
I Stupnice I I
I funkčního I Systemisovaná místa: I
I služ. I I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I II. I Přednosta generální prokuratury. I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I III. I Náměstkové přednosty generální prokuratury, přednostové I
I I zemských státních zastupitelství. I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I IV. I Náměstkové přednostů zemských státních zastupitelství, I
I I přednostové státních zastupitelství v sídle krajských soudů, I
I I jejichž předsedové jsou v III. stupnici. I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I V. I Ostatní konceptní úředníci ustanovení u zemských státních I
I I zastupitelství, přednostové ostatních státních zastupitelství, I
I I náměstkové přednostů státních zastupitelství, kteří jsou ve I
I I IV. stupnici. I
I-----------I----------------------------------------------------------------I
I VI. I Ostatní konceptní úředníci, ustanovení u státních I
I I zastupitelství. I
I-----------I----------------------------------------------------------------I


ČÁST IV.
Úřední tituly.

§ 8.

(1) Soudci, který je ustanoven na služebním místě systemizovaném k řízení správy nejvyššího soudu, přísluší úřední titul „první president nejvyššího soud“. Jeho náměstku je-li ustanoven na služebním místě pro to systemisovaném, přísluší úřední titul „druhý president nejvyššího soudu“.

(2) Soudci, který je ustanoven za předsedu senátu nejvyššího soudu na místě pro to systemisovaném, přísluší úřední titul „senátní president nejvyššího soudu“.

(3) Soudcům, ustanoveným na služebních místech soudcovských, systemisovaných v III. stupnici funkčního služného u nejvyššího soudu, se stanoví úřední titul „sudí nejvyššího soudu“.

§ 9.

(1) Soudci, který je ustanoven na služebním místě systemisovaném k řízení správy zemského soudu přísluší úřední titul „president zemského soudu“, jeho náměstkům, jsou-li ustanoveni na služebních místech pro to systemisovaných, úřední titul „vicepresident zemského soudu“.

(2) Pro soudce, ustanovené za předsedy senátů zemských soudů na místech pro to systemisovaných, se stanoví úřední titul „senátní předseda zemského soudu“.

(3) Pro soudce, ustanovené na služebních místech soudcovských systemisovaných v V. stupnici funkčního služného u zemských soudů se stanoví úřední titul „zemský soudce“.

§ 10.

(1) Vedoucím silám sekretariátu nejvyššího soudu, ustanoveným na služebních místech systemisovaných v V. stupnici funkčního služného, přísluší úřední titul „vrchní sekretář nejvyššího soudu“. Ostatní síly sekretariátu nejvyššího soudu ustanovené na služebních místech systemisovaných v VI. stupnici funkčního služného, mají úřední titul sekretář nejvyššího soudu".

(2) Vedoucím pomocným silám ustanoveným u zemských soudů na služebních místech, systemisovaných v VI. stupnici funkčního služného, přísluší úřední titul „sekretář zemského soudu“.

§ 11.

(1) Soudcům, ustanoveným na služebních místech systemisovaných k řízení správy krajského soudu, přísluší úřední titul „president“ a jejich náměstkům, jsou-li ustanovení na služebních místech pro to systemisovaných, úřední titul „vicepresident“. K tomuto úřednímu titulu jest připojiti označení příslušného krajského soudu a to též se zřetelem k ustanovení § 2 tohoto dekretu.

(2) Pro soudce, ustanovené u krajských soudů na služebních místech, systemisovaných v V. stupnici funkčního služného, se stanoví úřední titul „senátní předseda krajského soudu“. Je-li takový soudce pověřen ve smyslu § 25, odst. 2 org. zákona č. 217/1896 ř. z., správou okresního soudu v sídle krajského soudu, přísluší mu vedle tohoto titulu ještě služební označení „přednosta okresního soudu“, k němuž se připojí případně další označení ve smyslu ustanovení § 2 tohoto dekretu.

(3) Pro soudce, ustanovené u krajských soudů na služebních místech systemisovaných v VI. stupnici funkčního služného, se stanoví úřední titul „krajský soudce“.

§ 12.

(1) Pro soudce, ustanovené na služebních místech systemisovaných k řízení správy okresního soudu v V. nebo VI. stupnici funkčního služného, se stanoví úřední titul „přednosta okresního soudu“.

(2) Soudcům, ustanoveným na služebních místech systemisovaných VII. stupnici funkčního služného, přísluší úřední titul „okresní soudce“.

§ 13.

Soudcům, ustanoveným na služebních místech soudcovských druhé skupiny ( § 36, odst. 1 platového zákona č. 103/1926 Sb.), přísluší úřední titul „soudce“.

§ 14.

Konceptnímu úředníku, který je ustanoven na služebním místě systematisovaném k řízení generální prokuratury, přísluší úřední titul „generální prokurátor“. Pro jeho náměstky, jsou-li ustanoveni na služebních místech pro to systematisovaných, se stanoví úřední titul „generální zástupce“.

§ 15.

(1) Pro konceptního úředníka, ustanoveného na služebním místě systemisovaném pro přednostu zemského státního zastupitelství, se stanoví úřední titul „zemský prokurátor“. Pro jeho náměstka, je-li ustanoven na služebním místě pro to systemisovaném, se stanoví úřední titul „zemský viceprokurátor“.

(2) Konceptním úředníkům, ustanoveným na služebních místech systemisovaných u zemských státních zastupitelství v V. stupnici funkčního služného, přísluší úřední titul „zemský státní zástupce“.

§ 16.

(1) Konceptnímu úředníku, ustanovenému na služebním místě systemisovaném pro přednostu státního zastupitelství, přísluší úřední titul „prokurátor“, jeho náměstku, je-li ustanoven na služebním místě pro to systemisovaném, úřední titul „viceprokurátor“.

(2) Konceptním úředníkům, ustanoveným na služebních místech systemisovaných u státních zastupitelství v VI. stupnici funkčního služného, přísluší úřední titul „státní zástupce“.

§ 17.

Zaměstnanci o nichž mluví tento dekret, jsou činné ve službě oprávněni a ve služebním styku povinni užívati úředního titulu, spojeného s místem jim propůjčeným, a mají nárok, aby byli služebně tímto titulem jmenováni. Ve výslužbě mohou dále užívati úředního titulu, který jim příslušel, když byli dáni do výslužby, jsou však povinni připojiti ke svému úřednímu titulu poznámku, vyznačující poměr ve výslužbě ; nepřípustné je však užívati jakéhokoliv úředního titulu při provozování advokacie a při obhajování ve věcech trestních.

§ 18.

Úřední tituly soudců a konceptních úředníků úřadů veřejné žaloby, kteří jsou ze svého úředního místa na které byli ustanoveni, v mezích platných předpisů pouze přiděleni jinému soudu nebo úřadu, nedoznávají tímto přidělením změn.

ČÁST V.
Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 19.

(1) Je- li zaměstnanec ustanoven v den účinnosti tohoto dekretu na služebním místě, které se podle tohoto dekretu zařazuje do vyšší stupnice funkčního služného, nabude práv z tohoto vyššího zařazení vyplývajících teprve propůjčením služebního místa v příslušné vyšší stupnici funkčního služného. Je-li ustanoven na služebním místě, s nímž je spojen služební přídavek podle ustanovení § 40, odst. 6 nebo § 148 platového zákona č. 103/1926 Sb.,a tento příplatek byl mu skutečně přiznán, obdrží ve vyšší stupnici funkčního služného funkční služné, rovnající se součtu dosavadního funkčního služného a příslušného přídavku, a není-li takového funkčního služného, funkční služné nejblíže vyšší.

(2) Bude-li funkční služné vyplývající z propůjčení služebního místa ve vyšší stupnici funkčního služného vyšší než součet dosavadního funkčního služného a příslušného služebního přídavku, služební přídavek zanikne; jinak dosavadní služební přídavek bude příslušeti zaměstnanci v mezích o něm platných předpisů i nadále, a to ve výši příslušného rozdílu.

(3) Pokud nedojde k propůjčení služebního místa ve vyšším stupnici funkčního služného podle předchozího odstavce, zůstává dosavadní úřední postavení zaměstnanců, zmíněných v předchozím odstavci, s výjimkou ustanovení další věty ohledně úředního titulu beze změny. Od účinnosti tohoto nařízení přísluší zaměstnancům, ustanoveným dosud

I-------------------------------------I-------------------------------------I
I na služebních místech I úřední titul: I
I systemisovaných: I I
I-------------------------------------I-------------------------------------I
I pro vedoucí pomocné síly v VII. I sekretář zemského soudu ( § 10, I
I stupnici funkčního služného u I odst. 2) I
I zemských soudů I I
I-------------------------------------I-------------------------------------I
I k řízení správy okresního soudu I přednosta okresního soudu ( § 12, I
I I odst. 1) I
I-------------------------------------I-------------------------------------I
I pro náměstky přednostů v V. I zemský viceprokurátor ( § 15, odst. I
I stupnici funkčního služného u I 1) I
I zemských státních zastupitelství I I
I-------------------------------------I-------------------------------------I
I pro konceptní úředníky v VI. I zemský státní zástupce ( § 15, odst. I
I stupnici funkčního služného u I 2) I
I zemských státních zastupitelství I I
I-------------------------------------I-------------------------------------I


(4) Nenastává-li v zařazení služebního místa, na němž jest zaměstnanec v den účinnosti tohoto dekretu ustanoven, změna, nahrazuje se dnem jeho účinnosti dosavadní úřední titul novým úředním titulem podle tohoto dekretu. Soudcům v VI. stupnici funkčního služného, pověřeným ve smyslu § 25, odst. 2 org. zákona č. 217/1896 ř. z., správou okresního soudu v sídle krajského soudu, přísluší vedle úředního titulu „krajský soudce“ ještě služební označení „přednosta okresního soudu“, k němuž se připojí případné další označení ve smyslu ustanovení § 2 tohoto dekretu.

(5) Zaměstnancům, kteří v den účinnosti tohoto dekretu jsou sice ustanoveni na určité služební místo, ale jsou službou přiděleni jinému soudu nebo úřadu, přísluší úřední titul, náležející jim podle tohoto dekretu, vzhledem k jejich poslednímu ustanovení.

§ 20.

(1) Všeobecné předpisy organisační, jakož i všeobecné předpisy o příslušnosti soudů v civilních právních věcech a v záležitostech trestních, zůstávají - pokud z tohoto dekretu jinak nevyplývá - beze změny.

(2) Mluví-li organisační zákon č. 217/1896 ř. z. a jiné předpisy o

a) radech vrchního zemského soudu,
b) radech zemského soudu,
c) okresních soudcích (dříve radních sekretářích),
d) soudcích (dříve adjunktech), rozumějí se tím jen soudci, ustanovení na služebních místech soudcovských systemisovaných v případě
a) : u zemských soudů v IV. nebo V. stupnici funkčního služného, v případě
b) : u krajských soudů v V. nebo VI. stupnici funkčního služného, v případě
c) : u krajských nebo okresních soudů v VII. stupnici funkčního služného, v případě d) : v druhé skupině soudcovských služebních míst.

§ 21.

(1) Tento dekret platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem vyhlášení ; provedou jej všichni členové vlády.

(2) Dnem jeho účinnosti pozbudou platnosti všechny předpisy, pokud jsou s ním v rozporu, zejména zákon ze dne 9. listopadu 1928, č. 201 Sb., o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
David v. r.
Gottwald v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Stránský v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.